Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

De Missionaire parochie - Als God renoveert

Profiteer van de vroegboekkorting tot 12 januari!

gepubliceerd: woensdag, 8 januari 2020

De Canadese pries­ter James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, komt volgend jaar voor het eerst naar Neder­land. Op 24 en 25 maart 2020 wordt de lan­de­lijke con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ gehou­den in Ouden­bosch.

Het doel van deze con­fe­ren­tie is om pa­ro­chies in Neder­land en Vlaan­de­ren te in­spi­re­ren en te onder­steunen bij het vorm­ge­ven van een missio­naire pa­ro­chie. Een be­lang­rijke sleu­tel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missio­naire leer­lin­gen’ van Jezus Christus te wor­den: niet alleen binnen in de eigen gemeen­schap, maar ook daar­bui­ten. Dit betekent voor de meeste pa­ro­chies een cul­tuur­om­slag.

Website en Facebook

Op de web­si­te missio­naire­pa­ro­chie.nl wordt aan de hand van inter­views, veel­ge­stelde vragen, tips en voor­beel­den inge­gaan op het missio­naire wezen van de Kerk. Ook kunnen belang­stel­len­den zich in­schrij­ven voor het twee­daag­se pro­gram­ma en op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de con­fe­ren­tie. Op de Facebook­pagina zijn inter­view-video’s te bekijken en kunnen berichten wor­den gedeeld.

‘Ga als groep’ en profi­teer van vroeg­boek­kor­ting

De organi­sa­tie bena­drukt dat de con­fe­ren­tie het meest vrucht­baar zal zijn als er vanuit pa­ro­chies groepsge­wijs wordt deel­ge­no­men. Met 10 tips kunnen groepen en mensen zich voor­be­rei­den op de con­fe­ren­tie. Voor in­schrij­vingen vóór 12 januari 2020 geldt een vroeg­boek­kor­ting.

De con­fe­ren­tie is na­druk­ke­lijk bedoeld voor het gehele Neder­landse taal­ge­bied, voor allen die ernaar verlangen om met hun pa­ro­chie een weg in te slaan naar een missio­naire pa­ro­chie of de missio­naire weg die zij zijn inge­slagen in hun pa­ro­chie ver­der willen uit­bou­wen. Alle betrokken pa­ro­chi­anen en vrij­wil­lig­ers in de pa­ro­chie en alle bis­schop­pen, pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en werksters, cate­chisten, pas­to­raal assis­tenten uit heel Neder­land en Vlaan­de­ren zijn van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan deze con­fe­ren­tie. Ook leden en belang­stel­len­den bij nieuwe bewe­gingen en gemeen­schappen in de Kerk wor­den van harte aange­moe­digd om deel te nemen aan de con­fe­ren­tie. Dat geldt ook voor jon­ge­ren, voor wie een kor­tings­ta­rief geldt voor deelname aan deze con­fe­ren­tie.

Lande­lijke opzet

Bij de opzet van de con­fe­ren­tie zijn naast het Bisdom Breda ver­schil­lende Neder­landse partners betrokken, zoals het Centrum voor Pa­ro­chiespiri­tua­li­teit, Alpha Neder­land, Katho­liek Alpha Centrum en Xpand. De Neder­landse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitge­ge­ven. Intussen ligt er een vierde druk in de boek­han­del. Als God renoveert gaat in op prangende vragen van pa­ro­chies we­reld­wijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missio­naire geloofs­ge­meen­schappen.

Prak­tische in­for­ma­tie en pro­mo­tie­ma­te­riaal

Het twee­daag­se pro­gram­ma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Ouden­bosch (Noord-Brabant) wor­den gehou­den. Inchecken kan al op maan­dag­avond 23 maart. Actuele pro­gram­ma-in­for­ma­tie staat op de web­si­te.

Deelname met het dekenaat

Vanuit het dekenaat willen we als groep naar deze con­fe­ren­tie. Daardoor kan gebruik gemaakt wor­den van een nog hogere kor­ting. Meld u daarom aan via Danny Hakvoort:

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer