Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Activiteiten

Overzicht van activiteiten van onze parochie. Kijk hier voor een activiteitenoverzicht in de regio.


zondag
24
sep
15.30 uur
Vredesconcert
Zondag 24 september - 15.30 uur - Martinuskerk Zaltbommel
Aan het eind van de Vredesweek 2023, zon­dag­mid­dag 24 sep­tem­ber, or­ga­ni­seert de Raad van Kerken samen met onze St.-Fran­cis­cus­paro­chie en harmonie De Karel een bij­zon­der concert. Het jeugd­koor van koor­school Senta neemt ook deel aan het concert.
zaterdag
30
sep
17.00 uur
Taizéviering voor de synode
Zaterdag 30 september - 17.00 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch
Paus Fran­cis­cus nodigt jonge chris­te­nen van alle ker­ke­lijke ach­ter­gron­den uit om 30 sep­tem­ber op het Sint-Pieters­plein in Rome te bid­den voor de toe­komst van de Kerk. Deze sa­men­komst van Gods volk, ‘Together’, wordt geor­ga­ni­seerd door de ge­meen­schap van Taizé en vindt plaats aan de voor­avond van de synode. In de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch is tege­lijker­tijd, om 17.00 uur, een gebeds­vie­ring om samen te bid­den met de jon­ge­ren op het Sint-Pieters­plein.
zondag
01
okt
Oktober Rozenkransmaand
Mariakapel Martinuskerk Kerkdriel om 18.30 uur
Het rozen­krans­ge­bed wordt al hon­der­den jaren gebe­den. Vele pausen hebben het aan­gera­den. Nog be­lang­rijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bid­den. In 1917 tij­dens de oorlog vroeg Maria aan drie her­ders­kin­de­ren in Fatima om dit elke dag te doen. Ook in onze pa­ro­chie wordt speciaal in ok­to­ber de Rozen­krans gebe­den.
zaterdag
14
okt
‘Alleen en toch verbonden’
14 t/m 22 oktober - Taizé
Taizé Bom­me­ler­waard or­ga­ni­seert deze herfst­va­kan­tie een reis naar Taizé Communauté in Frank­rijk. Kom uit je bubbel, ga op zoek naar spiri­tua­li­teit, be­zin­ning en verbin­ding in de mooie Franse Bourgogne, samen met leef­tijds­ge­no­ten vanuit de hele wereld! Ga jij mee?
donderdag
19
okt
19.30 uur
Alzheimercafé
Donderdag 19 oktober - 19.30 uur - De Weesboom Ammerzoden
Op deze avond bespreekt de geriater de ziekte dementie. Waneer spreek je van dementie en wat zijn de symptomen? Zijn er meer vormen dan de ziekte van Alzheimer? Hoe wordt vast­ge­steld of er sprake is van dementie? Is het be­lang­rijk om de diagnose te weten en waarom?
zondag
22
okt
11.00 uur
70-jarig bestaan kerk Velddriel
Zondag 22 oktober - 11.00 uur - Martinuskerk Velddriel
Dit jaar bestaat de St. Martinus­kerk in Velddriel 70 jaar. Uit dank­baar­heid hier­voor zal er op zon­dag 22 ok­to­ber om 11.00 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring wor­den gehou­den. Deze vie­ring zal wor­den voor­ge­gaan door pastoor Roland Putman en pater Bertus Bus.
donderdag
02
nov
Allerzielen vieringen
Rond Aller­zie­len staan we stil, bij hen die we moeten missen. De wereld draait door, alsof er niets is veran­derd. Wie iemand verliest, weet dat de wereld echter nooit meer het­zelfde zal zijn.
vrijdag
03
nov
19.30 uur
Traditioneel Maartensconcert in Gasthuiskapel
Vrijdag 3 november - 19.30 uur - Gasthuiskapel Zaltbommel
Ieder jaar wordt ter gelegen­heid van het feest van Sint-Maarten een speciaal concert geor­ga­ni­seerd. Dit jaar heeft het Maartens­con­cert, dat op vrij­dag­avond 3 no­vem­ber geor­ga­ni­seerd wordt in de Gasthuis­ka­pel, een Iers karakter.
zaterdag
04
nov
Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
Zaterdag 4 november - Veenendaal
Op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 wordt onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt geor­ga­ni­seerd door een en­thou­siaste groep vrij­wil­li­gers in samen­spraak met mgr. Mutsaerts, bis­schop­re­fe­rent voor Jeugd en Jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
zaterdag
04
nov
20.00 uur
Concert Mannenkoor Soli Deo Gloria
Opbrengst voor Kinderhospice Binnenveld in Barneveld
Op zater­dag­avond 4 no­vem­ber 2023 wordt een concert geor­ga­ni­seerd voor het Kinderhospice Binnen­veld in Barne­veld. Deze mensen doen heel erg goed werk en het hospice is voor ie­der­een toe­gan­ke­lijk.
zaterdag
04
nov
20.15 uur
Requiemconcert Zaltbommels Kamerkoor
Zaterdag 4 november - 20.15 uur
Het Zalt­bom­mel Kamer­koor ver­zorgt op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 weer het najaars­con­cert met deze keer als titel: Re­flec­tie, Bespiegelend Requiem­con­cert. Het concert duurt van 20.15 tot 22.00 uur en het wordt gehou­den in de Sint-Martinus­kerk te Zalt­bom­mel.
zaterdag
11
nov
8.00 uur
Pelgrimspad Martinuskerken
Zaterdag 11 november - 8:00 uur - Kerkdriel of Zaltbommel
Op zater­dag 11 no­vem­ber, de feest­dag van Sint-Maarten, staan de deuren van alle kerken in de ooste­lijke Bom­me­ler­waard, die Sint-Maarten als patroon­hei­lige hebben of had­den, wagenwijd open om ie­der­een als pelgrim te ont­van­gen.
zaterdag
25
nov
20.00 uur
Belcanto Concert Rossini
Zaterdag 25 november - 20.00 uur - Martinuskerk Zaltbommel
Met een uit­voe­ring van de Petite Messe Solennelle zal gemengd koor KZM Belcanto op zater­dag 25 no­vem­ber de Sint Martinus­kerk te Zalt­bom­mel weer in ver­voe­ring brengen.
zaterdag
16
dec
18.00 uur
Herdertjestocht Zaltbommel
Zaterdag 16 december - 18.00 uur - Binnenstad Zaltbommel
Op zater­dag 16 de­cem­ber 2023 or­ga­ni­se­ren de ge­za­men­lijke kerken een Her­der­tjes­tocht in de bin­nen­stad van Zalt­bom­mel. Deze wandel­tocht brengt je langs ver­schil­lende taferelen die samen het kerst­ver­haal uit­beel­den.
zondag
17
dec
14.00 uur
Kerstconcert Fanfare La Harpe
Zondag 17 december - 14.00 uur - Martinuskerk Velddriel
Na een aantal jaren van afwe­zig­heid houdt fanfare La Harpe op zon­dag 17 de­cem­ber weer een kerst­con­cert in de H. Martinus­kerk. Wij hebben dit jaar de mede­wer­king van dames­koor Lavande, een koor uit de directe omge­ving. Wij zijn er erg blij mee dat ze hun mede­wer­king willen verlenen.
vrijdag
26
jan
2024
WJD@Home op Ameland
Weekend 26-28 januari 2024
In januari 2024 staat er weer een WJD@Home gepland. Net zoals in 2023 zullen jon­ge­ren uit heel Neder­land de boot nemen naar Ameland.
zondag
14
apr
2024
Familiebedevaart 2024
Na het succes in 2023 van onze pa­ro­chie­bede­vaart naar Meersel-Dreef, is de volgende pa­ro­chie­bede­vaart gepland op zon­dag 14 april 2024.
zaterdag
26
apr
2025
Jubeljaar - Nationale bedevaart Rome
Meivakantie - 26 april t/m 4 mei 2025
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Nationale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer