Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Doneren

gepubliceerd: maandag, 20 januari 2020
Doneren

De pa­ro­chie en de kerk hebben een bij­zon­dere plaats in het leven van vele mensen. Bij­zon­dere vie­rin­gen zoals een doopsel, een huwe­lijk of een uit­vaart maken een onuitwis­ba­re indruk. Maar ook buiten het kerk­ge­bouw vindt het pas­to­raat plaats en zijn de pastores actief.

Met uw kerkbijdrage onder­steunt u al deze ac­ti­vi­teiten en helpt u om het kerk­ge­bouw te behou­den en het pas­to­raat te waar­bor­gen. Jaar­lijks neemt de pa­ro­chie deel aan de actie Kerk­ba­lans. Dat is een lan­de­lijke actie die steeds in januari wordt gehou­den en die gedragen wordt door ver­schil­lende kerk­ge­noot­schappen in Neder­land. U ziet jaar­lijks het fol­der­ma­te­riaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen pa­ro­chie, maar het pro­mo­tie­ma­te­riaal is alge­meen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Na­tuur­lijk kunt u ook inci­denteel doneren. Mis­schien bent u vergeten om een bijdrage te doen toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hier­voor geen vast­ge­stelde bedragen zoals bij­voor­beeld wel bij een huwe­lijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken. Soms wor­den er in de pa­ro­chie spe­ci­fie­ke acties gevoerd. In Rossum hebben we bij­voor­beeld in 2010 en 2011 geld ingezameld voor het her­stel­len van een miskelk, een monstrans en een kande­laar.

Bankreke­ning­num­mers

Hierbij een over­zicht van bankreke­ning­num­mers. In ver­band met de invoe­ring van SEPA vermel­den we de IBAN nummers. De tenaam­stel­ling is niet meer nodig bij een IBAN nummer.

Reke­ning IBAN
Alge­meen NL83 RABO 0179 9793 45
Alem NL19 RABO 0131 7018 51
Am­mer­zo­den NL51 RABO 0102 6011 78
Hedel NL46 INGB 0001 0193 41
Kerkdriel NL70 RABO 0125 1045 45
Rossum-Hurwenen NL66 RABO 0144 6023 93
Velddriel NL25 RABO 0153 4015 16
Zalt­bom­mel NL07 INGB 0004 4572 38

Nalaten­schap

Als u nadenkt over uw nalaten­schap, denk dan ook aan uw pa­ro­chie. In uw testa­ment kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de pa­ro­chie tot (mede)erfge­naam benoemen. Als u wilt, kunt u zelfs precies laten vastleggen aan welk aspect van het pa­ro­chie­werk uw nalaten­schap moet wor­den besteed.

U kunt de pa­ro­chie op twee manieren in uw testa­ment opnemen: in de vorm van een legaat of door een erf­stel­ling. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. Een erf­stel­ling is een percentage van de nalaten­schap. De pa­ro­chie is dan samen met anderen verant­woor­de­lijk. Een nota­ris maakt voor u een testa­ment op. Hieraan zijn kosten verbon­den. Een eerste oriën­te­rend gesprek is vaak kosteloos. De pa­ro­chie in­for­meert u graag over de moge­lijk­he­den en de zin­volle beste­ding van erf­stel­lingen en legaten.

Deze in­for­ma­tie is ontleent aan een fol­der Erfstellingen en Legaten. Uw pa­ro­chie, nu én in de toe­komst.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer