Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Alternatief project bij Week van de Lentekriebels

Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam

gepubliceerd: zondag, 25 februari 2024

Het nieuwe project ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is deze week gelan­ceerd als thuis­pro­ject rondom seksuele opvoe­ding. Het bestaat uit een kin­der­deel en een apart ouder­deel. Het geeft ouders hand­vat­ten om op een liefde­volle en respect­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid.

Aan­lei­ding

Het idee voor ‘Het Cadeau’ is ontstaan vanuit de wens van ouders om hun kin­de­ren te in­for­meren over thema's als relaties en seksua­li­teit vanuit een katho­liek mens­beeld. De lessen die op veel scholen wor­den gegeven rondom deze thema’s, bij­voor­beeld tij­dens de Week van de Lentekriebels (dit jaar 4 t/m 8 maart), sluiten vaak niet aan bij of staan haaks op datgene wat gelo­vi­ge ouders hun kin­de­ren willen mee­ge­ven. Het project start vanuit de gedachte dat ieder kind, ieder mens geliefd en gewild is door God. Door zijn schep­ping heeft Hij een prach­tig plan in ons gelegd. Daarin horen Liefde, Leven en Lichaam bij elkaar. Om samen dat plan, dat cadeau, te ont­dek­ken is ‘Het Cadeau’ ont­wik­keld.

Kinder­deel

Project Het cadeau - Kinderdeel

Het kin­der­deel van ‘Het Cadeau’ is rijk geïllustreerd en bestaat uit 10 brieven die kin­de­ren helpen zich­zelf te zien als een geschenk en een een­heid van lichaam en geest. Ze ont­dek­ken hoe die een­heid van lichaam en geest past in het prach­tige plan van God voor ieder mens en hoe dat plan zich o.a. in de puber­teit ontvouwt. Elk kind kan zijn eigen exemplaar personaliseren, notities maken en het boek bewaren als een waarde­vol geschenk voor zich­zelf. De brieven zijn zo ge­schre­ven dat ze aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van kin­de­ren rond de 10-12 jaar. Elke brief sluit af met een Bijbelvers en een leuke opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kin­de­ren aan de slag willen gaan met het project, af­han­ke­lijk van de per­soon­lijke ont­wik­ke­ling van hun kind(eren).

Ouder­deel

Project Het cadeau - Ouderdeel

Het ouder­deel van ‘Het Cadeau’ biedt een uit­ge­breide begrippen­lijst die samenhangt met allerlei thema’s rondom liefde, relaties en seksua­li­teit, bezien vanuit het katho­lie­ke mens­beeld. Enkele voor­beel­den zijn: deug­den, huwe­lijk, schaamte, pornografie, sex­ting, na­tuur­lijke geboorte­rege­ling, draag­moe­der­schap, voorbehoeds­mid­de­len enz. Veel van de thema’s komen niet in het kin­der­deel voor, maar staan uit­druk­ke­lijk wel in het ouder­deel omdat kin­de­ren deze thema’s in hun dage­lijks leven tegen (kunnen) komen. De ver­wij­zing welke brief het beste bij het be­tref­fen­de on­der­werp past, maakt het ouders mak­ke­lijk(er) er met hun kind(eren) over in gesprek te gaan. Het ouder­deel bevat ook algemene tips voor seksuele opvoe­ding.

Schrijvers

De auteurs van zowel het kin­der- als ouder­deel zijn: Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en Luc Simons pr. Marieke Goes is moe­der en runt samen met haar man een fruitteelt­bedrijf. Zij is al jaren betrokken bij het jeugd­werk in de Kerk met speciale aan­dacht voor catechese. Yvonne Koopman is echt­ge­note, moe­der en jour­na­liste. Ze heeft zich in haar pro­fes­sio­nele en vrij­wil­li­gers­werk voor de Kerk veel bezigge­hou­den met on­der­wer­pen die huwe­lijk, gezin en in het bij­zon­der de seksuele opvoe­ding aan­gaan. Luc Simons is pries­ter en zet zich in voor de pas­to­rale zorg rond ge­zin­nen en het bekendmaken van het gedachten­goed van de heilige paus Johannes Paulus II over licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit (Theo­lo­gie van het Lichaam).

Meer in­for­ma­tie

Ga voor meer in­for­ma­tie over ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, naar de bijbe­ho­rende web­si­te of neem contact op:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer