Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vacature bestuurslid communicatie

gepubliceerd: vrijdag, 26 november 2021

Het bestuur van de R.K. Pa­ro­chie Heilige Fran­cis­cus beheert en bestuurt de wereldlijke kant van onze pa­ro­chie. Hier­on­der vallen onder andere het beheren van gebouwen en andere be­zit­tin­gen, de fi­nan­ciën, het vrij­wil­li­gersbeleid en de interne organi­sa­tie. Het bestuur onder­steunt het pas­to­rale team in het beleid om onze pa­ro­chie toe­gan­ke­lijk, aktief en toe­komstbesten­dig te hou­den.

Het pa­ro­chie­bestuur bestaat uit acht aktieve vrij­wil­li­gers uit de ver­schil­lende kernen van onze pa­ro­chie, elk met hun eigen aan­dachts­ge­bied en portefeuille. Het bestuur ver­ga­dert maan­de­lijks en werkt nauw samen met vrij­wil­li­gers en contact­groepen in de ver­schil­lende kernen. Het bestuur wordt onder­steund door het pa­ro­chie­secre­ta­riaat.

Het pa­ro­chie­bestuur is op zoek naar een:

Bestuurslid Com­mu­ni­ca­tie

Het Bestuurslid Com­mu­ni­ca­tie heeft de volgende taken:

  • Het formu­le­ren van het com­mu­ni­ca­tiebeleid van de pa­ro­chie
  • Het zorgen voor een posi­tief en rea­lis­tisch imago van de pa­ro­chie
  • Er samen met contact­groepen en vrij­wil­li­gers voor zorgen dat de pa­ro­chie goed, open en dui­de­lijk communi­ceert
  • Het coör­di­ne­ren van alle externe com­mu­ni­ca­tie waar­on­der pa­ro­chie­blad, web­si­te, social media, etc.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een en­thou­siaste persoon met een dui­de­lijke affini­teit voor com­mu­ni­ca­tie, die zich samen met het de overige be­stuurs­le­den en het pas­to­rale team wil inzetten voor de toe­komst van onze pa­ro­chie. Het betreft een vrij­wil­li­gers­func­tie.

Meer in­for­ma­tie

Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met Theo Queis, vice-voor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur:

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer