Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het sacrament van het Heilig Vormsel

gepubliceerd: vrijdag, 11 december 2020
Het sacrament van het Heilig Vormsel

Het sacra­ment van het Vormsel is de bevesti­ging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatie­sa­cra­menten (pas als je alle drie de sacra­menten hebt ont­van­gen ben je vol­waar­dig lid van de katho­lie­ke Kerk).

Het Vormsel richt zich tot jon­ge­ren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leef­tijd waarop zij al meer voor zich­zelf kunnen spreken en zelf al een stuk verant­woor­de­lijk­heid op zich nemen. Het Vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Jaar­lijkse vie­ring

In onze pa­ro­chie wordt jaar­lijks het sacra­ment van het Vormsel toege­diend aan kin­de­ren van groep 8 van de basis­school.

Eigen bijdrage

Om mee te doen aan een van de catechese­pro­jecten vragen we een eigen bijdrage van € 50 per kind per project. U geeft tij­dens de aanmel­ding een machti­ging af, waardoor de bijdrage via auto­ma­tische incasso afge­schre­ven wordt. Dit geld zowel voor het vormsel als de communie.

Aanmel­den

Dit jaar verloopt de aanmel­ding iets anders dan voor­heen. U kun uw kind name­lijk uit­slui­tend aanmel­den via in­ter­net. Dit is om druk op vrij­wil­li­gers te vermin­de­ren en te voldoen aan de nieuwe wet­ge­ving rondom de privacy. Wellicht weet u nu al dat uw kind mee gaat doen aan de communie- of vormsel­voor­be­rei­ding.

Vormsel­vie­ringen

De Vormsel­vie­ringen staan in het vie­rin­gen­over­zicht

Lid wor­den van de katho­lie­ke kerk

Ook vol­was­se­nen spreken soms de wens uit lid de wor­den van de katho­lie­ke kerk. Na een voor­be­rei­ding ont­van­gen ze dan Doopsel, Vormsel en Eerste Communie in één vie­ring. Als ze al gedoopt zijn wordt dit reeds ont­van­gen doopsel erkend, maar volgt wel het afleggen van de ge­loofs­be­lij­de­nis met de toedie­ning van het Vormsel en de Eerste Communie.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer