Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Taizéviering voor de synode

Zaterdag 30 september - 17.00 uur - Sint-Janskathedraal Den Bosch

gepubliceerd: vrijdag, 22 september 2023

Paus Fran­cis­cus nodigt jonge chris­te­nen van alle ker­ke­lijke ach­ter­gron­den uit om 30 sep­tem­ber op het Sint-Pieters­plein in Rome te bid­den voor de toe­komst van de Kerk. Deze sa­men­komst van Gods volk, ‘Together’, wordt geor­ga­ni­seerd door de ge­meen­schap van Taizé en vindt plaats aan de voor­avond van de synode. In de Sint-Jans­kathe­draal in Den Bosch is tege­lijker­tijd, om 17.00 uur, een gebeds­vie­ring om samen te bid­den met de jon­ge­ren op het Sint-Pieters­plein.

Live verbin­ding met Rome

Bij de Taizévie­ring in de Bossche Sint-Jans­kathe­draal zullen dezelfde lie­de­ren en teksten wor­den gebruikt als op dat moment in Rome. Een Taizé-gelegen­heids­koor onder­steunt de samenzang in Den Bosch. Via een groot beeldscherm is er een live verbin­ding met de vie­ring in Rome. Ie­der­een, jong en min­der-jong, is van harte uit­ge­no­digd om hieraan deel te nemen. Deze uit­no­di­ging is ook uit­ge­gaan naar ver­te­gen­woor­digers van diverse kerken. De ka­the­draal is vrij toe­gan­ke­lijk.

Neder­landse jon­ge­ren naar Rome

Vanuit vele lan­den - waar­on­der Neder­land - reizen dat weekend jon­ge­ren van allerlei kerken naar Rome om mee te doen aan deze bij­zon­dere gebeds­vie­ring in de stijl van Taizé. Het gebed van de jon­ge­ren en paus Fran­cis­cus gaat vooraf aan de synode die later die week van start gaat in Rome. De synode staat in het teken van de vernieu­wing van de kerk. Deze vernieu­wing heet ‘synodali­teit’. Daar­mee bedoelt de Katho­lie­ke Kerk dat iedere gelo­vi­ge medeverant­woor­de­lijk­heid draagt in de kerk door actieve inbreng en inspraak. Dat vraagt om een nieuwe cultuur waarin men luistert naar elkaar, waarbij ieders stem gehoord en meegewogen wordt. Paus Fran­cis­cus bena­drukt met deze gebeds­vie­ring het belang van de stem en het gebed van jonge mensen en van alle kerken.

Luis­te­rend op weg

De vie­ring in de Sint-Jans­kathe­draal is een ini­tia­tief van het project ‘Luis­te­rend op weg’, waarin de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen, het Netwerk Katho­lie­ke Vrouwen en het bisdom van ’s-Hertogen­bosch samen­wer­ken om een impuls te geven aan de synodale vernieu­wing van de kerk.

Nieuw Taizélied: Adsumus Sanctus Spiritus

Speciaal voor de gebeds­wake op 30 sep­tem­ber is een nieuw Taizélied gecompo­neerd op het Adsumus Sancte Spiritus (Wij staan voor U, Heilige Geest).

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer