Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Chrismamis

Woensdag 28 maart - 19.00 uur - Sint-Jan, Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 26 maart 2018

​Ieder jaar wordt aan de voor­avond van Witte Donder­dag in de Sint-Jans­kathe­draal in ’s-Hertogen­bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze Eucha­ris­tie­vie­ring hernieuwen de pries­ters hun wij­dings­be­lof­ten aan de bis­schop. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en cate­chu­me­nenolie gezegend.

foto: Wim Koopman
Chrismamis 2017
Klik op de foto voor een uit­ge­breide foto­se­rie

De Chrismamis is dit jaar op woens­dag 28 maart om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samen­komt rondom de bis­schop. Naast de pries­ters, diakens, pas­to­raal werken­den en pas­to­raal assis­tenten en alle reli­gi­euze ge­meen­schappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelo­vi­gen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De drie heilige oliën

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk kent drie heilige oliën. In de voorchris­te­lijke tijd werd olie gebruikt als genees­mid­del tegen in- en uitwen­dige ziekten, ter verfraaiing van het uiter­lijk en als lichaamsver­zor­ging voor sport­mensen. In het oude Israël wer­den koningen, profeten en pries­ters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de gods­dienst ook een sym­bo­li­sche waarde krijgen.

Bij de uit­ge­breide doop zijn er twee zal­vingen: één als bescher­ming tegen allerlei boze krachten en invloe­den (cate­chu­me­nenolie) en één als zen­ding, als taak (chrisma). Bij de zie­ken­zal­ving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoe­diging, gene­zing. Bij de ambts­wij­ding van pries­ter en bis­schop (chrisma) betekent het een zen­ding, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bis­schop ook gebruikt bij een altaar­wij­ding en een kerk­wij­ding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent ‘gezalfde’ of ‘gezalfde van God’.

Wijding van het chrisma en ze­ge­ning van de olie

De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aan­ge­dragen door de diakens van het bisdom. Door het ze­ge­nings­ge­bed bestemt de bis­schop een bepaalde olie voor een bepaalde han­de­ling: zie­ken­zal­ving of zal­ving van doop­leer­lingen. De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte han­de­ling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de cate­chu­me­nen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een ze­ge­nings­ge­bed maar door een wij­dings­ge­bed.

Versprei­ding over het bisdom

Na afloop van de Chrismamis, wor­den de heilige oliën uitge­deeld aan de ver­schil­lende pa­ro­chies en in­stel­lingen. Dit gebeurt na afloop van de Chrismamis in de ka­the­draal.

De oliën wor­den in de pa­ro­chies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merk­te­kens zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum; of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorurn. (Zieken olie). Ge­woon­lijk wor­den de heilige oliën op een veilige en eer­volle plaats bewaard in de kerk, de sacristie of de pastorie.

(bron: bisdom­den­bosch.nl)


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer