Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geschiedenis Kerkdriel en zijn Martinuskerk

gepubliceerd: zondag, 4 februari 2024

Na de aan­kon­di­ging van de lezing over de Maartens­kerk van Zalt­bom­mel van maan­dag 29 januari, plaatsen we een artikel over de ge­schie­de­nis van Kerkdriel en de Kerdrielse Martinus­kerk.

Ge­schie­de­nis

De eerste vermel­ding van het dorp stamt uit het jaar 815/816 (‘Driela’). De naam bestaat uit twee woor­den 'drie' en 'lo'. Het eerste deel ver­wijst naar de drie woonkernen (Kerkdriel, Velddriel en Hoenzadriel) of een driesprong en het tweede deel van de naam naar een loofbos op een oeverwal.

De katho­lie­ken van Kerkdriel bouw­den rond 1300 een kerk­ge­bouw aan de Teister­band­straat (op de plaats waar nu de pro­tes­tantse kerk staat). Het gebouw werd opge­trok­ken in de Romaanse stijl. Later verscheen er op die plaats een nieuwe gotische kerk. Deze kwam aan het einde van de zes­tien­de eeuw, ten tijde van de Re­for­ma­tie, in han­den van de pro­tes­tan­ten.

De Kerkdrielse katho­lie­ken wer­den in deze moei­lijke periode bijgestaan door de pastoor van het Brabantse Alem en door de fran­cis­ca­nen, die vanuit hun klooster in Megen met hun bootjes gere­geld de Maas overstaken. Pater Johannes Ooms was een van hen.

De Zwijsentoren
Groete uit Kerkdriel - Zwijsentoren

Aan het einde van de zeven­tien­de eeuw mochten de katho­lie­ken tegen een flinke vergoe­ding voor de pro­tes­tantse macht­heb­bers een schuur­kerk bouwen. Deze kwam in een bij­ge­bouw van het huis Leijenstein aan de hui­dige Leijenstein­straat. De familie Cocq van Delwijnen, de eige­naars van dit herenhuis, maakte dit moge­lijk. In de Franse Tijd wer­den alle gods­diensten voor de wet gelijk gesteld. De Kerkdrielse katho­lie­ken zochten en von­den daarop moge­lijk­he­den om een eigen kerk­ge­bouw te ves­tigen. De ingenieurs van het ministerie van Water­staat ontwierpen een kerk­mo­del dat op vele plaatsen werd toegepast. Zodoende kwam er ook in Kerkdriel in 1829 een zoge­naamde Water­staats­kerk. In 1905 werd deze kerk vergroot. Het geheel werd voor­zien van een 56 meter hoge toren, die de naam ‘Zwijsen-toren’ kreeg. De Kerkdrielse ge­meen­schap eerde zo de uit haar eigen plaats afkoms­tige en door eenie­der ge­waar­deerde acht­tien­de eeuwse bis­schop van ’s-Hertogen­bosch.

Op het einde van de Tweede Wereld­oor­log kreeg een zoge­naamd ‘Sprengcommando’ vanuit Zalt­bom­mel opdracht om alle nog overeind staande kerktorens in de Bom­me­ler­waard neer te halen. Zodoende werd op 23 april 1945 ook de toren van de Kerkdrielse kerk opgeblazen. Na de terug­keer van evacuatie werd het kerk­ge­bouw door het kerk­bestuur ingericht als nood­kerk. Dit kreeg de wellui­dende naam ‘Het Witte Huis’.

Rond 1950 kregen de kerk­besturen ein­de­lijk de moge­lijk­he­den om hun verwoeste bede­hui­zen te laten herrijzen. Na een flinke voor­be­rei­dings­pe­rio­de waarin onder­handeld moest wor­den met architecten, aannemers en vooral lang­zaam draaiende over­heids­in­stan­ties kon op 31 mei 1955 ein­de­lijk de nieuwe kerk wor­den ingewijd.

Bron: Regio­naal Archief Ri­vie­ren­land

Over profeten, wijze en dwaze maagden en de middeleeuwse mens

Leestip

Wie geïn­te­res­seerd is in de ge­schie­de­nis van de Bom­me­ler­waard alge­meen en Kerkdriel met zijn Martinus­kerk in het bij­zon­der, zou het boek ‘Over profeten, wijze en dwaze maag­den en de mid­del­eeuwse mens’ eens moeten lezen. De subti­tel luidt ‘Een studie naar de verdwenen kerk van Kerkdriel en haar bouwsculptuur’. Het boek dat is uitge­ge­ven door uit­ge­ve­rij ‘W Books’ is ge­schre­ven door Elizabeth den Hartog.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer