Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Hoogfeesten

maandag, 15 juni 2020
Hoogfeesten

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kent door het jaar vele ge­dach­te­nissen, feesten en hoog­feesten. In de maand juni hebben we reeds op zon­dag 7 juni de Zondag van de Heilige Drie-een­heid en op zon­dag 14 juni Sacra­ments­dag gehad. Er komen er nog drie.

Vrij­dag 19 juni - Hoog­feest Heilig Hart van Jezus

Op vrij­dag na de tweede zon­dag na Pink­ste­ren viert de Kerk ‘het Hoog­feest van het Aller­hei­ligste Hart van Jezus, die zacht­moe­dig en nederig van hart en omhoog geheven aan het kruis, bron van leven en liefde is gewor­den, opdat alle volken daaruit kunnen putten.’

Behalve de liturgie­vie­ring hebben vele andere uitingen van gods­vrucht het Hart van Christus als on­der­werp. Er is immers geen twijfel dat de devotie tot het Hart van de Ver­los­ser een van de meest verbreide en meest geliefde uitingen is geweest en nog is van de gods­vrucht van de Kerk. In het licht van de god­de­lijke Schrift verstaan, geeft de uitdruk­king ‘Hart van Christus’ het mysterie zelf van Christus aan, de totali­teit van zijn wezen, zijn persoon, beschouwd in zijn diepste en wezen­lijk kern: Zoon van God, niet geschapen wijs­heid, onein­dige liefde, begin van heil en heili­ging voor heel de mens­heid. Het ‘Hart van Christus’ is Christus, het vlees gewor­den en verlossend Woord, met onein­dige god­de­lijk-men­se­lijke liefde in de Geest en met heel zijn wezen gericht op de Vader en op de mensen, zijn broe­ders en zusters.

Woens­dag 24 juni - Hoog­feest Johannes de Doper

Op 24 juni viert de Kerk het ‘Hoog­feest van de geboorte van de Heilige Johannes de Doper, de voorloper van de Heer, die reeds van vreugde opsprong in de schoot van zijn moe­der, die vervuld was van de Heilige Geest, om de komst van het heil van de mensen. Hij kon­digde ook door zijn geboorte zelf Christus de Heer aan. Er scheen zoveel genade in hem dat de Heer zelf over hem zei dat er niemand die uit vrouwen geboren werd, groter was dan Johannes de Doper.’

De liturgie van de Kerk richt zich nu tot God de Vader omwille van Johannes de Doper, de Voorloper van Jezus, “want degenen die uit vrouwen geboren zijn, hebt Gij hem met bij­zon­dere eer geheiligd. Door zijn geboorte heeft hij velen verblijd en nog in de moe­der­schoot sprong hij op van vreugde bij de komst van Hem die het heil der mensen is; van alle profeten heeft alleen hij het Lam aangewezen dat verlos­sing brengt. Meer nog: opdat het stro­men­de water geheiligd zou wor­den, doopte hij Hem die het doopsel heeft inge­steld; en over Hem mocht hij het hoogste ge­tui­ge­nis geven door het vergieten van zijn bloed.”

Maan­dag 29 juni - Hoog­feest H.H. apos­te­len Petrus en Paulus

Op 29 juni viert de Kerk het ‘Hoog­feest van de heilige apos­te­len Petrus en Paulus. Simon, zoon van Jona en broer van Andreas, beleed als eerste onder de leer­lin­gen Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God, en werd door Hem Petrus genoemd. Paulus, de apostel van de hei­denen, predikte de ge­krui­sig­de Christus aan Joden en Grieken. Beiden verkon­dig­den met geloof en liefde het evan­ge­lie van Jezus Christus in de stad Rome en stierven onder keizer Nero als marte­laar. De eerste werd, zoals de overleve­ring ver­telt, met het hoofd naar bene­den aan het kruis geslagen en op de Vati­caanse heuvel bij de Via Trumphalis begraven, de ander werd met de dood door het zwaard gestraft en aan de Via Ostiensis in een graf gelegd. Op deze dag wordt door heel de wereld hun triomf gevierd met gelijke eer en vere­ring.’

overzicht van bijdragen:
maandag, 28 september 2020Mariafeesten
maandag, 15 juni 2020Hoogfeesten
vrijdag, 1 mei 2020Thuis bij Maria
vrijdag, 3 april 2020Overweging bij Palmpasen
vrijdag, 21 februari 2020Veertig dagen vasten?
zondag, 2 februari 2020Valentijnsdag
maandag, 6 januari 2020Een jezu´et, een benedictijn en een franciscaan
woensdag, 25 december 2019Secret Santa
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 20 november 2019Christus Koning
zaterdag, 9 november 2019Sint Maarten
dinsdag, 5 november 2019H. Odrada
vrijdag, 18 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 10 oktober 2019Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
donderdag, 12 september 2019Franciscus
donderdag, 25 juli 2019Vakantie
dinsdag, 18 juni 2019Sacramentsdag
zaterdag, 8 juni 2019Pinksteren
woensdag, 29 mei 2019Hemelvaartsdag
vrijdag, 17 mei 2019Stemadvies
woensdag, 24 april 2019Zoete Moeder
donderdag, 18 april 2019Notre Dame
zondag, 14 april 2019Goede Week
donderdag, 7 maart 2019Askruisje
woensdag, 11 juli 2018Een waslijst afgewerkt
dinsdag, 8 mei 2018Een vlieger vanaf Hemelvaart
maandag, 26 maart 2018Opstaan in het licht van Pasen
donderdag, 15 februari 2018Aswoensdag ˇf Valentijnsdag?
woensdag, 6 december 2017Een Coca Cola malloot of het Kerstkind?
donderdag, 2 november 2017Allerzielen
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer