Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Veelgestelde vragen

gepubliceerd: zondag, 25 februari 2018
Veelgestelde vragen

Wie is de pastoor?

Vanaf 11 maart 2018 is min­der­broe­der fran­cis­caan Roland Putman pastoor van de Fran­cis­cus­paro­chie. Hij volgt waar­ne­mend pastoor Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts en pastor Stefan Schevers op. Daarvoor werd onze pa­ro­chie geleid door pastoor Ron van den Hout die per 3 juni 2017 bis­schop is gewor­den van Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den.
Lees meer over het pas­to­raal team...

Hoe laat is de H. Mis?

Een actueel over­zicht van alle vie­rin­gen staan onder menu Vie­rin­gen, submenu Alle vie­rin­gen. Onder menu Vie­rin­gen kan echter ook gekozen wor­den voor alleen de vie­rin­gen in een bepaalde plaats. Menu Vie­rin­gen, submenu Vaste vie­rin­gen geeft de vaste vie­ringtij­den - voor zover die vast liggen.

Wat zijn de kosten voor het dopen van mijn kind

Aan de vie­ring zijn op dit moment geen kosten verbon­den. Een pa­ro­chie mag ook niet zomaar bijdragen vragen voor de toedie­ning van sacra­menten. Geld mag geen be­lem­me­ring zijn om een sacra­ment te ont­van­gen. Van de andere kant hebben veel ouders best iets over voor de pa­ro­chie. In som­mi­ge pa­ro­chies stellen ze toch een bedrag vast (bij­voor­beeld € 50,00). Dat hebben wij niet gedaan. Wij doen een beroep op uw vrijgevig­heid. U kunt na afloop van de doop­vie­ring de donatie aan de doopheer of de koster geven. Er wordt ook altijd bij het uit­gaan ge­col­lec­teerd.

Hoe kan ik mij laten uit­schrij­ven uit de RK Kerk

Het is goed te weten wat u precies wilt. Wilt u uit het actuele ledenbestand gehaald wor­den, zodat u geen post meer van de pa­ro­chie ont­vangt? Of wilt u eigen­lijk geen dooplid meer van de room-katho­lie­ke kerk zijn? In het laatste geval kan er van uw uittre­den een aan­te­kening gemaakt wor­den in het doop­re­gis­ter. Het doopsel zelf kan niet ongedaan gemaakt wor­den. Hier­voor moet er dan een pro­ce­dure gevolgd wor­den. Het liefste gaan we met u vooraf in gesprek, zodat wij u kunnen wijzen op de con­se­quenties. Als u bij uw keuze blijft, moet u dat schrifte­lijk beves­tigen (een formele act). U krijgt dan later een schrijven van uittre­den. Neem contact op met de pastoor.

Wat is er inbegrepen bij het tarief voor een huwe­lijk

We han­te­ren voor een huwe­lijk het stan­daard­be­drag dat is vast­ge­steld door de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Inbegrepen is het koor van de pa­ro­chie. Als u eigen muziek wilt, moet u het zelf betalen. CD’s zijn niet moge­lijk. Ook bloemen zijn inbegrepen, maar als u zelf meer wilt dan we in de pa­ro­chie gewoon zijn, moet u het zelf or­ga­ni­se­ren en bekos­tigen. Overleg vooraf met degene die vrijwillig in de kerk de bloemen ver­zorgt. De boekjes zijn niet inbegrepen in het bedrag. Het vermenig­vul­digen van de boekjes moet u zelf regelen, nadat met de pastor de tekst van de vie­ring is vast­ge­steld.

Aan welke voor­waar­den moeten een peter en een meter voldoen

Een doop­ou­der moet instaan voor de geloofsopvoe­ding van het pete­kind. Dat is de eigen­lijke taak, en niet cadeautjes geven met de ver­jaar­dag. Dat mag er na­tuur­lijk gerust bij komen. Bij een doop hoort een peet­ou­der (soms kan er van wor­den afgeweken). Als u er twee wilt, is het een peettante en een peetoom. Twee peet­ou­ders van het­zelfde geslacht kan niet. Een peet­ou­der moet zelf katho­liek zijn en minstens 16 jaar oud. Denk eens na of er in uw familie- of vrien­den­kring iemand is die met het geloof serieus bezig is.

Kan ik zelf invulling geven aan een doop­vie­ring/ uit­vaart

Het is moge­lijk om zelf invulling te geven aan de vie­ring. Op de eerste plaats zijn er vaste onder­de­len die door de familie kunnen wor­den gedaan, zodat de pastor niet alles zelf hoeft te doen. De voor­bede bij­voor­beeld bedoeld als het gebed van de gelo­vi­gen. Ook een lezing uit de heilige Schrift (niet het evan­ge­lie) kan door iemand anders dan de pastor gedaan wor­den. Daar­naast is het moge­lijk om iets toe te voegen in de vorm van een gedicht, een In Memoriam of een her­in­ne­ring (bij een uit­vaart). Kijk hier­voor bij de rubriek do­cu­menten.

Wat zijn de regels be­tref­fen­de muziek bij ker­ke­lijke plech­tig­he­den

Een uit­vaart in de kerk is een afscheid vanuit de pa­ro­chie. Het geloof in de God die de mens over de dood heen het leven wil geven komt in teksten en muziek dui­de­lijk tot uiting. Teksten, riten en muziek zijn op elkaar afgestemd en vormen een samen­han­gend geheel. Bij een uit­vaart in de kerk neemt ook de pa­ro­chie­ge­meen­schap van een van haar leden afscheid. Er zijn regels omtrent een ker­ke­lijke uit­vaart. Deze zijn opge­steld door de bis­schop en vervat in een bro­chu­re Kiezen voor een ker­ke­lijk uit­vaart. Mede naar aan­lei­ding daar­van hebben we in de pa­ro­chie ook een aantal regels opge­steld (zie Alge­meen – Do­cu­menten).

Waarom zijn er zoveel regels in de Kerk?

Er zijn eigen­lijk niet zoveel regels, al wordt dat soms wel zo ervaren. We komen trouwens uit een tijd dat regels niet ín waren. Vanuit een tijd met veel regels zijn we terecht geko­men in een tijd waarin we de regels veelal aan de kant hebben gezet. Nu zwenkt de klepel weer wat terug. Om een voor­beeld te noemen: vroe­ger mocht je vanaf mid­der­nacht niet gegeten of gedronken hebben voor het ter communie gaan, en je was bang om bij het tan­den poetsen een druppel water binnen te krijgen. Dat was over­dre­ven. Te­gen­woor­dig let niemand meer op of hij voor de communie heeft gegeten. De regel is nu dat men niet eet één uur voor het ont­van­gen van de communie. Dat is in de praktijk niet zo moei­lijk om na te komen. In de maat­schap­pij en de poli­tiek letten we trouwens ook steeds meer op het nakomen van wetten en regels. Als we het niet doen, heeft dat soms grote en kwalijke gevolgen. De bedoeling van regels is, dat we de inhoud van het geloof behou­den, dat we van elkaar weten wat we moeten doen, en dat we verbon­den blijven met de wereld­kerk.

Wat is het verschil tussen een pastoor en een pastor?

Een o-tje. En ver­der? Een pastoor is een pries­ter die de pas­to­rale en bestuur­lijke eindverant­woor­de­lijk­heid heeft in een pa­ro­chie. Iedere pa­ro­chie moet een pastoor hebben (of anders een waar­ne­mend pastoor). Een pastor is een pries­ter die pas­to­raal werk verricht. Dat kan zijn in een pa­ro­chie, maar ook in een zie­ken­huis, op een school of in een in­stel­ling. De bis­schop­pen hechten er aan dat katho­lie­ke ambts­dra­gers en be­die­naren zich alleen pastor laten noemen als ze pries­ter zijn. In de praktijk van bij­voor­beeld zieken­hui­zen en zorgin­stel­lingen noemen velen zich pastor ongeacht wij­ding of ker­ke­lijke bin­ding. Je weet dan niet of het gaat om een pries­ter, een dominee of een gees­te­lijk ver­zor­ger of nog iets anders.

Wat is dan een kape­laan? Dat is een pries­ter die in een pa­ro­chie werkt en geen enkele bestuur­lijke verant­woor­de­lijk­heid draagt. Hij kan zich onder verant­woor­de­lijk­heid van de pastoor helemaal wij­den aan het pas­to­rale werk.

En wat is dan een pas­to­raal werker? Een leken­ge­lo­vige die een theo­lo­gische oplei­ding heeft genoten en met een zen­ding van de bis­schop in een pa­ro­chie is aan­ge­steld. De bedie­ning van sacra­menten behoort niet tot zijn taak, maar ver­der kan hij op alle fronten onder­steu­ning bie­den zoals bij de voor­be­rei­ding van li­tur­gie, catechese en bij diaconale projecten. Ook kan hij – net als de andere pastores – de werk­groepen be­ge­lei­den en allerlei prak­tische zaken coör­di­ne­ren.

Gaat onze kerk sluiten?

De bis­schop van ’s-Hertogen­bosch heeft een besluit geno­men. Op 2 ok­to­ber 2012 is dit besluit door mgr. Mutsaerts en diaken Broe­ders van het bisdom aan de pa­ro­chi­anen als een voor­ne­men ge­pre­sen­teerd. De kerken in Hedel en in Rossum zijn aan de ere­dienst ont­trok­ken. De kerken van Kerkdriel en Zalt­bom­mel zullen zeker open blijven. Van de kerken in Alem, Am­mer­zo­den en Velddriel is de toe­komst nog niet zeker. Als het kerk­be­zoek blijft teruglopen, zullen we niet aan méér kerk­slui­tingen ont­ko­men. Over een aantal jaren zal de situatie opnieuw bekeken wor­den.

Wat doet een pastoor?

Het beroep van pastoor is erg veelzij­dig. Ik begrijp niet dat niet meer jonge mannen ervoor kiezen. Het be­lang­rijk­ste is de bedie­ning van de sacra­menten en de ver­kon­di­ging. Het gaat hierbij om eucha­ris­tie­vie­ringen op zon­dag en door de week. Hieromheen spelen zich de meeste taken af. Hij zoekt het contact met de mensen rondom de toedie­ning van sacra­menten zoals doopsel en uit­vaart. Hij probeert ook zieken en ster­ven­den te bezoeken en contacten te leggen met de pa­ro­chi­anen en met vrij­wil­li­gers. Hij begeleidt een of meer­dere werk­groepen zoals de werk­groep Eerste H. Communie. Een pastoor is ook bestuur­lijk actief. Hij is voor­zit­ter van het pa­ro­chie­bestuur. Verder zal een pastoor zijn per­soon­lijk gebedsleven onder­hou­den en gedurende de dag de gebedstij­den in acht nemen. Ook is het niet ver­keerd als hij af en toe iets leest om ook zich­zelf gees­te­lijk te blijven voe­den. De lijst kan nog ver­der wor­den aan­ge­vuld, want er is geen dag het­zelfde.

Waarom staan er dikwijls fouten in de krant?

Jour­na­listen hebben niet altijd meer voldoende kennis van het geloof en de Kerk. Daarom begrijpen ze niet altijd wat er zich in de Kerk afspeelt of wat een geïnter­viewde eigen­lijk bedoelt te zeggen. Van de andere kant hebben ze ook een soort neutrali­teit die bij hun vak hoort. Ze mogen van de buiten­kant een visie geven over ker­ke­lijke ont­wik­ke­lingen. Dat is hun goed recht, ook als de Kerk daar niet blij mee is. Een jour­na­list is verant­woor­de­lijk voor wat hij schrijft. Bij een inter­view kan de geïnter­viewde wel vragen het artikel voor publi­ca­tie te mogen lezen, maar als de jour­na­list zelf een artikel schrijft heeft een pastoor daar weinig invloed op. Houd naast de krant ook de publi­ca­ties van de pa­ro­chie zelf, het bisdom of de katho­lie­ke media in de gaten. Daar vind je dikwijls de andere kant van het verhaal.

Wat is een sacra­ment?

in de Kate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk staat:

“De sacra­menten zijn werkzame tekenen van de genade, inge­steld door Christus en toe­ver­trouwd aan de Kerk, waardoor ons het god­de­lijk leven verleend wordt.” (nr.1131)

Een sacra­ment is een werk­zaam teken van genade. Dat wil zeggen:

 • Werk­zaam: er gebeurt echt iets, het is niet zomaar een ritueel wat fijn aanvoelt
 • Een teken: altijd wordt er iets van het men­se­lijk leven gebruikt om het god­de­lijke aan te dui­den: water, olie, brood, wijn… en bij het huwe­lijk zijn jullie zelf het teken voor elkaar.
 • Genade: het heeft altijd te maken met de verlos­sing die Christus heeft gebracht door te sterven en te verrijzen, en de mens mag daar­van profi­te­ren.
 • Inge­steld door Christus: alle zeven sacra­menten zijn op de een of andere manier door Jezus zelf in het leven ge­roe­pen of hebben hun wor­tels in zijn evan­ge­lische bood­schap.
 • Toe­ver­trouwd aan de Kerk: de Kerk heeft van Jezus de opdracht gekregen om zijn werk op aarde voort te zetten. Daarom ont­vingen de apos­te­len met Pink­ste­ren ook de heilige Geest. Zo kon­den zij, en hun op­vol­gers, met Gods kracht doen wat Jezus zelf voor de mensen heeft gedaan.
 • Waardoor ons het god­de­lijk leven wordt verleend: alle sacra­menten hebben hun uit­wer­king hier op aarde, maar nog meer voor de eeuwig­heid. Wie gedoopt is, gaat mee in het eeuwige verbond van God. God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. Wij mogen altijd bij Hem blijven, zoals we dat noemen: leven in de hemel.

De katho­lie­ke Kerk kent zeven Sacra­menten:

 • de Eucha­ris­tie
 • het Doopsel
 • het Vormsel
 • de Biecht of het Sacra­ment van de Ver­zoe­ning
 • de Zie­ken­zal­ving of het Heilig Oliesel
 • het Pries­ter­schap
 • het Huwe­lijk

Kan ik een kerk gebruiken voor andere doel­ein­den?

De moge­lijk­he­den en onmoge­lijk­he­den voor het gebruik van een kerk voor andere doel­ein­den dan de li­tur­gie staan precies uit­ge­legd in een do­cu­ment van het bisdom.
Lees hier meer over het gebruik van kerk­ge­bouwen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer