Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Afscheid van vrijwilliger Gerard Heinsbroek

gepubliceerd: vrijdag, 12 juli 2019

Vrij­wil­li­gers­werk wordt door een ieder zeer ge­waar­deerd en we nemen dan ook niet graag afscheid van een vrij­wil­li­ger. Toch heeft de contact­groep van onze St. Martinus kerk op 10 juli afscheid geno­men van onze bouw­kun­dige vrij­wil­li­ger Gerard Heins­broek, die dat vrij­wil­li­gers­werk 40 jaar heeft volge­hou­den!

Gerard heeft de mooie leef­tijd van bijna 90 jaar bereikt en hij zat de laatste jaren nog steeds bij het contact­groep-overleg. Uit liefde voor zijn vak als bouw­kun­dige en als serieuze vrij­wil­li­ger hoorde Gerard nog graag hoe zijn op­vol­ger, Hans Zonne­veld, zijn werk­zaam­he­den over­ge­no­men heeft en daar op zijn manier rich­ting geeft aan de toe­komst van de kerk­ge­bouwen.

Gerard werd rond 1980 lid van de kerk­orga­ni­sa­tie en werd verant­woor­de­lijk voor de bouw­kun­dige zaken van de monu­mentale kerk en pastorie met de bijbe­ho­rende gron­den.

In de archieven zijn we daar­naast de volgende extra werk­zaam­he­den van Gerard tegen­ge­ko­men:

  • 1983-1986 lid van de raad van kerken
  • 1987-1988 deel­ne­mer aan de pa­ro­chie-ver­ga­de­ringen
  • 1992-1997 lid van het kerk­bestuur

Vele be­stuurs­le­den zijn Gerard voor­ge­gaan en de meesten zijn reeds gestopt.

Veer­tig jaar vrij­wil­li­ger zijn zegt na­tuur­lijk veel over Gerard zijn be­trok­ken­heid bij het kerk­ge­beu­ren. Het zegt nog al wat, dat iemand zich zo lang en zo intens inzet in zijn vrije tijd. Daarvoor was hij veel van huis. Het kan gewoon niet anders dan dat zijn lieve vrouw en kin­de­ren toch ook veel geduld met zijn afwe­zig­heid gehad zullen hebben. We denken dat hij soms toch om die reden weleens een bosje bloemen voor haar meenam. Desondanks had Gerard tijd voor zijn kin­de­ren en speelde daarbij graag met een hijskraan van één meter hoog!

Tiny van der Spank van het Bisdom Den Bosch werkte met Gerard samen aan bouw­kun­dige vraag­stukken en ook bij o.a. Jan van Heumen kon hij voor overleg terecht. Beiden hebben eer­der al aange­ge­ven dat Gerard een zeer serieuze persoon is die zeer precies met zijn werk omging. Kwali­teit stond altijd voorop bij hem.

Gerard heeft zich o.a. bezig gehou­den met de aanleg en reparatie van de vloer voor het altaar, kerktoren on­der­houd inclusief groot schil­der­werk en stei­ger­werken, het ver­vangen van de keukenvloer boven de kel­der, moderniseren en opknappen van de kleine spreek­ka­mer en een nieuw dak boven de pastorie. Samen met Henk (echt­ge­noot van Tiny) heeft hij de draai­trap naar het kerk­koor ont­wor­pen. Henk was ook altijd een maatje voor Gerard die op zijn verzoek dan ook altijd zijn best voor hem deed.

Gerard stopt er nu de­fi­ni­tief mee en wij kunnen terugzien op een fijne tijd die we met elkaar hebben gehad. De gebouwen die Gerard achter laat zien er goed uit en dat is zijn ver­dienste.

We zijn Gerard dank­baar voor zijn inzet en uren die hij besteed heeft voor de kerk. Als blijk van waar­de­ring hebben we een pakketje samen­ge­steld met zijn favoriete drank en lekkernij en nemen we hier afscheid van hem .

De contact­groep zal Gerard missen. Gerard let op je ge­zond­heid, en het gaat je goed.

Hans Zonne­veld
Namens de Contact­groep Zalt­bom­mel

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer