Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vastenactie voor Kenya

gepubliceerd: vrijdag, 1 maart 2024

Deze vas­ten­tijd zet de Fran­cis­cus pa­ro­chie in de Bom­me­ler­waard zich in voor een project in Kenya. Het project is met de Sint Petrus Pa­ro­chie van Oyugis. Volgens plan komt Pastoor Tom Mboya uit Kenya naar de Bom­me­ler­waard en gaat mede voor in de vie­rin­gen in Kerkdriel en Velddriel.

Na de vie­ring is er gelegen­heid hem te ont­moe­ten. Zo kunt u uit de eerste hand horen wat dit vas­ten­ac­tie project betekent voor de mensen in Kenya. Bovendien staat er een ont­moe­ting gepland op maan­dag­avond 4 maart vanaf 19.30 uur in de pastorie van de H. Martinus­kerk te Velddriel.

Details

Zondag 3 maart
11.00 uur
Eucha­ris­tie­vie­ring
St. Martinus­kerk Kerkdriel
Maan­dag 4 maart
19.30 uur
In­for­ma­tie­avond
Pastorie Velddriel
Zondag 10 maart
11.00 uur
Eucha­ris­tie­vie­ring
H. Martinus­kerk Velddriel

Oyugis

In Kenya steunen we mensen in het dorp Oyugis, dat ligt bij het Victoria meer. We willen ervoor zorgen dat de deel­ne­mers aan het project na trai­ning in hun eigen levens­on­der­houd kunnen voor­zien. Daarvoor start de kerk in Oyugis een fonds met microkredieten.

Oyugis heeft een pa­ro­chie genoemd naar Petrus. Die kerk helpt de mensen met hun geloof. Ook doen ze aan scholing en zelf­hulp­groepen en andere ac­ti­vi­teiten om de mensen ook te onder­steunen op materieel gebied. Omdat er veel jeugd is en weinig banen be­schik­baar zijn, is het ook be­lang­rijk de jeugd in staat te stellen om zelf te verdienen.

Pastoor Tom Mboya
Pastoor Tom Mboya

De meeste mensen zijn hier af­han­ke­lijk van land­bouw voor hun levens­on­der­houd. In Kenya zijn de infra­struc­tuur én het eco­sys­teem echter erg fragiel. In Kenya heerst soms grote droogte, terwijl er ook enorme plensbuien zijn met over­stro­mingen. Dat heeft desastreuze gevolgen voor hun voedsel­voor­zie­ning. Ook snijdt de oorlog in Oekraïne de be­lang­rijk­ste aan­voer­rou­te van graan af - Oekraïne is de be­lang­rijk­ste leverancier voor Kenya. Voedsel is dus schaars én duur gewor­den en in veel ge­zin­nen is niets meer te eten in huis. Ook de prijzen op de wereldvoedsel­markt zijn de afgelopen tijd omhooggeschoten. Dat betekent dat de kerk min­der voedsel kan kopen voor het­zelfde geld en hun hulp moeten afbouwen in plaats van uitbrei­den, terwijl steeds meer ge­zin­nen in nood komen. Met grote gevolgen.

Trai­ningen

De deel­ne­mers aan het Vas­ten­ac­tie-project - over­we­gend jeugd, en kwets­ba­re groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beper­king - wor­den getraind in ver­schil­lende zaken, zoals omgaan met geld, een eigen zaak starten, ook lessen in bij­voor­beeld duurzame land­bouw- en veeteelt­me­tho­des. Doel is dat ze zelf aan de slag gaan om geld te verdienen en voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie te ver­bou­wen én voldoende zaai­goed over­hou­den voor het volgende seizoen. Ook wordt trai­ning gegeven om een naaia­telier te starten om ondermeer schooluniformen en uitwas­baar maand­ver­band voor de meisjes te maken.

Microkrediet

Na deze trai­ningen kunnen deel­ne­mers een kleine lening van de kerk krijgen als microkrediet, waar­mee ze voor zich­zelf kunnen beginnen. Over deze lening moeten ze een rela­tief lage rente betalen. Verder moet de lening ook wor­den afgelost. Doordat het geld dus met rente terug­komt, kan dit project ook de ko­men­de jaren de jeugd in Oyugis helpen om zelf in het levens­on­der­houd van hun ge­zin­nen te voor­zien.

Die lening is geen enorm bedrag, zo kan iemand die in de land­bouw begint bij­voor­beeld lenen voor de aanschaf van schoffel, schep en gieter (€ 12), zaad en gereed­schap (€ 22), krui­wa­gen (€ 41), ploeg (€ 85), dus in totaal € 160, dat iemand in staat stelt om op een stuk land met een eigen of een geleende os het land te ploegen en zelf voedsel te produceren dat deels verkocht kan wor­den en waar­mee de lening wordt afgelost. Zo kan het project zich­zelf in de toe­komst in stand hou­den.

Helpt u mee?

Maak dan uw gift over naar onze pa­ro­chie of recht­streeks naar Vas­ten­ac­tie. In beide gevallen levert u een per­soon­lijke bijdrage aan ver­be­te­ring van het lot van de mensen in Oyugis in Kenya.

  • NL83 RABO 0179 9793 45
    t.n.v. Fran­cis­cus­paro­chie Bom­me­ler­waard
    o.v.v. ‘Vas­ten­ac­tie’
  • NL21 INGB 0000 0058 50
    t.n.v. Vas­ten­ac­tie
    o.v.v. ‘402435 Kenya’

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer