Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Toekomst van onze Zaltbommelse kerk

Dinsdag 10 januari - 20.00 uur -

gepubliceerd: maandag, 9 januari 2023

Het pa­ro­chie­bestuur van onze H. Fran­cis­cus­paro­chie en de contact­groep van de Sint Martinus­kerk Zalt­bom­mel nodigen pa­ro­chi­anen van Zalt­bom­mel en omstreken uit om te praten over de toe­komst van de Zalt­bom­melse kerk.

Huidige situatie

Al jaren neemt in onze Fran­cis­cus­paro­chie het kerk­be­zoek af en wordt de be­trok­ken­heid bij diverse ac­ti­vi­teiten in de kernen kleiner. Onze pa­ro­chie is, na slui­ting van Rossum en Hedel, nog vijf kerken rijk: Alem, Kerkdriel, Velddriel, Am­mer­zo­den en Zalt­bom­mel. Al menigmaal is in het bestuur van de Fran­cis­cus­paro­chie gedis­cus­sieerd over de hui­dige situatie en het toe­koms­tig beleid. Ook het bisdom is daar nauw bij betrokken.

Hoe voor­ko­men we met elkaar dat er moet wor­den ingegrepen?

De gesprekken hebben geleid tot de concept­be­leidsnota ‘De toe­komst van onze kerken’. Eén van de doelen van deze beleidsnota is het ‘Revitaliseren van de pa­ro­chie­ge­meen­schap’. Hierbij is ook gekeken naar de functie van de ver­schil­lende kerk­ge­bouwen in de pa­ro­chie. Het open hou­den van vijf grote kerken is daarbij op termijn niet rea­lis­tisch.

Het bestuur heeft de nota be­spro­ken met alle contact­groepen. De concept­be­leidsnota heeft gevolgen voor alle kernen van onze pa­ro­chie.

In dit gesprek heeft onze contact­groep zich sterk gemaakt voor de spe­ci­fie­ke situatie van Zalt­bom­mel. Ook zijn er plannen voor betere facili­tai­re voor­zie­ningen in en naast de kerk bij een eventuele verkoop van de pastorie.

In januari krijgt u als pa­ro­chi­aan de gelegen­heid om kennis te nemen van deze plannen en in gesprek te gaan met het pa­ro­chie­bestuur en contact­groep. De re­sul­taten en con­clu­sies van deze bij­een­komsten wor­den mee­ge­no­men in de uit­ein­delijke nota die zal wor­den voor­ge­legd aan het bisdom.

Maakt u zich oprecht zorgen over of heeft u ideeën voor de toe­komst van onze geloofs­ge­meen­schap en kerk? U bent van harte welkom!

Details

datum: dins­dag 10 januari 2023
tijd: vanaf 20.00 uur
locatie: Gasthuis­ka­pel
Gasthuis­straat 34 Zalt­bom­mel

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer