Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Monumenten en graven oorlogsslachtoffers

gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2023

Intro­duc­tie

Herdenkingsplaquette ZaltbommelZater­dag 24 sep­tem­ber 2016 is een her­den­kingsplaquette ont­huld op de R.K. begraaf­plaats aan De Virieu­sin­gel in Zalt­bom­mel door Jan Klingen (klein­zoon Jan Klingen) en Heliante Dubbeld (klein­doch­ter Louis Boelen). Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling, name­lijk het voort­du­rend her­denken van vier oorlogsslacht­of­fers van de Tweede Wereld­oor­log die op onze begraaf­plaats zijn begraven.

De Joodse Mary Wolff is bij een overval door Duitse soldaten doodgeschoten. De verzetshel­den Louis Boelen en Jan en Tilly Klingen zijn door de Duitse soldaten in de val gelokt en op 24 sep­tem­ber 1944 om het leven gebracht.

Hun inzet voor vrij­heid ten koste van hun eigen vrij­heid wordt welis­waar jaar­lijks her­dacht op 4 en 5 mei. Wij willen er echter voort­du­rend bij stil­staan en hopen hiermee ook de volgende gene­ra­ties aan te spreken. Immers de actuali­teit herinnert ons dage­lijks aan het feit dat...

Nieuws­be­richten over de ont­hul­ling

Het Brabants Dagblad en Het Kontakt hebben uit­ge­breid aan­dacht besteed aan de plaquette en aan de ont­hul­ling. Helaas zijn de berichten niet meer online be­schik­baar.

Fotoserie van de onthulling

Toespraken tij­dens de ont­hul­ling

Mary Wolff

Mary WolffMary Wolff (tevens bekend als Mietje) was tij­dens de oorlog ondergedoken in hotel Gottschalk te Zalt­bom­mel. Ze verbleef daar onder de schuil­naam Coby of Coba Jansen. Op 8 juli 1944 werd het hotel door Duitse troepen over­val­len. Mietje Wolff is daarbij dode­lijk getroffen. Ook de eige­naar van het hotel, de heer H.A. van der Laak, kwam om het leven. Drie andere joodse onderduikers wer­den gearres­teerd en wegge­voerd naar Westerbork.

Mietje Wolff is aan­vanke­lijk begraven op de Algemene Begraaf­plaats aan de Bossche Poort te Zalt­bom­mel als ‘onbekend vrouws­persoon’. Na de oorlog is zij herbegraven als ‘doop­leer­linge’ op de r.k. begraaf­plaats aldaar.

In Hotel Gottschalk had Mary Wolff haar haar laten blon­de­ren, liep gewoon rond en hielp in de bedie­ning. Ze was verliefd gewor­den op de zoon des huizes. Bij de overval op het hotel werd ze bij de tap­kast doodgeschoten.

(www.joods­mo­nu­ment.nl)

Monu­ment voor onge­doopte kin­de­ren

Monument voor ongedoopte kinderenIn het pa­ro­chiearchief von­den we een opdracht tot het maken van een monu­ment voor onge­doopte kin­de­ren geda­teerd 23 mei 2001. Toen het voorstel in de pa­ro­chie werd be­spro­ken, werd het meteen en­thou­siast ont­van­gen. Zo zou het monu­ment ook een bete­ke­nis kunnen krijgen voor vrouwen die een (vroege) miskraam hebben gehad. Ook zij hebben wellicht behoefte aan zo’n ‘eigen’ plekje voor be­zin­ning op het kerkhof. Er werd ook opgemerkt dat het ook bete­ke­nis zou kunnen hebben voor diegenen die vroe­ger hun eigen leven namen en ook in ongeweide grond wer­den begraven. De sug­ges­tie voor een monu­ment kreeg in ieder geval zoveel bijval dat het eind 2001 is ge­rea­li­seerd.

Bij het monu­mentje staat nog een plaquette met de tekst: “Zeg maar zacht: Ave Maria. Hier vormt God met ons een band, ook de kleinsten die hier rusten staan ge­schre­ven in Zijn hand.”

Louis Boelen

Louis BoelenLouis Boelen was de gastvrije eige­naar van voor­ma­lig hotel-restaurant ‘Den Boogerd’. Hij was betrokken bij de ini­tia­tie­ven van burge­mees­ter Van Goest-Meijer om een inlich­tingen- en vlucht­rou­te via Spanje naar Engeland tot stand te brengen.

In Drielse Vertellingen (jaar­lijks perio­diek van het Driels Museum) van 2015 stond het levens­ver­haal van Louis Boelen uit­ge­breid be­schre­ven door ir. Gerard Dubbeld met mede­wer­king van Rianne Dubbeld-Boelen. Ook Jan en Tilly Klingen komen aan in dit uit­ge­breide artikel aan bod.

Jan en Tilly Klingen

Jan en Tilly KlingenJan Klingen is geboren in Gouda in 1884 en brengt een groot deel van zijn carrière door in Gilze Rijen. Na zijn aan­stel­ling in 1923 als hoofd-onder­wij­zer van de lagere school in Alem, betrekt hij met vrouw en kin­de­ren het schoolhuis in de St. Odrada­straat. De Klingens hebben zeven kin­de­ren.

Voor de inwoners van Alem was het dui­de­lijk: de familie Klingen maakte deel uit van het verzet. Naast Jan, zijn drie van zijn kin­de­ren, Jan (broe­der Jozef), Tilly en Leo, gesneu­veld in de oorlog. Jan en Tilly zijn samen met Louis Boelen omgebracht op 24 sep­tem­ber 1944 en liggen begraven op de R.K. begraaf­plaats te Zalt­bom­mel.

Mechtilde Meijer heeft in 2014 het levens­ver­haal van de familie opge­te­kend:

Johannes Jansen

Johannes JansenIn de nadagen van de tweede wereld­oor­log is, tij­dens een van de vele luchtaan­val­len door geallieerde bommen­wer­pers formaties op Nazi Duits­land, Johannes Jansen ( * 30 juli 1873, † 15 februari 1945) om het leven geko­men. Johannes Jansen stond op 15 februari 1945 op het trottoir in het begin van de Boschs­straat bij zijn horeca onderne­ming o.a. te kijken naar de overvliegende geallieerde bommen­wer­pers. Men was net terug van de evacuatie en bezig om het pand schoon te maken toen plot­se­ling, op de hoek Bosch­straat - Omhoeken, een granaat explo­deerde. Een rondvliegende scherf van deze ‘afzwaaier’ heeft Johannes Jansen ter plekke ont­hoofd.

Monu­ment in Alem

Herdenkingsmonument Alem  Herdenkingsmonument Alem  Herdenkingsmonument Alem

Ongeveer hal­ver­wege de Jan Klingenweg te Alem is een her­den­kings­mo­nu­ment opge­steld. Het is een gemetselde bak­ste­nen gedenk­zuil, bekroond met een reliëf van Maria. Aan de voor- rechter- en linkerzijde van de zuil zijn drie plaquettes aan­ge­bracht met daarop de namen van Jan en Tilly Klingen, Louis Boelen, broe­der Jozef en Leo Klingen. Achter het gedenk­te­ken ligt een grasperk in de vorm van een kruis.

Oorlogsgraf op begraaf­plaats Velddriel

Patrick Kenneth Pearce   Oorlogsgraf van Patrick Kenneth Pearce

Sinds 1999 wordt elk jaar een korte her­den­kings­plech­tig­heid gehou­den op het kerkhof van de Sint Martinus­kerk te Velddriel voor de Engelse marinier Patrick Kenneth Pearce en voor de Velddrielenaren die door oorlogs­ge­weld om het leven geko­men zijn.

 

 

Links


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer