Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Actie Kerkbalans

gepubliceerd: woensdag, 31 januari 2024

De Actie Kerk­ba­lans is in onze pa­ro­chie iets later omdat de Kerk­ba­lans-special van ons pa­ro­chie­blad een week later is uit­ge­ko­men dan oor­spron­ke­lijk gepland was. De nood­zaak en het en­thou­sias­me van het pas­to­raal team en de vrij­wil­li­gers is er niet min­der om. Mogen we weer op uw steun rekenen?

Van de pen­ning­mees­ter

Bij de jaar­lijkse actie van Kerk­ba­lans hoort ook een pre­sen­ta­tie van de finan­ciële stand van zaken. De finan­ciële afslui­ting van een kalen­der­jaar vergt nogal wat werk, van­daar dat we u nog geen cijfers over 2023 kunnen presen­te­ren. We moeten ons hier dus bepreken tot 2021 en 2022. De reguliere kosten van onze pa­ro­chie kunnen we grofweg indelen in drie delen: de kosten van personeel en vrij­wil­li­gers, de kosten van de gebouwen en de overige kosten. Onder de overige kosten vallen onder andere de kosten van het (familie-)pas­to­raat, pa­ro­chie­blad, se­cre­ta­riaat, kosten missen en vie­rin­gen, kopieer­kos­ten en de afdracht aan het bisdom.

Naast de opbrengsten uit beleg­gingen en pachtin­kom­sten, komt een deel van de opbrengsten van onze pa­ro­chie uit de bijdrage van de pa­ro­chi­anen. We hebben het dan met name over de gezinsbijdragen (zoals de actie Kerk­ba­lans), de collecten, mis­in­ten­ties en uit­vaar­ten.

Grafiek kerkbijdrage de laatste tien jaar

On­der­staan­de grafiek laat de bijdrage zien van de pa­ro­chi­anen over de laatste tien jaren. Hoewel de daling vanaf 2012 groot is, lijkt deze ten­dens zich na 2022 weer enigszins te sta­bi­li­se­ren. Deze opbrengsten laten vorig jaar zelfs een kleine stij­ging zien. Waar­schijn­lijk kan dit mede verklaard wor­den door de corona-periode en het herstel daarna.

Kerkbijdrage de laatste tien jaar

Mede dankzij de afsto­ting van de kerken in Hedel en Rossum blijft er onderaan de streep steeds nog een posi­tief re­sul­taat. We­reld­wijde crisissen veroor­zaken grote prijs­stij­gingen. Denk hierbij vooral aan de energie­kos­ten en alles wat met de kosten van de kerken en andere gebouwen te maken heeft, zoals on­der­houd.

Om ‘zwarte cijfers’ te blijven draaien is het ver­stan­dig om, waar moge­lijk, de kosten in de hand te hou­den en eventueel ook te bezuinigen.

Cijfers

2022 2021
baten pa­ro­chi­anen 152.976 147.578
verhuur kerk/pastorie en torens 70.929 65.525
pacht, divi­dend en depositorente 241.645 259.193
totaal reguliere opbrengsten 465.550 472.296
personele kosten 135.555 158.680
kosten gebouwen 112.990 109.374
overige kosten 145.088 136.857
totaal reguliere kosten 393.633 404.911
saldo baten -/- kosten 71.917 67.385
netto baten uit begraaf­plaatsen 93.412 90.312
voordelig re­sul­taat uit reguliere ac­ti­vi­teiten 165.329 157.697
hier­van naar bestem­mingsreserve groot on­der­houd 164.489 122.827
netto voordelig re­sul­taat uit reguliere ac­ti­vi­teiten 840 34.870

Waak­zaam­heid over het finan­ciële plaatje blijft gebo­den. De verwachte stij­ging van de kosten - denk bij­voor­beeld aan energie­kos­ten en de kosten voor on­der­houd - is name­lijk hoger dan de stij­ging die we rede­lijker­wijs bij de baten kunnen ver­wach­ten. Bij een jaar­lijks tekort kan een sneeuwbaleffect ontstaan. De tekorten kunnen dan door de lagere opbrengsten op vermogen (rente en divi­dend) jaar­lijks toe­ne­men. Daar­naast willen we zoveel moge­lijk geld be­schik­baar hebben voor ac­ti­vi­teiten binnen de pa­ro­chie.

Wanneer het kerk­be­zoek nog ver­der afneemt, is het dus zeker niet ondenk­baar dat, na Rossum en Hedel, ook andere kerken van onze pa­ro­chie op den duur de deuren moeten sluiten.

We zitten nu nog in de positie dat we hier­om­trent keuzes kunnen maken: wat vin­den we be­lang­rijk in onze pa­ro­chie, hoe rea­li­se­ren we een stabiele toe­komst voor onze kerk­ge­meen­schap, waar willen we geld aan uit­ge­ven, hoe zorgen we ervoor dat jonge stellen kiezen voor een ker­ke­lijk huwe­lijk en hoe zorgen we voor meer dopelingen, com­mu­ni­can­ten en vor­me­lin­gen? Kortom: hoe krijgen we weer meer leven in onze pa­ro­chie­ge­meen­schap?

Mooie nieuwe ini­tia­tie­ven

Er zijn het afgelopen jaar al mooie nieuwe ini­tia­tie­ven gestart, zoals bij­voor­beeld huis­be­zoeken en de tuin- en open haard avon­den. Als de toe­komst van onze pa­ro­chie u ook na aan het hart ligt, geef dan vandaag voor de kerk van morgen!

Het algemene bankreke­ning­num­mer van onze pa­ro­chie is:

  • NL83 RABO 0179 9793 45
    t.n.v. Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus

In het pa­ro­chie­blad treft u, net als andere jaren, uit iedere locatie een actueel stukje. Daarbij staat ook het bankreke­ning­num­mer van die locatie vermeld waar­naar u uw bijdrage kunt overmaken. Om het u wellicht nog mak­ke­lijker te maken is ook een QR-code vermeld: indien u een bankieren-app op uw mobiele tele­foon of tablet heeft geïnstalleerd, kunt u door het scannen van deze code uw bijdrage overmaken voor de actie Kerk­ba­lans. Ook kunt u na­tuur­lijk geven tij­dens de vie­rin­gen bij de collecten of tij­dens het aans­te­ken van een kaars in de Maria­ka­pellen.

De actie Kerk­ba­lans, van harte aan­be­vo­len!

 

Geef vandaag voor de Kerk van morgen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer