Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oktober Rozenkransmaand

Mariakapel Martinuskerk Kerkdriel om 18.30 uur

gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
foto: Karolina Grabowska
Oktober Rozenkransmaand

Het rozen­krans­ge­bed wordt al hon­der­den jaren gebe­den. Vele pausen hebben het aan­gera­den. Nog be­lang­rijker is dat Maria zelf gevraagd heeft dat wij dit vaak bid­den. In 1917 tij­dens de oorlog vroeg Maria aan drie her­ders­kin­de­ren in Fatima om dit elke dag te doen. Ook in onze pa­ro­chie wordt speciaal in ok­to­ber de Rozen­krans gebe­den.

Ge­za­men­lijk bid­den in Kerkdriel

Elke dins­dag­avond in ok­to­ber om 18.30 uur wordt een Rozen­hoedje gebe­den in de Maria­ka­pel van de Sint Martinus­kerk te Kerdriel. Daarna wordt elke eerste dins­dag van de maand het Rozen­hoedje gebe­den om 18.30 uur. U bent van harte welkom om met ons mee te bid­den.

Het Rozen­kransbid­den staat ook in het vie­rin­gen­over­zicht:

Rozen­hoedje of Rozen­krans?

Wanneer je één keer het gebedssnoer bidt, dan heb je een Rozen­hoedje gebe­den. Dat bestaat uit het kruis­te­ken, de ge­loofs­be­lij­de­nis, drie Wees­ge­groetjes en vijf Tientjes van telkens een Onze Vader, tien Wees­ge­groetjes en het Eer aan de Vader. Bij elk tientje kan je medi­te­ren over een Geheim van de Rozen­krans. Afsluiten doe je weer met het kruis­te­ken.

Om de Rozen­krans te bid­den, ga je vier keer het gebedssnoer rond. Je hebt dan gemedi­teerd over alle twin­tig geheimen van de Rozen­krans. ‘Vroe­ger’ waren er vijf­tien Geheimen van de Rozen­krans en bestond de Rozen­krans uit vijf­tien Tientjes. In 2002 introdu­ceerde paus Johannes Paulus II de Geheimen van het Licht. Daar­mee zijn er nu twin­tig Geheimen en bestaat de Rozen­krans dus ook uit twin­tig Tientjes.

Bij het bid­den van het Rozen­hoedje kiezen we af­han­ke­lijk van de dag van de week een van de vier Geheimen. Hier kan overigens van wor­den afgeweken bij speciale gelegen­he­den of op bij­zon­dere feest­da­gen.

Blijde Geheimen

(maan­dag en zater­dag)

 1. De engel Gabriël brengt de blijde bood­schap aan Maria
 2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth
 3. Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem
 4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel terug­ge­von­den

Geheimen van het Licht

(don­der­dag)

 1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
 2. De bruiloft van Kana
 3. De ver­kon­di­ging van het Rijk Gods en oproep tot beke­ring
 4. De gedaante­ver­an­de­ring op de berg Tabor
 5. De in­stel­ling van de Eucha­ris­tie

Droeve Geheimen

(dins­dag en vrij­dag)

 1. De doodsangst van Jezus
 2. Jezus wordt gegeseld
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha
 5. Jezus sterft aan het kruis

Glorie­volle Geheimen

(zon­dag en woens­dag)

 1. De opstan­ding van Jezus uit de doden
 2. De Hemel­vaart van Jezus
 3. De heilige Geest daalt neer over de apos­te­len
 4. Maria ten hemel opgeno­men
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Speciale dagen

7 ok­to­ber Zeeslag bij Lepanto
Op 7 ok­to­ber viert de Katho­lie­ke Kerk de ge­dach­te­nis aan de Heilige Maagd Maria van de Rozen­krans. Deze ge­dach­te­nis werd inge­steld nadat in het jaar 1571 de zee­slag bij Lepanto gewonnen werd doordat heel veel mensen de Rozen­krans baden.
13 ok­to­ber Zonne­won­der
Op 13 ok­to­ber 1917 vondt het Zonne­won­der plaats te Fatima. Zo’n 70.000 nieuws­gie­rigen waren samen­ge­ko­men rond de drie her­ders­kin­de­ren omdat die had­den voorspeld dat er een won­der zou plaats­vin­den. Na het bid­den van de Rozen­krans leek de zon plot­se­ling op de menigte neer te storten, maar deinsde op het laatste moment terug. Deze gebeur­te­nis wordt het Zonne­won­der van Fátima genoemd.

Online Rozen­krans

Online RozenkransOnder de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren zit ook een Online Rozen­krans. Bij de geheimen kan gekozen wor­den voor over­we­gingen voor vol­was­se­nen of kin­de­ren. Ten behoeve van het Rozen­kransbid­den met kin­de­ren kan er gekozen wor­den voor drie, vijf of tien wees­ge­groetjes per ‘tientje’. Ook kan gekozen wor­den uit ver­schil­lende afbeel­dingen­se­ries bij de geheimen.

Radio Maria DAB+ radio'tje

Rozen­krans bid­den op Radio Maria

Op Radio Maria wordt ook regel­ma­tig de Rozen­krans gebe­den. Soms is dat een opname (met name ’s nachts en in het weekend) maar vaak is het live en kunt u intenties aanmel­den of zelfs inbellen en live op de radio meebid­den. Kijk op de web­si­te van Radio Maria voor een actueel over­zicht van gebedstij­den.

Radio Maria kunt u be­luis­te­ren via DAB+, de web­si­te of via de speciale Radio Maria app.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer