Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De kerststal bestaat 800 jaar

Twee boeken gepubliceerd

gepubliceerd: donderdag, 5 oktober 2023
foto: Wim Koopman
De kerststal in Greccio, Italië
De kerststal in Greccio, Italië

Kerst­mis is een tijd van vreugde, liefde en be­zin­ning voor miljoenen mensen over de hele wereld. Een van de meest geliefde symbolen van deze fees­te­lij­ke periode is de kerst­stal, een traditie die haar oorsprong vindt in het hart van de katho­lie­ke kerk en die dit jaar haar 800ste ver­jaar­dag viert sinds de in­spi­ra­tie ervoor werd gegeven door de heilige Fran­cis­cus van Assisi.

Het was in het jaar 1223 dat Fran­cis­cus van Assisi, een heilige bekend om zijn diepe liefde voor de natuur en zijn toe­wij­ding aan de armen, op het idee kwam om de geboorte van Jezus op een bij­zon­dere manier te eren. Hij wilde de mensen her­in­ne­ren aan de eenvoud en nede­rig­heid die de geboorte van Christus ver­te­gen­woor­digde. Fran­cis­cus wist dat woor­den alleen niet voldoende waren om dit won­der te vatten, dus besloot hij een levende kerst­stal te creëren in het stadje Greccio, Italië.

Met de toestem­ming van paus Honorius III orga­ni­seer­de Fran­cis­cus een nachte­lijke mis in een grot nabij Greccio, compleet met levende dieren en een pas­ge­bo­ren kind om de pas­ge­bo­ren Jezus voor te stellen. Deze gebeur­te­nis was het begin van de kerst­stal­tra­di­tie zoals we die vandaag de dag kennen.

De kerst­stal, of kribbe, is meer dan alleen een decora­tief stukje kunst; het is een diep­gaand reli­gi­eus symbool. Het herinnert ons eraan dat God Zijn Zoon naar de wereld stuurde in de een­vou­digste en meest nederige omstan­dig­he­den. Het herinnert ons aan de waarde van nede­rig­heid, eenvoud en liefde voor de naaste, net zoals Fran­cis­cus van Assisi predikte.

In de afgelopen 800 jaar heeft de kerst­stal zich verspreid over de hele wereld, en elk land en elke cultuur heeft zijn eigen unieke versie ervan. Toch blijft de bood­schap het­zelfde: de geboorte van Jezus Christus, het licht van de wereld, vieren in be­schei­den­heid en dank­baar­heid.

Terwijl we dit jaar de 800ste ver­jaar­dag van de kerst­stal vieren, her­in­ne­ren we ons de een­vou­dige, diep­gaande bood­schap die Fran­cis­cus van Assisi ons heeft nagelaten. Laten we de kerst­stal niet alleen be­schou­wen als een mooie decoratie, maar als een krach­tig symbool van Gods liefde en nede­rig­heid, dat ons inspireert om deze waar­den in ons eigen leven na te volgen en te ver­sprei­den.

Twee boeken

Bij gelegen­heid van de 800ste ver­jaar­dag heeft uit­ge­ve­rij Adveniat twee mooie boeken uitge­ge­ven.

De Kerstgroep grenseloos mooi

De Kerst­groep, grenzeloos mooi

Dit boek is een ini­tia­tief van de vereni­ging ‘Vrien­den van de kerst­groep’ Neder­land. Kerst­stallen vanuit heel de wereld wor­den erin ge­pre­sen­teerd. Het is een boek met teksten én met veel mooie foto's (Foto's: Kees van der Veer). Voor­zit­ter van de Vrien­den, mw. Nelly Vellinga-Geer­lings schreef een Ten geleide, Scriba René de Reuver van de PKN en Mgr. Hendriks schreven bei­den een voor­woord; dat drukt ook de oecu­me­nische bete­ke­nis van de kerst­stal uit, die ‘de laatste jaren vele pro­tes­tantse huis­ka­mers veroverd’ heeft (Ds. René de Reuver).

Van Kribbe tot Kerststal

Van Kribbe tot Kerst­stal

Het tweede boek heet Van kribbe tot kerst­stal. Het bevat over­we­gingen rond de figuren van de kerst­stal en gebe­den en teksten voor Christus Koning en de Advents­zon­dagen. Nieuw is in vergelij­king met vorige bundels dat er nu ook gebe­den voor kin­de­ren zijn opgeno­men. Van Mgr. Hendriks zijn er een korte over­we­ging en een gebed in opgeno­men.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer