Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het sacrament van het Huwelijk

gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2011
Het sacrament van het Huwelijk

In het sacra­ment van het huwe­lijk krijgen man en vrouw Gods liefde om elkaar te kunnen beminnen en ze beloven elkaar om door hun levenslange liefde en trouw levend beeld te wor­den van Gods liefde. Dat doen ze door hun weder­zijdse gave aan elkaar en door het ont­van­gen van nieuw leven uit Gods hand. Man en vrouw beloven elkaar trouw ten overstaan van een ker­ke­lijke be­die­naar (normaliter een pries­ter) en twee getuigen.

Ker­ke­lijke huwe­lijks­vie­ringen vin­den altijd plaats ná een bur­ger­lijke huwe­lijks­slui­ting en altijd in een van de katho­lie­ke kerken van de Bom­me­ler­waard. Als tenminste één van beide partners katho­liek is, kan er een ker­ke­lijk huwe­lijk plaats­vin­den. De partner kan dus een gedoopt lid zijn van een niet katho­lie­ke kerk of een niet-gedoopte. In deze twee laatste gevallen vieren we geen eucha­ris­tie.

In overleg is het moge­lijk voor eigen muziek te zorgen, maar gebruik van CD-muziek is niet toe­ge­staan. Verdere inhou­de­lijke in­for­ma­tie over het huwe­lijk vindt u op www.huwe­lijks­voor­be­rei­ding.nl.

Huwe­lijks­ge­sprekken

Ter voor­be­rei­ding vin­den er (tenminste) twee of drie gesprekken plaats met de be­die­naar. Daarin wordt kennis gemaakt, er wordt ge­spro­ken over de bete­ke­nis van het ker­ke­lijk huwe­lijk en het offi­cië­le huwe­lijks­for­mu­lier wordt ingevuld. Dat dient er o.a. voor om vast te stellen of er zaken zijn die een be­lem­me­ring zou­den kunnen zijn voor een ker­ke­lijk huwe­lijk. Ook wordt de li­tur­gie voor­be­reid. De huwe­lijks­vie­ring kan plaats vin­den in het kader van een eucha­ris­tie­vie­ring of een gebeds­dienst; dat hangt af van de be­trok­ken­heid van het paar bij geloof en kerk.

Contact met het se­cre­ta­riaat

Wilt u een ker­ke­lijke huwe­lijks­slui­ting, dan verzoeken wij u dit tij­dig vast te leggen via het alge­meen se­cre­ta­riaat, tel. (0418) 632 504. Het is be­lang­rijk dat het se­cre­ta­riaat tij­dig op de hoogte is van per­soon­lijke omstan­dig­he­den die een be­lem­me­ring zou­den kunnen zijn voor het sluiten van een ker­ke­lijk huwe­lijk. Stel gerust uw vragen als u ergens aan twijfelt.

Teksten voor het li­tur­gie­boekje

De teksten voor het li­tur­gie­boekje zijn be­schik­baar als Word do­cu­ment.

De li­tur­gie van het huwe­lijk (Word Doc)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer