Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Scouting St. Martinus bestaat dit jaar 75 jaar

gepubliceerd: donderdag, 15 juli 2021
Scouting St. Martinus Zaltbommel bestaat 75 jaar

Scou­ting St. Martinus in Zalt­bom­mel, toen nog Katho­lie­ke Jeugd­be­we­ging geheten, werd op 15 januari 1946 opgericht door pater De Kleijn, des­tijds kape­laan van de pa­ro­chie en tevens de eerste aal­moe­ze­nier. De vereni­ging bestaat daarom dit jaar dus 75 jaar!

Ge­schie­de­nis

In het naoorlogse Zalt­bom­mel was de ont­red­de­ring groot, de laatste oorlogswinter had diepe sporen getrokken in de Bommelse samen­le­ving. Het sociale leven moest weer helemaal opge­bouwd wor­den. Voor de katho­lie­ke ge­meen­schap was Pater de Kleijn de aangewezen persoon om het sociale leven te heractiveren. Een pries­ter de vooral bij de jeugd hoog in aanzien stond. 

Het zou tot 15 januari 1946 duren voordat in Zalt­bom­mel een scou­ting­groep werd opgericht. De naam scou­ting werd toen echter nog niet gebruikt, men sprak van de katho­lie­ke jeugd­be­we­ging. 

Een onder­deel van deze katho­lie­ke jeugd­be­we­ging was wel geschoeid op het spel van verkennen, er kwam dus een welpen­groep en een verkenners­groep (troep). Aanvanke­lijk maakte de vereni­ging gebruik van het patronaats­ge­bouw, een lege klas van de R.K. St. Jozef­school en een ruimte in de voor­ma­lige synagoge. In no­vem­ber 1948 wordt het ‘evangeli­sa­tie­ge­bouw met erf’ aan de Bloe­men­daal 24 te Zalt­bom­mel ter beschik­king gesteld en heeft de jeugd­be­we­ging een eigen stek.

“Zondag 17 januari 1949 wordt het clubhuis aan De Bloe­men­daal geopend. Om negen uur is er een Groepsmis in de R.K. St. Martinus­kerk om Gods zegen af te smeken over het nieuwe jeugdhuis en haar wel­doe­ners. Daarna een heer­lijk ontbijt. Om 12.00 uur zal de Z.E.H. Pastoor P. Laken het clubhuis plech­tig inzegenen. Men besluit deze fees­te­lij­ke dag met een reuze leuke film.”

Tien jaar later wordt het gebouw met toestem­ming van de bis­schop van Den Bosch, Mgr. W. Mutsaerts, gekocht voor ƒ 6.000,-.

Tot begin jaren zeven­tig was Scou­ting St. Martinus een katho­lie­ke groep. Later is de scou­ting­groep omgezet in een onaf­han­ke­lijke stich­ting waar­van alle gezindten lid kunnen wor­den.

Met dank aan Martien van Iersel die enkele jaren gele­den een uit­ge­breide ge­schie­de­nis op papier zette voor de His­to­rische Kring Bom­me­ler­waard. Deze infomatie is daaraan ontleend.

Driekwart eeuw

Van­wege corona is het 75-jarig bestaan van Scou­ting St. Martinus een beetje stilletjes voorbij gegaan. 15 januari 2021 bestond de groep precies driekwart eeuw. In ver­band met de onzeker­heid rond de corona­maat­re­ge­len wordt het jubileum­feest uit­ge­steld tot 2022.

Scou­ting van nu

Scouting St. Martinus Zaltbommel bestaat 75 jaarScou­ting biedt een af­wis­se­lende en plezierige vrije­tijdsbeste­ding. Door een breed aanbod van ver­schil­lende ac­ti­vi­teiten, variërend van crea­tief tot actief, sport tot spel en avontuur tot natuur, is scou­ting iedere keer weer spannend en iedere keer weer een nieuwe uit­daging!

Daar­naast leer je veel bij scou­ting. Niet uit een boekje, maar je leert het vooral door het te doen, en zelf dingen te ont­dek­ken. Zo zijn samen­wer­ken, zelf­stan­dig­heid en respect voor natuur en andere mensen be­lang­rijke aspecten van het scou­tingspel. Ook het aanleren van vaar­dig­he­den, zoals knopen leggen en maaltij­den koken komen aan bod bij scou­ting.

Ie­der­een kan meedoen!

Een be­lang­rijk motto van de scou­ting is dat ie­der­een kan meedoen. Geloof, ras, huidskleur, handicap, vluch­te­ling, seksuele voor­keur... Het maakt niet uit, scou­ting staat open voor ie­der­een.

Spel­tak­ken en honk

Op dit moment heeft Scou­ting St. Martinus meer dan hon­derd leden ver­deeld over ver­schil­lende ‘spel­tak­ken’. Zo heb je de jongens en meisjes van de Bevers (5-7 jaar), de Welpen en Dolfijnen (7-11 jaar), de Scouts (11-15 jaar), Orka's (11-13 jaar), de explorers (15-18 jaar), de roverscouts (18-21 jaar), de zeeverkenners (10-16 jaar) en de Wilde Vaart (16-18 jaar).

Van­wege de grote in­te­res­se wordt wel een wacht­lijst gehan­teerd. Komend seizoen wordt gestart met de voor Zalt­bom­mel nieuwe speltak Waterwelpen (7-11 jaar) waar­mee de lei­ding hoopt de wacht­lijst weer wat kleiner te maken.

Momenteel heeft Scou­ting St. Martinus een eigen honk aan de Gamersche­dijk tegen­over Busker Groep, omringd door volks­tuintjes. De zeeverkenners hebben bovendien nog een vloot van zes Lelievletten, een sleep­boot en een bij­boot in de haven van Zalt­bom­mel.

Meer in­for­ma­tie

 

Scouting St. Martinus Zaltbommel bestaat 75 jaar


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer