Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Franciscaanse kloostertuin wordt stadsoase

Artikel in Katholiek Nieuwsblad

gepubliceerd: vrijdag, 10 september 2021

Op de web­si­te van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR) en eer­der in het Katho­liek Nieuws­blad verscheen een artikel over Stads­kloos­ter San Damiano, thuis van pastoor Roland Putman.

foto: Pauline van Kempen

Fran­cis­caanse kloostertuin wordt stadsoase

In het voor­ma­lige kapucijnen­kloos­ter aan de rand van de Bossche bin­nen­stad be­gon­nen enkele fran­cis­ca­nen, cla­rissen en seculieren drie jaar gele­den het Stads­kloos­ter San Damiano. De grote kloostertuin vormen zij nu om tot een oase voor mens en dier.

Stads­kloos­ter San Damiano

De tuin­com­mis­sie heeft net ver­ga­derd in een van de vroe­gere ‘werk­hui­zen’ op het klooster­ter­rein. Het is de maan­dag voor de eerste offi­cië­le open­stel­ling van de kloostertuin: belang­stel­len­den zijn in het zomerseizoen elke tweede zater­dag van de maand welkom om te wan­de­len in het bos en zich te ver­won­deren over de bloemen en de bijen, de kippen en de eek­hoorns en het geluid van de specht.

Best spannend, beaamt broe­der Roland Putman. Maar dit is wel wat de nieuwe bewoners van Stads­kloos­ter San Damiano, nabij het centrum van Den Bosch, graag willen. “En we hebben al enkele vin­ger­oefe­ningen gehad: zomergasten, een advents­markt en een paas­vie­ring voor dak­lo­zen. Er moeten nog ergens tien eieren liggen.”

Het gesloten bol­werk dat het kapucijnen­kloos­ter altijd was, gooit de deuren steeds vaker open. In 2018 werd het complex, dat te groot werd voor de veer­tien kapucijnen die er toen nog woon­den, verkocht aan de fran­cis­ca­nen. Die doopten het om tot Stads­kloos­ter San Damiano, naar de kapel nabij Assisi waar Fran­cis­cus zijn roe­ping gewaar werd en Clara haar klooster begon.

Nieuwe bewoners

De nieuwe bewoners zijn allen volgelingen van Fran­cis­cus en Clara, maar behoren tot ver­schil­lende ordes: min­der­broe­ders, zusters cla­rissen, en seculieren. Hun gemeen­schap­pe­lijke droom is om duur­zaam te leven en iets voor de stad te betekenen, ver­telt broe­der Roland. Die droom krijgt gaandeweg vorm. “We zijn pas op dag vier van de schep­ping”, zegt broe­der Rangel Geerman.

In dit geval begon de schep­ping met aan­dach­tig kijken en luis­te­ren: waar heeft de stad behoefte aan, wat is er al en wat kunnen wij bie­den? En zo wor­den er inmiddels ver­ga­der­ruim­tes verhuurd, heeft het Straat­pas­to­raat hier onderdak gevon­den, is er maan­de­lijks een Engels­ta­lige Mis voor expats en stu­den­ten en kunnen dak­lo­zen aan de poort een coffee-to-go krijgen, om maar wat voor­beel­den te noemen.

De wereld is ons klooster

“Niet het klooster is onze wereld, maar de wereld is ons klooster”, zei Fran­cis­cus. “Daarom gaan we ook naar buiten”, zegt broe­der Roland, die tevens pastoor is in de Bom­me­ler­waard. “Onderweg voeren we gesprekken met mensen. En als we bid­den, staan de kerkdeuren open, zodat de gelui­den van de stad naar binnen komen en ons gebed over de stad uitwaaiert.”

Ook de kloostertuin heeft de stad iets te bie­den, geloven ze. Het is een oase van rust die wel­da­dig kan zijn in een tijd en plaats waar rust soms ver te zoeken is. “Die wel­daad willen wij delen met andere mensen”, zegt zuster Beatrijs Corveleyn. “Daar­mee kunnen we tege­lijk iets van onze spiri­tua­li­teit laten zien.”

Dat gebeurt heel concreet met een medi­ta­tieve wan­de­ling, die zij samen met zuster Elisabeth Luurtsema bedacht. Bezoekers kunnen met een audio­tour of een boekje op twaalf ver­schil­lende plekken in de tuin kennis­ma­ken met Fran­cis­cus en Clara van Assisi en Elisabeth van Thüringen.

Composthoop

Zuster Elisabeth noemt als voor­beeld de com­posthoop. “Die kan een afkeer oproepen. Daarbij hoort het verhaal van Fran­cis­cus en de melaatse, waar het bittere zoet wordt.” Met re­flec­tie­vra­gen wor­den de wande­laars aan het denken gezet over hun eigen leven. De tuin is een halve hectare groot is en bestaat voor een be­lang­rijk deel uit bos. Uit­ein­de­lijk willen de bewoners er een ‘bele­vingsbos’ van maken, in combinatie met een voedselbos waarin vooral voor dieren volop voedsel te vin­den is, legt zuster Elisabeth uit. “En wij snoepen wat mee.”

Daarvoor heeft de tuin­com­mis­sie een plan gemaakt dat uitgaat van wat er is, maar ook ruimte schept voor inheemse fruit- en noten­bo­men, bessen­struiken, klein fruit en krui­den. De monu­mentale platanen, esdoorns en lin­den blijven staan, veel coniferen, heesters en zaailingen wor­den stukje bij beetje verwij­derd.

Win-win-situatie

De vijf kloos­ter­lingen die de com­mis­sie vormen, zijn elk verant­woor­de­lijk voor een stukje tuin, maar hoeven niet alles zelf te doen. Ze krijgen hulp van vrij­wil­li­gers die zich spon­taan meld­den tij­dens de lockdown en, via de Stich­ting Loods, van mensen met een afstand tot de arbeids­markt. “Een win-win-situatie”, zegt zuster Beatrijs. “Wij profi­te­ren van hun werk en zij zijn blij dat ze een plek hebben.”

Ook dat, meent broe­der Roland, is spiri­tua­li­teit. “Som­mi­gen komen in de tuin en de kerk, anderen zijn niet zo ker­ke­lijk maar bloeien op in de tuin. Dat is heer­lijk om te zien. Er zijn zo veel manieren waarop God mensen raakt.”

Pauline van Kempen


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer