Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Zaligverklaringsproces Everardus Witte heropend

gepubliceerd: woensdag, 5 juni 2024
Everardus Witte<br />* 25 juli 1868 † 22 december 1950
Everardus Witte
* 25 juli 1868 † 22 december 1950

De stich­ting die zich bezighoudt met het gees­te­lijk nalaten­schap van broe­der Everardus Witte heeft in de­cem­ber 2023 een brief ont­van­gen vanuit Rome waar­mee het zalig­ver­kla­rings­pro­ces van de broe­der offi­cieel hervat is.

Everardus Witte wordt geboren op 25 juli 1868 in Hoorn als Joannes (Jan) Witte. Tien jaar later verhuist het gezin naar Alkmaar. In no­vem­ber 1891 treed hij in Alverna in, in de orde van de min­der­broe­ders fran­cis­ca­nen. In 1899 wordt hij por­tier in het klooster te Megen. Hij is daar­naast ook actief als ker­ke­lijk kunst­schil­der. Verder wijdt hij zich volle­dig aan het gebed. In au­gus­tus 1929 raakt hij geblesseerd aan zijn voet bij een ongeluk met een lad­der waardoor hij het por­tiers­ambt niet meer kan uit­oefe­nen. Daardoor steekt hij nog meer tijd in het gebed. Toch blijven de mensen aan de poort naar hem vragen, soms voor advies, maar meestal voor zijn gebed of het gebed van alle broe­ders. “Ik weet iets beters”, zegt hij dan, “laten we er samen voor bid­den!” Op 22 de­cem­ber 1950 ontmoet hij, na een kort ziek­bed, zijn Schepper. Nu komen de mensen aan de kloosterpoort vragen of ze bij zijn graf mogen bid­den. De devotie rond Everardus neemt alleen maar toe en in 1953 wordt besloten een graf­ka­pel te bouwen, die in 1954 wordt geopend met de herbegra­ving van ‘t Bruurke.

In dat­zelfde jaar 1954 wordt het zalig­ver­kla­rings­pro­ces van ’t Bruurke van Megen geopend. In de jaren ’60 en ’70 is de tijdsgeest in Neder­land echter zodanig, dat zo’n proces ‘duur’ en ‘overbo­dig’ wordt gevon­den. Op verzoek uit Neder­land wordt het proces in 1971 gepau­zeerd. Het kapel­be­zoek neemt vanaf het begin van deze eeuw echter weer toe. Op verzoek van enkele vereer­ders en na hints hierop vanuit het bisdom ’s-Hertogen­bosch werd besloten het proces weer van de pauzestand te halen. In 2022 en 2023 gingen de seinen hier­voor eerst bij de Neder­landse broe­ders en de inter­na­tio­nale orde, en daarna ook bij het bisdom en tenslotte het Vati­caan op groen. Daarom is het proces weer offi­cieel opgestart.

Gebed

Heer, wij zijn U dank­baar voor de genade die U ons in broe­der Everardus, het heilig Bruurke, gegeven heeft. Hij was een man van gebed. Geef ons op zijn voor­spraak wat wij U vragen in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen.

Gebedsverho­ringen

In 1954 zijn er al 1.463 per brief­kaart gemelde gebedsverho­ringen verzameld. Ook aan het begin van de 21e eeuw komen er nog mensen om hun intenties aan ’t heilig Bruurke mee te delen, vaak door ze op een briefje te schrijven dat ver­vol­gens in de mouw te stoppen van de beeltenis van Everardus, dat het graf­mo­nu­ment vormt in zijn graf­ka­pel. Het bie­den van hulp bij het kopen of verkopen van een woning, vragen rond ge­zond­heid en veilige reizen, diploma’s en rijbe­wij­zen van kin­de­ren en klein­kin­de­ren zijn meest voor­ko­mende vragen aan deze als heilig be­schouw­de persoon.

Zalig­ver­kla­rings­pro­ces

Eisen voor zalig­ver­kla­ring zijn

  1. de benoe­ming van twee theo­lo­gisch des­kun­digen die ge­pu­bli­ceerde ge­schrif­ten van Everardus onder­zoeken. Omdat er van Everardus geen ge­schrif­ten zijn, vervalt deze eis.
  2. de benoe­ming van een geschied­kun­dige com­mis­sie die his­to­rische do­cu­men­ta­tie verzamelt van de faam van hei­lig­heid en tekenen van de Dienaar Gods en daarover ver­slag maakt. Deze com­mis­sie is reeds benoemd door de bis­schop.
  3. de benoe­ming van een ker­ke­lijke recht­bank die getuigen hoort over de faam van hei­lig­heid en de tekenen van de Dienaar Gods; daar­naast onder­vraagt zij de leden van de his­to­rische com­mis­sie. De recht­bank is ook al benoemd.

Eerbied­waar­dig

Formeel is het proces goedge­keurd door Rome en kan de stap gezet wor­den om broe­der Everardus ‘eerbied­waar­dig’ te laten verklaren. Voor een zalig­ver­kla­ring is een offi­cieel erkend won­der nodig; een won­der waarbij een medisch dossier aanwe­zig is en waar­van door een des­kun­dige is gezegd dat het een onverklaar­ba­re gebeur­te­nis is.

Verzoek om getuigen­ver­kla­ringen

Zijn uw gebe­den verhoord door het aan­roe­pen van de hulp van Everardus Witte, stuur dan briefje of een e-mail aan het comité. Voor meer in­for­ma­tie kunt u terecht op de speciale web­si­te.

Everardus Wittekapel te Megen
Rechts: De Everardus Witte­ka­pel te Megen

Everardus Witte­ka­pel in Megen

Onder­deel van het klooster van de Minder­broe­ders Fran­cis­ca­nen in Megen is de graf­ka­pel van Everardus Witte. De kapel is alle dagen van het jaar geopend voor het ops­te­ken van een kaarsje en uw gebed waar u de hulp van ’t Bruurke van Megen voor in wilt roepen. De kapel is geopend van 9.00 tot 19.00 uur. Treft u de kapel toch dicht, dan kunt u gerust aanbellen bij het klooster.

Video

In ‘Everardus, de krui­wa­gen naar Onze Lieve Heer (2019)’ spreekt Jos Kruis­bergen met Mgr. De Korte, Annemarie Bakkum – een nichtje van ‘t Bruurke, de be­stuurs­le­den Jozef Wissink, pr. en br. Loek Bosch ofm en enkele kunste­naars die deelnamen aan vie­ring van Everardus’ 150ste geboorte­dag in 2018. De video is gemaakt door door Twee­stro­menland in Beeld en Geluid.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer