Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Paasboodschap paus Franciscus

gepubliceerd: maandag, 21 april 2014
Paasboodschap paus Franciscus

Hier­on­der de Neder­landse vertaling van de paas­bood­schap van paus Fran­cis­cus, uit­ge­spro­ken op het mid­daguur op het hoog­feest van Pasen.

Dier­ba­re broe­ders en zusters, Zalig Pasen!

In de Kerk over de hele wereld klinkt de bood­schap van de engelen aan de vrouwen nog na: ‘Wees niet bang! Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de ge­krui­sig­de. Hij is hier niet, Hij is verrezen. Kom en zie de plek waar Hij heeft gelegen.’

Dit is het hoogte­punt van het evan­ge­lie, het is het goede nieuws bij uitstek. Jezus, die ge­krui­sigd is, is verrezen! Deze gebeur­te­nis is de basis voor ons geloof en onze hoop. Als Christus niet was verrezen, zou het chris­ten­dom geen enkele bete­ke­nis hebben, de missie van de Kerk zou haar impuls missen, want met de ver­rij­ze­nis is het allemaal be­gon­nen, en van­daaruit begint het nog steeds, elke dag opnieuw.

Dit is de bood­schap van Christus aan de wereld. Jezus, de vleesgewor­den liefde, is aan het kruis gestorven voor onze zon­den, maar God de Vader heeft Hem uit de doden opgewekt en heeft Hem als Heer over leven en dood aan­ge­steld. In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet lan­ger alleen een kwestie van woor­den, maar een ge­tui­ge­nis van onvoor­waar­de­lijk trouwe liefde; het gaat niet lan­ger alleen om jezelf, maar de ont­moe­ting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen, delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. ‘Kom en zie!’, de liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uit­zicht­loze situaties.

Met deze vreug­de­volle zeker­heid in ons hart, keren wij ons vandaag tot U, verrezen Heer. Help ons U te zoeken en te vin­den, herinner ons eraan dat we geen wezen zijn, maar dat U onze Vader bent, dat we U kunnen lief­heb­ben en aanbid­den.

Paasboodschap paus FranciscusHelp ons de gesel van de hon­ger te over­win­nen, die het gevolg is van con­flic­ten maar ook van de enorme verspil­zucht waar we vaak verant­woor­de­lijk voor zijn. Stel ons in staat om de kwets­ba­ren te be­scher­men, vooral de kin­de­ren, vrouwen en ouderen, die van tijd tot tijd wor­den uitgebuit en in de steek gelaten.

Laat ons voor onze broe­ders en zusters zorgen die getroffen zijn door het ebola­vi­rus in Guinea, Sierra Leone en Liberia, en voor diegenen die lij­den aan zovele andere ziekten die veroor­zaakt wor­den door ver­waarlo­zing en armoede.

Troost diegenen die dit paas­feest niet kunnen vieren samen met hun gelief­den omdat ze bruut van hen zijn weg­gerukt, zoals zo vele pries­ters en leken, die op veel plekken in de wereld wer­den ont­voerd.

Troost hen die hun moe­derland hebben verlaten om te gaan naar plekken waar hoop is op een beter leven en de moge­lijk­heid om hun leven waar­dig te leven of niet vrij hun geloof kunnen beleven.

We vragen U, Heer Jezus, een eind te maken aan alle oorlog en elk conflict, klein of groot, oud of nieuw.

We bid­den in het bij­zon­der voor Syrië, dat al diegenen die gebukt gaan onder het conflict, humanitaire hulp kunnen ont­van­gen en dat alle partijen afzien van het gebruik van geweld, vooral tegen de kwets­ba­re bur­gers, maar in plaats daar­van blijven onderhan­de­len tot er ein­de­lijk de zo langverwachte vrede heerst.

Paasboodschap paus FranciscusWe vragen U troost te brengen aan de slacht­of­fers van de geweld­da­dige broe­der­moor­den in Irak en dat de hoop die wordt gewekt door de hervatte onderhan­de­lin­gen tussen de Israeli’s en de Pales­tijnen niet vergeefs blijkt te zijn.

We smeken om een eind aan de con­flic­ten in de Centraal-Afrikaanse Republiek en om een eind aan de brutale ter­ro­ris­tische aanvallen in delen van Nigeria en aan het geweld in Zuid-Soedan. Dat er in Venezuela ver­zoe­ning mag zijn, die leidt tot een broe­der­lijk harmonie.

Dat uw ver­rij­ze­nis, die we dit jaar samen vieren met de kerken die de Juliaanse kalen­der volgen, dat uw ver­rij­ze­nis een in­spi­ra­tie­bron mag zijn voor vredesini­tia­tie­ven in Oekraïne, opdat alle betrok­ke­nen, met hulp van de inter­na­tio­nale ge­meen­schap, alles doen om geweld te voor­ko­men, en in de geest van een­heid en dialoog de weg bepalen voor de toe­komst van het land.

Heer, we bid­den voor alle volkeren op aarde, U die de dood heeft overwonnen, geef ons uw leven, geef ons uw vrede.

Opnieuw een Zalig Pasen aan alle mensen hier op het plein, afkoms­tig vanuit alle delen van de wereld. En ik wens het ook aan ie­der­een, in de vele lan­den, die met ons verbon­den zijn via tv, radio en in­ter­net. Verspreid de blijde bood­schap in jullie familie en in jullie ge­meen­schap, de bood­schap dat Christus, onze vrede, onze hoop is verrezen.

(bron rkk.nl)

Video

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer