Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Kies voor het eigenlijke normaal van het Rijk Gods

Tweede Kamerverkiezingen 2021

gepubliceerd: woensdag, 17 maart 2021

De Neder­landse bis­schop­pen roepen katho­lie­ken op te gaan stemmen op 17 maart bij gelegen­heid van de verkie­zingen voor de Tweede Kamer. De bis­schop­pen schrijven hun oproep in een brief waarin ze aan­ge­ven dat we na de corona­cri­sis niet terug moeten naar het oude normaal maar naar het eigen­lijke normaal, name­lijk het ‘normaal van het Rijk Gods’.

Het normaal van het Rijk Gods houdt in dat we kiezen voor een cultuur van het leven, voor een open samen­le­ving, voor het alge­meen wel­zijn en als broe­ders en zusters van elkaar. De bis­schop­pen roepen in hun brief katho­lie­ken op volksver­te­gen­woor­digers te kiezen die deze fun­da­men­tele waar­den als uitgangs­punt voor hun poli­tieke han­de­len nemen.

Cultuur van het leven

De bis­schop­pen be­na­druk­ken de waar­dig­heid van iedere mens. Dat vereist het bevor­de­ren en be­scher­men van een ‘cultuur van het leven’. De bis­schop­pen: “Primair staat het respect voor de onaantast­baar­heid van het men­se­lijk leven van de conceptie tot de na­tuur­lijke dood, ongeacht in welke staat het zich bevindt.”

Open samen­le­ving

Bij een cultuur van het leven hoort een open samen­le­ving. De bis­schop­pen ver­wij­zen naar de en­cy­cliek ‘Fratelli tutti’ (ok­to­ber 2020) waarin paus Fran­cis­cus pleit voor een samen­le­ving waarin mensen open staan voor mede­mensen, ook die anders zijn, voor kwets­ba­ren, voor vluch­te­lingen en mi­gran­ten. De bis­schop­pen: “Dat betekent onder­steu­ning van vrij­wil­li­gers en man­tel­zor­gers, toe­gan­ke­lijke schuld­hulp­ver­le­ning, adequate ge­zond­heids­zorg, hulp aan werkzoeken­den, betaal­ba­re woningen, onder­steu­ning van gezinnen en voldoende inkomen.”

Alge­meen wel­zijn

In een open samen­le­ving staat voor chris­te­nen het alge­meen wel­zijn centraal. Paus Fran­cis­cus waar­schuwt tegen het doorgeschoten markt­denken. In plaats van doel te zijn wor­den mensen tot een puur middel gedegra­deerd. De bis­schop­pen: “Morele waar­den en verant­woor­de­lijk­heids­ge­voel voor het alge­meen wel­zijn zijn dan ver te zoeken”.

Broe­ders en zusters

“De over­tui­ging dat we broe­ders en zusters zijn moet het spi­ri­tu­ele hart van de poli­tiek vormen”, be­na­druk­ken de bis­schop­pen. Het behoedt mensen voor eigen­be­lang en brengt hen tot soli­da­ri­teit en samen­wer­king. De bis­schop­pen: “Broe­ders en zusters zijn op elkaar aangewezen. Ze delen een gemeen­schap­pe­lijke toe­komst waarvoor ze samen verant­woor­de­lijk zijn”.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer