Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vragen en antwoorden

Dinsdag 2 oktober - Toelichtingbijeenkomst in Rossum

gepubliceerd: zaterdag, 20 oktober 2012
Vragen en antwoorden

Overzicht van vragen, opmerkingen en ingekomen brieven naar aanleiding van de bijeenkomst in Rossum op dinsdag 2 oktober 2012.

1. Waarom niet alle kerken die uiteindelijk dicht moeten tegelijk sluiten. Je moet met zijn allen een nieuwe kerk zijn c.q. beginnen, dus solidariteit in geloof?

De bisschop heeft in ons geval gekozen voor een gefaseerde en een minder rigoureuze aanpak. Ook deze keuze heeft nadelen, maar het geeft het pastoraal team, de pastoraats­groep en het bestuur de kans om geleidelijk naar een nieuwe situatie toe te werken. Het begeleiden van twee geloofs­gemeen­schappen is al een hele klus.

2. In plaats van naar deze kerk (Rossum) gaan wij ouderen naar de Vaste Burcht op de 1e vrijdag en op de 2e maandag naar het parochiezaaltje, blijft dit behouden?

Het behoud van de maandelijkse viering op de Vaste Burcht is logisch. Misschien kan de viering van de 2e maandag hiermee gecombineerd kunnen worden. Het is aan het pastoraal team om oplossingen te zoeken.

3. Zou het niet mogelijk zijn dat er in kleinere ruimtes (bijvoorbeeld katholieke scholen) met regelmaat missen gehouden worden in kernen waar de kerk wordt gesloten?

Het feit dat er voor steeds kleinere groepen missen moeten worden gedaan is ook een probleem. Dat lossen we niet op door een kleinere/goedkopere ruimte te gaan gebruiken. We zullen ook moeten proberen mensen over oude parochiegrenzen heen, bij elkaar te brengen. Hoe lastig dit ook is.

4. De kerk en pastorie in Hedel verkeren in redelijk goede staat maar is door de monumentenstatus moeilijk verkoopbaar, zelfs de gemeente wil niet kopen. Is het mogelijk tot de datum van verkoop de kapelfunctie te behouden, mede vanwege de lage extra kosten voor het openhouden van kerk en pastorie?

Als een kerk wordt gesloten loopt een aantal kosten inderdaad door. Dat maakt de keuze ook niet gemakkelijk. Toch moet het proces van integratie van geloofs­gemeen­schappen niet langer worden uitgesteld. We moeten er een begin mee maken omwille van de toekomst en levensvat­baar­heid van de parochies. Het kerkgebouw van Hedel stort inderdaad niet in, maar bouwtechnisch zijn er toch een aantal serieuze gebreken. Moeten we daar nog veel geld aan besteden, als we weten dat we de kerk op termijn niet meer nodig zullen hebben en niet blijvend zullen kunnen onderhouden? Is het niet verstandiger om dan nu een beslissing te nemen over de toekomst? De pastorie moet voor de bewoning van de pastores eigenlijk grondig worden aangepakt (sanitair, elektriciteit, keuken, verwarming etc.). Het bestuur heeft dit tot nu toe niet gedaan, omdat de toekomst zo onzeker en omdat volgens het beleidsplan de pastores zouden moeten wonen bij de centrale kerk.

5. Ik pleit voor het behoud van het kerkgebouw te Alem zeker gezien wat hier de laatste 15 jaar aan gedaan is :

  • nieuwe toren
  • gedeeltelijk nieuw dak
  • nieuwe kerkhof ommuring
  • nieuwe / opgeknapte pastorie muur

Dit kunt u toch niet zo maar opzij schuiven! Het is een oud gebouw maar wel goed!

Wellicht is dat een van de redenen voor de bisschop om er een kapelkerk van te maken. Het gebouw als zodanig zal ook niet verdwijnen. Het is de vraag of de kerk pastoraal van belang is voor het kerkelijk leven in de nieuwe parochie H. Franciscus en of we de kerk als kerk kunnen behouden.

6. De vraag is waarom in Alem niet tweemaal in de maand een mis op zondag gedaan kan worden. Want naar Alem zullen best parochianen blijven gaan.

Zie antwoord bij vraag 3.

7. Voor ons (Rossum-Hurwenen) is dit de tweede maal dat wij dit meemaken, eerst de samenvoeging van Hurwenen met Rossum.

Dat is inderdaad pijnlijk, maar we moeten de pastorale situatie zoals die nu is beoordelen (bijv. aantal kerk­gangers in de zondagsdienst). Ook in steden is het al gebeurd dat parochianen meermalen moesten verhuizen door het opeenvolgend sluiten van kerken in een periode van meerdere jaren. Dit maakt moedeloos. Om dit te voorkomen heeft de bisschop ook een verdergaand perspectief geboden: Kerkdriel en Zaltbommel zullen op termijn open blijven.

8. Ik wil vragen of er een dienst gedaan kan worden in de grote zaal van de pastorie of misschien in de grote ruimte bij Stork (uitvaart­centrum). Hoe moeten oudere mensen zonder vervoer naar een andere parochie?

Het is aan het pastoraal team om te bekijken wat er nog aan vieringen (door de week) gedaan kan worden en wat verstandig is. Vieringen in uitvaartcentra zou zeer verwarrend zijn, omdat er vanuit de parochie ook geen uitvaarten worden verzorgd buiten de eigen kerkgebouwen (uitgezonderd crematoria in de buurt).

9. Kan er vervoer geregeld worden voor oudere mensen die geen auto hebben ?

Dit is een van de mogelijkheden. Het zou centraal vanuit de parochie geregeld kunnen worden. Misschien kent u zelf iemand of biedt iemand zich aan.

10. Waarom is de bisschop niet zelf gekomen om dit besluit toe te lichten ?

Er was medegedeeld dat de ‘bisschop’ zou komen op 2 oktober. De media heeft dit geïnterpreteerd als zijnde Hurkmans. Mgr. Mutsaerts is echter verant­woorde­lijk voor de fusie van parochies. Hij werkt namens mgr. Hurkmans. Ook de bisdomstaf moet onderling taken verdelen.

11. Is er ook gedacht om samen met de hervormde kerk of gereformeerde kerk een kerkgebouw te delen ?

Zie antwoord bij vraag 3.

12. Wat gebeurt er met de kerk en pastorie van Hedel?

Hiervoor zal een herbestemming worden gezocht. Het wordt als één complex aangeboden.

13. Blijft het kerkhof open voor begrafenissen?

De parochiële begraaf­plaatsen blijven in gebruik. Er is op dit moment geen enkel voornemen om de begraaf­plaatsen te sluiten.

14. Wat gebeurt er met de beelden ? Het Mariabeeld heeft de oorlogsverwoesting doorstaan.

Voor de kerkelijke inventaris, en zeker voor de liturgische voorwerpen, wordt een herbestemming gezocht. Of in een van de andere kerken van de nieuwe parochie (zeker voor zaken die hier thuis horen) of in een andere kerk in het bisdom, of daarbuiten. De dienst liturgie van het bisdom heeft de zorg voor een goede herbestemming van het kunstbezit. Zij krijgen ook aanvragen binnen. Wat betreft het Mariabeeld, dat de verwoesting van de vorige kerk heeft overleefd, zal apart nagedacht moeten worden.

15. Waar moeten wij heen? Andere parochies zitten niet op ons te wachten.

Het is te hopen dat de andere parochies wel op u zitten te wachten, want ook in de kerken die niet sluiten, gaat het niet goed. Het kerkbezoek is nergens ‘goed’ te noemen. Het zal nodig zijn dat de kerken die openblijven gastvrij zijn, en dat ze iedereen een thuis bieden, en dat er gezamenlijk wordt opgetrokken.

16. Wat gebeurt er met de inventaris als de kerk sluit ?

Zie antwoord vraag 14.

17. Zolang er geen herbestemming is voor de kerk in Hedel zou de kerk met minimaal onderhoud en minimale werkzaamheden toch zolang een kapelfunctie kunnen hebben, al is het maar voor die ± 5 uitvaarten die er per jaar zijn).

Zie antwoord vraag 4.

18. Waarom mag uit sociaal kerkelijke gedachte geen (gepast) multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen (40% van de kosten) worden gemaakt terwijl er anderzijds geen rekening wordt gehouden met de sociale functie van het kerkgebouw in een dorp. Waarbij opgemerkt dient te worden dat die functie niet kan worden opgevangen door een andere kerk in een ander dorp.

De kerk is gebouwd voor de (liturgie van) de katholieke gemeen­schap. Als zodanig heeft het ook een sociale functie in de dorps­gemeen­schap. Er kunnen bijvoorbeeld oecumenische vieringen plaatsvinden met andere christelijke kerkgenoot­schappen. Als bijvoorbeeld de naburige protestantse kerk te klein is voor een bepaald uitvaart, kan er door de bisschop toestemming worden gegeven om deze te houden in een katholieke kerk (onder bepaalde voorwaarden). Er kan een concert worden gehouden dat christelijk van karakter is en bijdraagt aan de beleving en verbreiding van het evangelie. Er kan een tentoon­stelling worden gehouden van christelijke kunst. Maar steeds staat het gebouw als katholiek gebouw ten dienste van de gemeen­schap. Multifunctioneel gebruik is ongewenst en schept verwarring. De kerk is principieel niet een gebouw dat verhuurd kan worden.

19. De presentatie is een heldere en duidelijke uiteenzetting. Jongeren zijn hier van­avond niet. Hoe denkt men die te bereiken ? Nu al dient het bisdom een werk­groep jongeren te hebben en niet alleen aan de huidige kerkgebouwen te denken. Wat zijn de huidige acties uit het bisdom met betrekking tot jongeren? De huidige 30-40 jarigen zie je niet dus over 20 jaar is er een lege kerk.

Dit is nu juist het probleem. De uitdaging hiervoor ligt bij de parochies. Het benaderen van de jeugd moet vanuit de parochies zelf gebeuren. Deze kunnen daarin ook onderling samenwerken. Het bisdom kan wel helpen door bijvoorbeeld het stimuleren van kleinere groepen om bij elkaar te komen. Op bisdomniveau of op landelijk niveau zijn er activiteiten zoals de katholieke jongerendag (4 november 2012 Maaspoort Den Bosch), de Wereld­jongerendagen (in 2013 in Rio de Janiero, Brazilië), Youcat­bijeen­komsten (over de jongerencatechismus, bijvoorbeeld op 28 oktober in Uden), KISI kids en stichting Samuel Advies. Zie verder www.jongkatholiek.nl. Het bisdom probeert al jaren te investeren in jongeren. In november wordt er jaarlijks ook een collecte gehouden in de kerkdiensten om dit werk te ondersteunen (19 en 20 november).
Verder hebben de parochies de mogelijkheid om de eerste communicanten en vormelingen te bereiken en met hen een weg van geloof te gaan. In de parochie zelf – zo dicht mogelijk bij de mensen zelf – zal hier energie in gestoken moeten worden.

20. Kerk is er ook voor de Wereld. Zout der Aarde. Niet alleen troost maar ook maat­schappelijk stelling nemen. In parochie werkvormen creëren.

Zie antwoord op vraag 19.

21. Hedel: Onze Maria blijft in Hedel ! Zij is het enige dat ongedeerd uit de oorlog kwam.

Zie antwoord vraag 14.

22. Hedel sluit onder meer in verband met onderhoudsstaat. De onderhouds­kosten van deze kerk bedragen jaarlijks tussen € 500 en € 1.500 . Andere kerken kosten veelal een veelvoud hiervan. Volgens Monumentenwacht is de staat van de kerk redelijk tot goed.

Kiezen welke kerk open kan blijven is heel moeilijk. Er zijn diverse criteria die naast elkaar moeten worden gewogen. De staat van het kerkgebouw is er een van. Die moeten we dan ook vergelijken met de staat van de andere kerkgebouwen. Dan komt Hedel iets minder gunstig uit.

23. Heeft Jezus niet gezegd “ook voor een christen die terug komt zal ik Jeruzalem niet verwoesten.”
Het Bisdom loopt het mosterdzaad uit de aarde te schoffelen. Je moet wel heel optimistisch zijn.

De Kerk is op de eerste plaats de gemeen­schap van gelovigen rondom Christus. Het is Christus’ Kerk. Daar zullen we in moeten investeren. Om samen te komen hebben we gebouwen nodig, en die zijn voor katholieken niet zomaar gebouwen maar sacrale ruimten. Toch begrijpt ook iedereen dat de gemeen­schap van mensen belangrijker is dan het gebouw als gebouw (de stenen).

24. Zolang er geen herbestemming is voor de kerk in Hedel moeten we de kerk toch onderhouden, want het is een gemeentelijk monument.

Ook als het geen gemeentelijk monument is, zouden we het moeten onderhouden. Dat is de ‘plicht’ van de eigenaar.

25. Graag zou ik het volgende nog ter overweging willen meegeven aan de bisschop: In uw voorgenomen besluit in het proces van fusering van de parochies van De Bommelerwaard tot de Parochie van de H. Franciscus is sprake van de sluiting van de kerken van Hedel en Rossum en de omvorming tot kapel van de kerk van Alem. Verder wordt gesproken over een uitgesteld besluit voor de kerken van Velddriel en Ammerzoden.

Duidelijk is dat in de toekomst 2 (twee) kerkgebouwen zeker voldoende zijn voor de nieuw op te richten parochie. Probleem: waarom gaan NU (2013) 2 kerken dicht en wellicht OVER 2 Jaar (2015) nog eens 2???

Het betekent voor parochianen:
1. twee keer pijn en twee keer rouwproces
2. nu blijd­schap en leedvermaak; het gevoel van “onze kerk blijft lekker open en die van jullie niet”.
3. over twee jaar opnieuw al deze ellende en opnieuw rouw.

Op de info-avond, 2 oktober, was vaak sprake van “gezamenlijkheid en gezamenlijke verant­woorde­lijkheid. Als de beslissing genomen DURFT worden om in EEN KEER 5 (vijf) kerken te sluiten, zullen de parochianen met z’n allen kunnen rouwen en wellicht ook eerder in gezamenlijkheid kunnen bouwen aan een nieuwe start.

Ik kan me nu niet aan de indruk onttrekken dat de parochianen van Rossum en Hedel zich voelen als het stiefkindje van de nieuwe parochie; want waarom hun kerken wel dicht en die van Ammerzoden en Velddriel pas over twee jaar of misschien helemaal niet.

Hopelijk wilt u deze overweging meenemen in uw definitieve besluit m.b.t. de oprichting van de Parochie van de H.Franciscus in De Bommelerwaard.

Er is in de Bommelerwaard gekozen voor een gefaseerd traject. Daar zijn zeker ook nadelen aan verbonden. Of links om of rechts om, het blijft moeilijk. Zie ook antwoord op vraag 1.

26. In deze bijeenkomst (2 oktober) is niet uitgelegd waarom de keuze van sluiting is gevallen op Hedel en Rossum. Daar zijn op die avond geen argumenten voor aangedragen.

Een sluitende en objectieve argumentatie is heel moeilijk. Het besluit is genomen op basis van een afweging van heel verschillende inzichten. Zo is er een pastorale visie, geografische aspecten, een bouwtechnische invalshoek en de mogelijkheid tot herbestemming speelt ook een rol. Maar zeker ook de vitaliteit van de gemeen­schap, kerkbezoek, aantallen dopen, communicanten, etc. En ook financiële gezondheid en toekomstperspectief. Al deze zaken samen hebben geleid tot de reeds bekende besluitvorming.

27. Ik heb 2 oktober de bijeenkomst bezocht over fusie Bommelerwaard in Rossum. Er was gelukkig veel belang­stelling. Dat was ook wel te verwachten. Waar het om gaat is niet mis. Als je kerk gesloten wordt, valt er heel veel weg. Ik wil graag pleiten voor de kerk van Alem. Deze krijgt de status van kapel, alleen voor diensten zoals een huwelijk, uitvaart, eerste H. Communie en vormsel, echter geen zondagsdienst. Ik zou graag één mis in de maand willen en één gebedzang­viering. Laat het s.v.p. zijn dat er toch H.Missen gedaan worden.

Zie antwoord op vraag 3 en 5.

28. Mevr. van Doorn heeft in haar betoog juist aangegeven dat juist de kerk te Rossum niet gesloten diende te worden. Monseigneur gaf wel aan dat zij gelijk had maar kwam niet met argumenten. Zeer bevredigend! Ook na afloop bleven er mensen over die boos waren over de gang van zaken die avond. Standaardmeningen werden geventileerd zonder nadere uitleg.

Ook ik heb moeite met het gebeurde. Ik heb echter gemeend geen olie op het vuur te moeten gooien, met het idee wellicht komt er toch nog verdere uitleg. De sfeer werd naar mijn mening steeds slechter. Ook van anderen heb ik dat begrepen. Zonder nadere uitleg blijven die dingen "zweren" en heeft dat een negatief gevoel. Op deze manier zal er van dat nieuw elan zoals dat werd genoemd maar weinig terecht komen. Overigens staan wij leden van de parochiewerk­groep van HH Martinus en Barbara wel achter het nieuwe elan, sterker nog we hebben het in onze brief ook aangegeven.

De avond gaf niemand echte voldoening. Emoties spelen een overwegende rol, en dat is te begrijpen. Omdat de tijd van reageren kort was en de groep groot, kom je niet in gesprek en blijft het bij de negatieve reacties op het voorgenomen besluit van kerksluiting. Ongetwijfeld waren er ook mensen die genuanceerder zouden willen reageren, maar die komen niet aan bod. Het sluiten van een kerk doet veel pijn, dat is niet te voorkomen, ook al begrijpt iedereen dat het nodig is.

Laten we ondanks dat het nieuwe elan gezamenlijk nastreven. We hebben elkaar nodig. Laten we gezamenlijk bidden om Gods zegen voor onze geloofs­gemeen­schappen in de Bommelerwaard. Want, zoals de monseigneur in zijn inleiding reeds aanhaalde, “als God het huis niet bouwt, werken de arbeiders vergeefs”.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer