Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Conclaaf feiten

gepubliceerd: zondag, 10 maart 2013
Conclaaf feiten

Een over­zicht van feiten over het conclaaf, netjes op een rijtje gezet. Voor als je door de bomen het bos niet meer ziet of, mis­schien beter uitgedrukt, je hoofd in de zwarte rook zit.

Kar­di­na­len­col­lege

 • 117 kar­di­na­len mogen kiezen
 • 2 kar­di­na­len uit Azië zullen niet meedoen aan het conclaaf
 • 115 kar­di­na­len zullen kiezen
 • 48 kar­di­na­len zijn gecreëerd door paus Johannes Paulus II
 • 67 kar­di­na­len zijn gecreëerd door paus Bene­dic­tus XVI
 • 90 kar­di­na­len waren 80 of ouder op 28 februari 2013
 • 207 kar­di­na­len zijn er in totaal

Stem­gerech­tigde kar­di­na­len

 • 61 kar­di­na­len komen uit Europa
 • 14 kar­di­na­len komen uit de Verenigde Staten
 • 19 kar­di­na­len komen uit Latijns Amerika
 • 11 kar­di­na­len komen uit Afrika
 • 9 kar­di­na­len komen uit Azië
 • 1 kar­di­naal komt uit Oceanië
 • De kar­di­na­len komen uit 48 ver­schil­lende lan­den
 • De ge­mid­del­de leef­tijd is 72 jaar

Conclaaf

 • Niet-stem­gerech­tigde kar­di­na­len doen niet mee aan het conclaaf, wel aan de ont­moe­tingen die vooraf­gaan aan het conclaaf, ook wel pre-conclaaf genoemd
 • Behalve de stem­gerech­tigde kar­di­na­len zijn er ook twee technici, medisch personeel en enkele assis­tenten aanwe­zig in de Sixtijnse kapel
 • Conclaaf komt van “cum clave” - met sleu­tel, wat duidt op het feit dat de kar­di­na­len let­ter­lijk wor­den opgesloten
 • Als alle stem­gerech­tigde kar­di­na­len en de overige deel­ne­mers van het conclaaf binnen zijn, spreekt de pau­se­lijke ceremonie­mees­ter mgr. Guido Marini de woor­den “Extra omnes” - ie­der­een eruit; daarna sluit hij de deuren
 • Kar­di­na­len en assis­tenten zweren een eed van absolute geheim­hou­ding. Het ver­bre­ken van de geheim­hou­dingsplicht resul­teert auto­ma­tisch in excom­mu­ni­ca­tie
 • Met uit­zon­de­ring voor nood­ge­vallen is het de kar­di­na­len niet toe­ge­staan contact te hebben met de buiten­we­reld: geen mobiele tele­foons, geen kranten, geen tele­vi­sie, geen brieven en geen signalen
 • De kar­di­na­len over­nach­ten in het Domus Sanctae Marthae, het Heilige Marthahuis, een gebouw in Vati­caan­stad met 5 ver­die­pingen, 105 twee-kamer suites en 26 enkele kamers
 • De kamers in het Domus Sanctae Marthae wor­den door loting toe­bedeeld
 • De kar­di­na­len kunnen alleen wor­den gespot als ze van hun slaapver­trek­ken naar de Sixtijnse Kapel gaan of vice versa

Stemrondes

 • De eerste dag begint op dins­dag 12 maart om 16.30 uur
 • De eerste dag kan één keer wor­den gestemd
 • Na de eerste dag wordt vier keer per dag gestemd
 • Twee keer per dag wor­den de stem­briefjes, de tel­for­mu­lieren en de aan­te­keningen verbrand, om 12.00 uur en om 19.00 uur maar als een paus gekozen is, wordt niet gewacht tot die tijd
 • Een offi­cië­le registratie van de stem­ming wordt verze­geld en bewaard in de Vati­caanse archieven
 • Zwarte rook geeft aan dat er nog geen paus gekozen is
 • Als na drie hele dagen nog geen paus is gekozen, kan een dag voor gebed wor­den ingelast
 • Daarna kan een dag voor gebed wor­den ingelast na elke zeven stemrondes
 • Een twee­derde meer­der­heid is nodig om een paus te kiezen, dus 77 stemmen
 • Als na 33 stemrondes nog geen paus is gekozen, wordt de keuze beperkt tot de twee kan­di­da­ten met de meeste stemmen, maar een twee­derde meer­der­heid blijft nodig

Stembiljet

 • Stembiljetten zijn ongeveer 15 cm bij 5 cm en bovenaan staat de tekst: “Eligo in Summum pontificem” - Ik kies als paus
 • De kar­di­na­len vullen de naam van hun keuze in op zo'n manier dat aan het hand­schrift niet kan wor­den achterhaald wie heeft gestemd
 • De stembiljetten wor­den in de lengte gevouwen tot ongeveer 15 cm bij 2½ cm
 • Dan lopen alle kar­di­na­len op volgorde van leef­tijd, een voor een naar voren en werpen hun stembiljet in een bronzen urn die is verzilverd en verguld
 • De kar­di­naal-camerlengo leest overluid een voor een de namen voor die op de stembiljetten staan
 • De stembiljetten wor­den aan een koord geregen alvorens ze wor­den verbrand

Nieuwe paus

 • Wanneer iemand een twee­derde meer­der­heid heeft behaald, vraagt de deken van het kar­di­na­len­col­lege of hij ac­cep­teert en kiest hij een naam
 • De stem­briefjes wor­den verbrand met speciale chemicaliën die de rook wit doen kleuren opdat de wereld zal weten dat er een nieuwe paus is gekozen
 • Tege­lijk met de witte rook wor­den de klokken geluid om eventuele ver­war­ring te voor­ko­men
 • De kar­di­na­len beloven ge­hoor­zaam­heid aan de nieuwe paus
 • De nieuwe paus kleed zich in een witte soutane en hij zet een witte solideo op
 • Drie witte soutanes van ver­schil­lende grootte liggen klaar
 • De oudste deken van het kar­di­na­len­col­lege betreedt het hoofdbalkon en verk­laart: “Habemus Papam” - we hebben een paus
 • Ver­vol­gens verschijnt de nieuwe paus op het balkon

Ge­schie­de­nis

1740 - Bene­dic­tus XIV (247e paus)

51 kiezers, 4 stierven tij­dens het conclaaf
18 februari - 17 au­gus­tus 1740 (181 dagen)
(langste conclaaf in de moderne ge­schie­de­nis)

1758 - Clemens XIII (248e paus)

45 kiezers, 44 bij de laatste stemronde
15 mei - 6 juli 1758 (53 dagen)

1769 - Clemens XIV (249e paus)

(paus Clemens XIV was O.F.M. Conv.)
46 kiezers
15 februari - 19 mei 1769 (94 dagen)

1774-1775 - Pius VI (250e paus)

44 kiezers, 2 stierven tij­dens het conclaaf
5 ok­to­ber 1774 - 15 februari 1775 (133 dagen)

1799-1800 - Pius VII (251e paus)

(Venetië: Rome was bezet, laatste conclaaf buiten Rome)
34 kiezers
1 de­cem­ber 1799 - 14 maart 1800 (105 dagen)

1823 - Leo XII (252e paus)

49 kiezers
2 - 28 sep­tem­ber 1823 (27 dagen)

1829 - Pius VIII (253e paus)

50 kiezers
24 februari - 31 maart 1829 (36 dagen)

1830-1831 - Gregorius XVI (254e paus)

(laatste pries­ter-kar­di­naal tot paus gekozen)
45 kiezers
14 de­cem­ber 1830 - 2 februari 1831 (51 dagen)

1846 - Pius IX (255e paus)

(begin van de ‘korte conclaven’)
50 kiezers
14 - 16 juni 1846 (3 dagen)

1878 - Leo XII (256e paus)

(Eerste niet-Europese kar­di­naal arriveert te laat, John McCloskey van New York)
61 kiezers
18 - 20 februari (3 dagen)

1903 - Pius X (257e paus)

64 kiezers
7 stemrondes
31 juli - 4 au­gus­tus 1903 (4 dagen)

1914 - Bene­dic­tus XV (258e paus)

(2 Ameri­kaanse plus 1 Canadese kar­di­naal arriveer­den te laat en wer­den buiten­ge­slo­ten)
(eerste Latijns Ameri­kaanse kar­di­naal)
57 kiezers 10 stemrondes
31 au­gus­tus - 3 sep­tem­ber 1914 (4 dagen)

1922 - Pius XI (259e paus)

(2 Ameri­kaanse plus 1 Canadese kar­di­naal arriveer­den WEER te laat)
(na dit conclaaf werd de 15-dagen-regel inge­steld)
53 kiezers / 14 stemrondes
2 - 6 februari 1922 (5 dagen)

1939 - Piux XII (260e paus)

62 kiezers / 3 stemrondes
(kortste conclaaf met kleinste aantal stemrondes)
1 - 2 Maart 1939 (2 dagen)

1958 - Johannes XXIII (261e paus)

51 kiezers / 11 stemrondes
25 - 28 ok­to­ber 1958 (4 dagen)

1963 - Paulus VI (262e paus)

80 kiezers / 6 stemrondes
19 - 21 juni 1963 (3 dagen)

1978 (1) - Johannes Paulus I (263e paus)

(eerste conclaaf zon­der kar­di­na­len van 80 of ouder)
111 kiezers / 4 stemrondes
25 - 26 au­gus­tus 1978 (2 dagen)

1978 (2) - Johannes Paulus II (264e paus)

111 kiezers / 8 stemrondes
14 - 16 ok­to­ber 1978 (3 dagen)

2005 - Bene­dic­tus XVI (265e paus)

115 kiezers / 4 stemrondes
18 - 19 april 2005 (2 dagen)

2013 - Fran­cis­cus (266e paus)

Eerste conclaaf in de Veer­tig­da­gen­tijd sinds 1829
115 kiezers / 5 stemrondes
12 - 13 maart 2013?

(bron: www.katho­liek­ge­zin.nl)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer