Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lezingen

Lezingen uit het Romeins Missaal.Lezingen

Zondag 24 september 2023

25e zondag door het jaar

Eerste lezing

Jes. 55, 6-9 Uw gedachten zijn niet mijn gedachten.
Uit de Profeet Jesaja
Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten; de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren “ de Heer zal zich erbarmen “ terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen “ is de godsspraak van de Heer “ maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Antwoordpsalm

Ps. 145 (144), 2-3, 8-9, 17-18
R: Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept.
U wil ik prijzen iedere dag, uw naam verheerlijken voor altijd.
De Heer is groot en alle lof waardig, zijn grootheid is niet te doorgronden.
De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.
De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.

Tweede lezing

Fil.1, 20c-24. 27a Voor mij is het leven Christus.
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi
Broeders en zusters,
Of ik leven moet of sterven, Christus zal in mij verheerlijkt worden. Voor mij toch is het leven Christus en het sterven een winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf. Alleen, gij moet een leven leiden dat het evangelie van Christus waardig is.
Woord van de Heer. allen: Wij danken God.

Evangelie

Mt. 20, 1-16a Zijt gij kwaad, omdat Ik goed ben?
De Heer zij met u. allen: En met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs allen: Lof zij U, Christus.
In die tijd vertelde Jezus aan zijn leerlingen de volgende gelijkenis: „Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar die vroeg in de morgen uitging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. „Hij werd het met de arbeiders eens voor een denarie per dag en stuurde ze naar zijn wijngaard. „Rond het derde uur ging hij er weer op uit en zag nog anderen werkeloos op de markt staan. „En hij zei tot hen: Gaat ook naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is. „En zij gingen. „Rond het zesde en negende uur ging hij nog eens uit en deed hetzelfde. „Rond het elfde uur ging hij opnieuw uit en vond er weer anderen staan. „Hij zei tot hen: Wat staat ge hier de hele dag werkeloos? „Ze antwoordden hem: Niemand heeft ons gehuurd. „Daarop zei hij tot hen: Gaat ook gij naar mijn wijngaard. „Bij het vallen van de avond sprak de eigenaar van de wijngaard tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en betaal hen uit, te beginnen met de laatsten en zo tot de eersten. „Toen de arbeiders van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denarie; toen nu ook de eersten kwamen, meenden dezen dat zij meer zouden krijgen, maar ook zij kregen ieder de overeengekomen denarie. „Ze namen hem wel aan, maar begonnen tegen de landeigenaar te morren en zeiden: Dezen hier, die het laatst gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt en gij stelt ze gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte hebben gedragen. „Maar hij antwoordde een van hen: Vriend, ik doe u toch geen onrecht? „Zijt gij niet met mij overeengekomen voor een denarie? „Neem wat u toekomt en ga heen. „Ik wil aan degene die het laatst gekomen is, evenveel geven als aan u. „Mag ik soms met het mijne niet doen wat ik verkies of zijt ge kwaad, omdat ik goed ben? „Zo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn.”
Woord van de Heer. allen: Wij danken God. 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer