Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het Weihnachts-Oratorium

Zaterdag 15, maandag 17 en zaterdag 22 december

gepubliceerd: donderdag, 22 november 2012
Het Weihnachts-Oratorium

Ook dit jaar or­ga­ni­seert de Stich­ting Maartens­kerk­mu­ziek onder de titel ‘Het Weih­nachts-Oratorium vóór en dóór de Bom­me­ler­waard’ in de­cem­ber een veelzij­dig project rond dit in­druk­wek­kende werk van Johann Sebastian Bach. Dit in de Sint-Maartens­kerk te Zalt­bom­mel.

Weih­nachts-Oratorium

Het Weih­nachts-Oratorium compo­neerde Bach voor de kerst­tijd van 1734/1735. Het is opge­bouwd uit zes cantates, elk een aspect van het kerst­feest belichtend. Arie Hoek, dirigent en artis­tiek lei­der, ver­telt in zijn toelich­ting op het Oratorium hierover:

‘U moet zich voor­stel­len, dat Kerst­mis in de 18e eeuw uitbun­dig werd gevierd. In de voor­be­rei­dings­tijd voor Kerst­mis, de advent, klonk er maar mondjesmaat muziek. De teneur was ingetogen en enigszins sober. Maar als dan het kerst­feest aanbrak, dan leek de muziek niet meer te stoppen. Het ging maar door. Het één nog mooier en in­druk­wek­ken­der dan het ander. De fees­te­lij­ke kerst­mu­ziek werd zelfs niet afgebroken door de jaar­wis­se­ling. Nee, in de tijd van Bach duurde de kerst­tijd tot 40 dagen na Kerst­mis, tot begin februari dus. Ondanks dat de zes cantates een een­heid vormen, klonken deze op de ver­schil­lende feest­da­gen van het kerst­feest...’.

Na­druk­ke­lijk is ge­pro­beerd dit prach­tige Oratorium toe­gan­ke­lijk te maken voor ie­der­een. Voor jong en oud, het geoefende en het min­der geoefende oor. Dit heeft geleid tot het voor­be­rei­den van een drietal ont­moe­tingen, elk met een eigen karakter. Dit alles in de monu­mentale Sint-Maartens­kerk te Zalt­bom­mel. Sinds vele eeuwen klinkt hier vocale kerk­mu­ziek en komt deze onveran­der­lijk tot haar recht. Al met al een uit­no­di­gende omge­ving.

Zater­dag, 15 de­cem­ber

Op zater­dag, 15 de­cem­ber, aan­vang 16.30 uur (vrij entree) vindt het Weih­nachts-Oratorium voor ie­der­een plaats. Ie­der­een, die graag de koralen wil zingen en geïn­te­res­seerd is in de ach­ter­gron­den van dit magistrale werk van Bach, van harte welkom! Dirigent Arie Hoek is het gegeven op een bij­zon­der boeiende wijze te spreken over Bach en zijn composities. Hij voert u mee in de wereld van Bach en licht de ach­ter­gron­den van het Oratorium toe. Daarbij wordt ook aan­dacht besteed aan de bete­ke­nis van de kerk­mu­ziek, de his­to­rische context en de waarde van deze muziek in onze tijd. Zelf zingt u de koralen vierstemmig in het Duits. Organist Hugo Bakker begeleidt u daarbij. Moei­lijk... ? Welnee, ie­der­een kan en mag meedoen!

Maan­dag 17 de­cem­ber

Op maan­dag, 17 de­cem­ber, aan­vang 17.30 uur het Weih­nachts-Oratorium voor de leer­lin­gen van basis­scho­len uit de Bom­me­ler­waard en daar­bui­ten. Dit ter afslui­ting van het edu­ca­tie­pro­ject, dat al eer­der van start ging. Voor­gaande jaren een gewel­dig succes. Het gaat om een verkorte versie van het Oratorium. De leer­lin­gen zingen de ingestu­deerde koralen in het Duits. Organist Hugo Bakker en het project­koor Cappella Sint-Maarten verlenen hun mede­wer­king. Het wordt een heus concert. Al met al belooft het ook een leerzame en een beetje spannende verken­nings­tocht te wor­den in de wereld van de klassieke kerk­mu­ziek. De burge­mees­ter van de ge­meen­te Zalt­bom­mel, dhr. A. van den Bosch, zal deze bij­zon­dere bij­een­komst openen.

Zater­dag 22 de­cem­ber

Op zater­dag, 22 de­cem­ber, aan­vang 20.00 uur het absolute hoogte­punt van het project, het in­druk­wek­kende Weih­nachts-Oratorium. De klokken van de prach­tige Sint-Maartens­kerk heten u op die avond welkom. Vanaf de fees­te­lij­ke inzet van het ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten!’ ... met trompetgeschal en pauken­slag, tot aan het slotkoraal ontvouwt zich het geboorte­ver­haal van Christus.

Het Weihnachts-Oratorium

Aan dit concert werken mee

 • Cappella Sint-Maarten
  Een project­koor, waar­van de geschoolde en geoefende zan­gers op hoog niveau pres­te­ren.
 • Jongens­koor Ri­vie­ren­land en Rijnmond
  De jongens zingen tij­dens het concert de koralen mee. Het geeft de koorklank extra glans. Dit nog jonge koor heeft al een behoor­lijke staat van dienst en trad ook met succes in het bui­ten­land op.
 • Concerto d’Am­ster­dam
  De orkestle­den spelen uit over­tui­ging op his­to­rische instru­menten. Zij zien dit als essentieel bij de uit­voe­ring van muziek uit de 17e, 18e en 19e eeuw.
 • Voorts de pro­fes­sio­nele solisten Hieke Meppelink, sopraan; Sylvia van der Vinne, alt; Mitchell Sandler, bas en Nico van der Meel, tenor.
 • Arie Hoek is dirigent en heeft tevens de algemene artis­tieke lei­ding.

Vier van zes cantates

Het volle­dige Oratorium bestaat uit zes cantates, waar­van er vier - met een korte onderbre­king van een pauze - ten gehore wor­den gebracht:

cantate I: ‘Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! ...’
bestemt voor de eerste kerst­dag,
de aan­kon­di­ging van de geboorte van Christus (Lukas 2 : 2-7);
cantate II: ‘Sinfonia’
voor de tweede kerst­dag,
de bekendma­king aan de her­ders (Lukas 2 : 8-14);
cantate III: ‘Herrscher des Himmels’
voor de derde kerst­dag,
de her­ders gaan op weg (Lukas 2 : 15-20);
(cantate IV: ‘Fallt mit Danken’
voor het nieuw­jaar,
het feest van de naam­ge­ving (Lukas 2 : 21);)
(cantate V: ‘Ehre sei dir, Gott’
voor de zon­dag na het nieuw­jaar,
het eerste deel van het verhaal van de Wijzen uit het Oosten (Mattheus 2 : 1-6);)
cantate VI: ‘Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben’,
zon­dag epifanie,
het ver­volg van het verhaal van de Wijzen (Mattheus 2 : 7-12).

Welkom voor ie­der­een

Klinkt deze aan­kon­di­ging van het Weih­nachts-Oratorium u als muziek in de oren? Of bent u gewoon benieuwd naar een bij­zon­dere muzikale en/of spi­ri­tu­ele erva­ring? Bent u nog nooit in de Sint-Maartens­kerk geweest of juist wel en weet u de ambiance van deze prach­tige kerk te waar­de­ren?

Om welke per­soon­lijke redenen dan ook, u bent allen van harte welkom!

De uit­voe­ringen van 15 en 17 de­cem­ber zijn vrij toe­gan­ke­lijk (uw gift wordt op prijs gesteld). De entree­prijs voor het concert op 22 de­cem­ber bedraagt € 30,00. In dit bedrag is mede begrepen een pro­gram­maboekje en een con­sump­tie tij­dens een in­for­meel samen­zijn na afloop. Tevens draagt u daar­mee bij aan het moge­lijk maken van het totale project, waar­on­der het edu­ca­tie­pro­ject leer­lin­gen basis­scho­len.

Kaarten voorverkoop

De kaarten zijn verkrijg­baar bij: Fotolux, Gamersche­straat 20; Sigarenspeciaal­zaak Leij­dens, te Zalt­bom­mel en The Readshop, Raadhuis­plein 10, te Hedel. Tevens in de Sint-Maartens­kerk bij de uit­voe­ringen op 15 en 17 de­cem­ber en voor­af­gaande aan het concert op 22 de­cem­ber.

U kunt uw kaarten ook ver­krij­gen via: infomaartens­kerk­mu­ziek@planet.nl onder vermel­ding van naam, adres en het aantal kaarten. Na betaling op bankreke­ningnr. 1241.81.759 t.n.v. Stich­ting Maartens­kerk­mu­ziek, onder vermel­ding van naam en adres wordt u het bestelde per omgaande toegezon­den.

Meer in­for­ma­tie

Mocht u naar aan­lei­ding van dit artikel vragen of opmer­kingen hebben, kunt u mailen: p.v.d.zalm@kpn­planet.nl

Voor meer in­for­ma­tie over de Stich­ting Maartens­kerk­mu­ziek kunt u terecht op: www.maartens­kerk­mu­ziek.nl

Het Weihnachts-Oratorium

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer