Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Het sacrament van het Heilig Doopsel

gepubliceerd: donderdag, 8 maart 2018
Het sacrament van het Heilig Doopsel

In het sacra­ment van het doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene kind van God. Het doopsel vindt meestal plaats in het eerste levens­jaar van het kind. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk en in de pa­ro­chie waarin het gezin woont.

Meestal zijn het de ouders die voor hun kind de keuze maken en daar­mee uit­spre­ken dat ze hun zoon of dochter het geloof willen bij­bren­gen.

Vaste zon­da­gen

Doop­vie­ringen vin­den plaats op vaste zon­da­gen in de maand, voor iedere dopeling is er een aparte vie­ring. Er is een vast schema voor alle kerken. De eerste vie­ring begint om 13.00 uur, de tweede om 13.45 en de derde om 14.30 uur. Het is moge­lijk meer­dere dopelingen in een vie­ring te laten dopen. Dat is heel mooi als er bij­voor­beeld twee of meer dopelingen zijn in het­zelfde gezin of dezelfde familie.

Doop­ge­sprek

Voor­af­gaand aan de vie­ring vindt een doop­ge­sprek plaats met alle doop­ou­ders. Deze ge­za­men­lijke avon­den zijn in het pa­ro­chie­cen­trum van Kerkdriel of Zalt­bom­mel en beginnen telkens om 20.00 uur. U kunt uw kind aanmel­den voor de doop via het alge­meen se­cre­ta­riaat:

Ver­schil­lende geloofs­over­tui­gingen

Voor ouders met een ver­schil­lende geloofs­over­tui­ging (bij­voor­beeld katho­liek en pro­tes­tant) zijn er speciale richt­lij­nen. Lees ook over de doop tij­dens een oecu­me­nische vie­ring.

Peet­ou­ders

Het is een goede gewoonte peet­ou­ders te kiezen die hun pete­kind en diens ouders tot steun kunnen zijn, maar het kiezen van peet­ou­ders is geen ver­plich­ting. Eén peet­ou­der is voldoende. Als de ouders er twee willen kiezen is het een man en een vrouw (een peter en een meter). Peet­ou­ders moeten katho­liek zijn en minstens zes­tien jaar oud. Een niet-katho­liek kan geen peet­ou­der wor­den, maar wel als doop­ge­tui­ge wor­den geno­teerd.

Het doopsel voor vol­was­se­nen

Ook in onze pa­ro­chie wonen mensen die welis­waar al lan­gere tijd geboeid zijn door het katho­lie­ke geloof, maar die als kind om een of andere reden niet gedoopt zijn of als vol­was­se­ne niet eer­der ertoe geko­men zijn om zich in de katho­lie­ke Kerk op te laten nemen door het doopsel. Jaar­lijks start het bisdom met een traject voor degenen die graag het sacra­ment van het doopsel willen ont­van­gen. Voor 2016 start dit voor­be­rei­dings­tra­ject in februari / maart.

Mocht u de wens hebben om gedoopt te willen wor­den, dan kunt u contact opnemen met het se­cre­ta­riaat: info@katho­liekbommeler­waard.nl of tele­fo­nisch (0418) 632 504 of met één van de pastores in de pa­ro­chie. U ont­vangt dan meer in­for­ma­tie over het hele bisdom­pro­gramma in aanloop naar het doopsel en een aanmel­dings­for­mu­lier.

Teksten voor het li­tur­gie­boekje

De teksten voor het li­tur­gie­boekje zijn be­schik­baar als Word do­cu­ment.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer