Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Uitvaart

gepubliceerd: maandag, 1 januari 2024
Uitvaart

Het afscheid nemen van een dier­ba­re kunnen we beleven als een uit han­den geven en leggen in de han­den van God. De uit­vaartli­tur­gie wil helpen de pijn van het afscheid te ver­zachten en het verdriet met elkaar te delen. De ker­ke­lijke uit­vaart geschiedt door een van de eigen pastores. Voor een voor­gan­ger (pries­ter of diaken) van elders is toestem­ming nodig van de pastoor.

Eucha­ris­tie­vie­ring of Woord- en gebeds­dienst

De uit­vaart kan in de vorm van een eucha­ris­tie­vie­ring of een woord- en gebeds­dienst. Als er geen pries­ter voorhan­den is kan het ook in de vorm van een woord- en communie­vie­ring. Naar oud ker­ke­lijk gebruik kan een uit­vaart op Witte Donder­dag, Goede Vrij­dag en Stille Zater­dag alleen in de vorm van een woord- en gebeds­dienst gehou­den wor­den en kan er geen H. Communie wor­den uitge­deeld.

Avond­wake

Op de voor­avond van een ker­ke­lijke uit­vaart is het moge­lijk een avond­wake te hou­den. In alle pa­ro­chies zijn vrij­wil­li­gers actief die voor kunnen gaan in gebed. Zij berei­den de dienst samen met de nabe­staan­den voor en brengen daarvoor een bezoek aan huis. De praktijk van de avond­wake gaat eigen­lijk terug op de vroe­gere ge­woon­ten waarbij de familie en de buurt waakte bij de over­le­de­ne die thuis was opge­baard. Dikwijls bad men de rozen­krans. Een avond­wake is niet moge­lijk op zon­dag­avond. De over­le­de­ne kan bij een uit­vaart op maan­dag her­dacht wor­den in de zon­dag­och­tend­dienst. Er zijn nog een paar dagen waarop een avond­wake niet moge­lijk is: op ker­ke­lijke en maat­schap­pe­lijke feest­da­gen bij­voor­beeld.

Muziek

In de regel zingt het eigen (dames)koor tij­dens uit­vaar­ten. Andere levende muziek is moge­lijk in overleg met de pastor. De moge­lijk­he­den voor CD-muziek zijn beperkt en dan bij voor­keur aan het einde van de vie­ring. De muziek dient steeds ter goed­keu­ring aan de voor­gan­ger te wor­den voor­ge­legd.

Collecte

De collecte, die zowel in de uit­vaart­plech­tig­heid als in de avond­wake wordt gehou­den, is altijd voor de pa­ro­chie bestemd. Als de familie van de over­le­de­ne dat wenst, is het wel moge­lijk om collectebussen voor een goed doel achter in de kerk te plaatsen, mits de doel­stel­ling ervan aan de chris­te­lijke levens­vi­sie beant­woordt. De pastor moet hier­voor toestem­ming verlenen. De pa­ro­chie neemt geen verantwoor­ding voor de collectebussen.

Uitvaartver­zor­ger

Het regelen van een uit­vaart geschiedt via een uit­vaartver­zor­ger en gaat altijd via het alge­meen se­cre­ta­riaat, tel. (0418) 632 504. De invulling van de vie­ring gebeurt met de be­tref­fen­de pastor.

Teksten voor het li­tur­gie­boekje

De teksten voor het li­tur­gie­boekje zijn be­schik­baar als Word do­cu­ment.

Regle­menten RK Begraaf­plaatsen

Op 1 feb 2017 is het nieuwe regle­ment RK begraaf­plaatsen inge­gaan.
Daar­mee zijn alle oude regle­menten komen te ver­val­len.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer