Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Veelgestelde vragen

gepubliceerd: zondag, 25 februari 2018
Veelgestelde vragen

Wie is de pastoor?

Vanaf 11 maart 2018 is minderbroeder franciscaan Roland Putman pastoor van de Franciscus­parochie. Hij volgt waar­ne­mend pastoor Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts en pastor Stefan Schevers op. Daarvoor werd onze parochie geleid door pastoor Ron van den Hout die per 3 juni 2017 bisschop is geworden van Bisdom Groningen-Leeuwarden.
Lees meer over het pastoraal team...

Hoe laat is de H. Mis?

Een actueel overzicht van alle vieringen staan onder menu Vieringen, submenu Alle vieringen. Onder menu Vieringen kan echter ook gekozen worden voor alleen de vieringen in een bepaalde plaats. Menu Vieringen, submenu Vaste vieringen geeft de vaste vieringtijden - voor zover die vast liggen.

Wat zijn de kosten voor het dopen van mijn kind

Aan de viering zijn op dit moment geen kosten verbonden. Een parochie mag ook niet zomaar bijdragen vragen voor de toediening van sacramenten. Geld mag geen belemmering zijn om een sacrament te ontvangen. Van de andere kant hebben veel ouders best iets over voor de parochie. In sommige parochies stellen ze toch een bedrag vast (bij­voor­beeld € 50,00). Dat hebben wij niet gedaan. Wij doen een beroep op uw vrijgevigheid. U kunt na afloop van de doop­viering de donatie aan de doopheer of de koster geven. Er wordt ook altijd bij het uitgaan gecollecteerd.

Hoe kan ik mij laten uitschrijven uit de RK Kerk

Het is goed te weten wat u precies wilt. Wilt u uit het actuele ledenbestand gehaald worden, zodat u geen post meer van de parochie ontvangt? Of wilt u eigenlijk geen dooplid meer van de room-katholieke kerk zijn? In het laatste geval kan er van uw uittreden een aantekening gemaakt worden in het doopregister. Het doopsel zelf kan niet ongedaan gemaakt worden. Hiervoor moet er dan een procedure gevolgd worden. Het liefste gaan we met u vooraf in gesprek, zodat wij u kunnen wijzen op de consequenties. Als u bij uw keuze blijft, moet u dat schriftelijk bevestigen (een formele act). U krijgt dan later een schrijven van uittreden. Neem contact op met de pastoor.

Wat is er inbegrepen bij het tarief voor een huwelijk

We hanteren voor een huwelijk het standaardbedrag dat is vastgesteld door de Nederlandse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie. Inbegrepen is het koor van de parochie. Als u eigen muziek wilt, moet u het zelf betalen. CD’s zijn niet mogelijk. Ook bloemen zijn inbegrepen, maar als u zelf meer wilt dan we in de parochie gewoon zijn, moet u het zelf organiseren en bekostigen. Overleg vooraf met degene die vrijwillig in de kerk de bloemen verzorgt. De boekjes zijn niet inbegrepen in het bedrag. Het vermenigvuldigen van de boekjes moet u zelf regelen, nadat met de pastor de tekst van de viering is vastgesteld.

Aan welke voorwaarden moeten een peter en een meter voldoen

Een doopouder moet instaan voor de geloofsopvoeding van het petekind. Dat is de eigenlijke taak, en niet cadeautjes geven met de verjaardag. Dat mag er natuurlijk gerust bij komen. Bij een doop hoort een peetouder (soms kan er van worden afgeweken). Als u er twee wilt, is het een peettante en een peetoom. Twee peetouders van hetzelfde geslacht kan niet. Een peetouder moet zelf katholiek zijn en minstens 16 jaar oud. Denk eens na of er in uw familie- of vriendenkring iemand is die met het geloof serieus bezig is.

Kan ik zelf invulling geven aan een doop­viering/ uitvaart

Het is mogelijk om zelf invulling te geven aan de viering. Op de eerste plaats zijn er vaste onderdelen die door de familie kunnen worden gedaan, zodat de pastor niet alles zelf hoeft te doen. De voorbede bij­voor­beeld bedoeld als het gebed van de gelovigen. Ook een lezing uit de heilige Schrift (niet het evangelie) kan door iemand anders dan de pastor gedaan worden. Daarnaast is het mogelijk om iets toe te voegen in de vorm van een gedicht, een In Memoriam of een herinnering (bij een uitvaart). Kijk hiervoor bij de rubriek documenten.

Wat zijn de regels betreffende muziek bij kerkelijke plechtigheden

Een uitvaart in de kerk is een afscheid vanuit de parochie. Het geloof in de God die de mens over de dood heen het leven wil geven komt in teksten en muziek duidelijk tot uiting. Teksten, riten en muziek zijn op elkaar afgestemd en vormen een samenhangend geheel. Bij een uitvaart in de kerk neemt ook de parochie­ge­meen­schap van een van haar leden afscheid. Er zijn regels omtrent een kerkelijke uitvaart. Deze zijn opgesteld door de bisschop en vervat in een brochure Kiezen voor een kerkelijk uitvaart. Mede naar aanleiding daarvan hebben we in de parochie ook een aantal regels opgesteld (zie Algemeen – Documenten).

Waarom zijn er zoveel regels in de Kerk?

Er zijn eigenlijk niet zoveel regels, al wordt dat soms wel zo ervaren. We komen trouwens uit een tijd dat regels niet ín waren. Vanuit een tijd met veel regels zijn we terecht gekomen in een tijd waarin we de regels veelal aan de kant hebben gezet. Nu zwenkt de klepel weer wat terug. Om een voorbeeld te noemen: vroeger mocht je vanaf midder­nacht niet gegeten of gedronken hebben voor het ter communie gaan, en je was bang om bij het tanden poetsen een druppel water binnen te krijgen. Dat was overdreven. Te­gen­woor­dig let niemand meer op of hij voor de communie heeft gegeten. De regel is nu dat men niet eet één uur voor het ontvangen van de communie. Dat is in de praktijk niet zo moeilijk om na te komen. In de maat­schappij en de politiek letten we trouwens ook steeds meer op het nakomen van wetten en regels. Als we het niet doen, heeft dat soms grote en kwalijke gevolgen. De bedoeling van regels is, dat we de inhoud van het geloof behouden, dat we van elkaar weten wat we moeten doen, en dat we verbonden blijven met de wereldkerk.

Wat is het verschil tussen een pastoor en een pastor?

Een o-tje. En verder? Een pastoor is een priester die de pastorale en bestuurlijke eindverant­woor­de­lijk­heid heeft in een parochie. Iedere parochie moet een pastoor hebben (of anders een waar­ne­mend pastoor). Een pastor is een priester die pastoraal werk verricht. Dat kan zijn in een parochie, maar ook in een ziekenhuis, op een school of in een instelling. De bis­schop­pen hechten er aan dat katholieke ambtsdragers en bedienaren zich alleen pastor laten noemen als ze priester zijn. In de praktijk van bij­voor­beeld ziekenhuizen en zorgin­stel­lingen noemen velen zich pastor ongeacht wijding of kerkelijke binding. Je weet dan niet of het gaat om een priester, een dominee of een geestelijk verzorger of nog iets anders.

Wat is dan een kapelaan? Dat is een priester die in een parochie werkt en geen enkele bestuurlijke verant­woor­de­lijk­heid draagt. Hij kan zich onder verant­woor­de­lijk­heid van de pastoor helemaal wijden aan het pastorale werk.

En wat is dan een pastoraal werker? Een leken­ge­lo­vige die een theologische opleiding heeft genoten en met een zending van de bisschop in een parochie is aangesteld. De bediening van sacramenten behoort niet tot zijn taak, maar verder kan hij op alle fronten onder­steuning bieden zoals bij de voor­be­rei­ding van liturgie, catechese en bij diaconale projecten. Ook kan hij – net als de andere pastores – de werk­groepen begeleiden en allerlei praktische zaken coördineren.

Gaat onze kerk sluiten?

De bisschop van ’s-Her­to­gen­bosch heeft een besluit genomen. Op 2 oktober 2012 is dit besluit door mgr. Mutsaerts en diaken Broeders van het bisdom aan de parochianen als een voornemen ge­pre­sen­teerd. De kerken in Hedel en in Rossum zijn aan de eredienst onttrokken. De kerken van Kerkdriel en Zaltbommel zullen zeker open blijven. Van de kerken in Alem, Ammerzoden en Velddriel is de toekomst nog niet zeker. Als het kerkbezoek blijft teruglopen, zullen we niet aan méér kerksluitingen ontkomen. Over een aantal jaren zal de situatie opnieuw bekeken worden.

Wat doet een pastoor?

Het beroep van pastoor is erg veelzijdig. Ik begrijp niet dat niet meer jonge mannen ervoor kiezen. Het belangrijkste is de bediening van de sacramenten en de verkondiging. Het gaat hierbij om eucha­ris­tie­vieringen op zondag en door de week. Hieromheen spelen zich de meeste taken af. Hij zoekt het contact met de mensen rondom de toediening van sacramenten zoals doopsel en uitvaart. Hij probeert ook zieken en stervenden te bezoeken en contacten te leggen met de parochianen en met vrij­wil­lig­ers. Hij begeleidt een of meerdere werk­groepen zoals de werk­groep Eerste H. Communie. Een pastoor is ook bestuurlijk actief. Hij is voorzitter van het parochie­bestuur. Verder zal een pastoor zijn per­soon­lijk gebedsleven onderhouden en gedurende de dag de gebedstijden in acht nemen. Ook is het niet verkeerd als hij af en toe iets leest om ook zichzelf geestelijk te blijven voeden. De lijst kan nog verder worden aangevuld, want er is geen dag hetzelfde.

Waarom staan er dikwijls fouten in de krant?

Journalisten hebben niet altijd meer voldoende kennis van het geloof en de Kerk. Daarom begrijpen ze niet altijd wat er zich in de Kerk afspeelt of wat een geïnterviewde eigenlijk bedoelt te zeggen. Van de andere kant hebben ze ook een soort neutraliteit die bij hun vak hoort. Ze mogen van de buitenkant een visie geven over kerkelijke ont­wik­ke­lingen. Dat is hun goed recht, ook als de Kerk daar niet blij mee is. Een journalist is verant­woor­de­lijk voor wat hij schrijft. Bij een interview kan de geïnterviewde wel vragen het artikel voor publicatie te mogen lezen, maar als de journalist zelf een artikel schrijft heeft een pastoor daar weinig invloed op. Houd naast de krant ook de publicaties van de parochie zelf, het bisdom of de katholieke media in de gaten. Daar vind je dikwijls de andere kant van het verhaal.

Wat is een sacrament?

in de Katechismus van de Katholieke Kerk staat:

“De sacramenten zijn werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toevertrouwd aan de Kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt.” (nr.1131)

Een sacrament is een werkzaam teken van genade. Dat wil zeggen:

 • Werkzaam: er gebeurt echt iets, het is niet zomaar een ritueel wat fijn aanvoelt
 • Een teken: altijd wordt er iets van het menselijk leven gebruikt om het goddelijke aan te duiden: water, olie, brood, wijn… en bij het huwelijk zijn jullie zelf het teken voor elkaar.
 • Genade: het heeft altijd te maken met de verlossing die Christus heeft gebracht door te sterven en te verrijzen, en de mens mag daarvan profiteren.
 • Ingesteld door Christus: alle zeven sacramenten zijn op de een of andere manier door Jezus zelf in het leven geroepen of hebben hun wortels in zijn evangelische bood­schap.
 • Toevertrouwd aan de Kerk: de Kerk heeft van Jezus de opdracht gekregen om zijn werk op aarde voort te zetten. Daarom ontvingen de apostelen met Pinksteren ook de heilige Geest. Zo konden zij, en hun opvolgers, met Gods kracht doen wat Jezus zelf voor de mensen heeft gedaan.
 • Waardoor ons het goddelijk leven wordt verleend: alle sacramenten hebben hun uit­wer­king hier op aarde, maar nog meer voor de eeuwigheid. Wie gedoopt is, gaat mee in het eeuwige verbond van God. God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. Wij mogen altijd bij Hem blijven, zoals we dat noemen: leven in de hemel.

De katholieke Kerk kent zeven Sacramenten:

 • de Eucha­ris­tie
 • het Doopsel
 • het Vormsel
 • de Biecht of het Sacrament van de Verzoening
 • de Ziekenzalving of het Heilig Oliesel
 • het Priester­schap
 • het Huwelijk

Kan ik een kerk gebruiken voor andere doeleinden?

De moge­lijk­he­den en onmoge­lijk­he­den voor het gebruik van een kerk voor andere doeleinden dan de liturgie staan precies uitgelegd in een document van het bisdom.
Lees hier meer over het gebruik van kerk­ge­bouwen

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer