Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommellink naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verslag bijeenkomst 2 oktober

H.H. Martinus en Barbara te Rossum

gepubliceerd: donderdag, 11 oktober 2012
Verslag bijeenkomst 2 oktober

De avond wordt geleid door Corné Nikkels, begeleider van de fusie.
Namens het Bisdom zijn aanwezig: Mgr. Mutsaerts (hulpbisschop) en de heer P. Broeders (directeur-econoom)
Er zijn ongeveer 200 parochianen aanwezig.

Opening

De avond wordt geopend door pastoor Van den Hout, die een korte bezinning houdt. Vervolgens heet Corné Nikkels alle aanwezigen welkom en neemt de agenda van de avond door.

Mosterdzaadje

Aan de hand van de parabels van het mosterdzaadje en het graan dat ontkiemt als de boer slaapt, trekt mgr. Mutsaerts parallellen met de huidige situatie in de r.k. kerk. Hij legt hierbij de nadruk op de groei­kracht van het geloof.

Vervolgens neemt de heer Broeders het woord en licht aan de hand van een presentatie het bisdombeleid toe.

Groeien in geloof, geloven in groei

In 2008 is er door het Bisdom een nieuw beleid ontwikkeld, geformuleerd in de nota: “Groeien in geloof, geloven in groei”. Het doel is parochies om te vormen tot centra van geloof, waar een levendige/sterke geloofs­gemeen­schap bestaat rondom de centrale kerk waar de wekelijks/dagelijks de eucharistie wordt gevierd, waarin een ieder zijn plek kan vinden, met daaromheen een veelheid aan plaatselijke groepen en activiteiten.

Hier tegenover staat dat door een tekort aan priesters, parochianen, vrijwilligers en financiële middelen het openhouden van alle kerkgebouwen onhoudbaar wordt.

Er moet naast het financieel beheren van de parochie ook aandacht zijn voor de parochianen, het werken aan en het vormen van een gelovige gemeen­schap. Daarom moet er gesneden worden in de hoge kosten voor gebouwen (zou maximaal 40% van de begroting mogen zijn), het aantal kerken, het terugbrengen van het aantal zondags­vieringen (ook vanwege de grotendeels lege kerken) en het aantal vergaderingen.

Om hiertoe te komen worden grotere pastorale en bestuurlijke eenheden gevormd. Er zullen veel kerkgebouwen moeten sluiten. Multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen is daarbij geen optie. Er moet worden voorzien in een zo goed mogelijke geografische spreiding. Hierbij kunnen kleine kernen helaas niet worden ontzien.

Dit vraagt van de parochies een inzet tot het bundelen van de krachten en, rekening houdend met toekomstige ontwik­ke­lingen, een solidariteit tussen de parochies.

Wat betekent dat voor de Bommelerwaard?

De financiële stand van zaken in de PEB valt op dit moment nog mee. De verwachtingen zijn echter minder rooskleurig. Het tekort zal in de komende jaren oplopen door een teruggang aan kerkbijdragen en eigen vermogen. Daarom is sluiting van kerkgebouwen onvermijdelijk.
Onderbouwing voorgenomen besluit:

 • Kerkdriel is de grootste parochie met de meeste actieve parochianen, het heeft ook een betrekkelijk gunstige ligging ten opzichte van andere parochies
 • Vanuit een spreiding van kerkgebouwen valt te pleiten voor de volgende kernen: Kerkdriel, Zaltbommel en Ammerzoden
 • Volgens de financiële prognose (wat is op termijn betaalbaar) zouden alleen Kerkdriel en Zaltbommel open kunnen blijven.
 • Velddriel is een kleine, maar relatief sterke geloofs­gemeen­schap

Bij de keuze welke kerkgebouwen gesloten moeten worden is rekening gehouden met de staat van het onderhoud, of er een actieve begraaf­plaats is, wat de mogelijkheden zijn voor herbestemming en wat de uitstraling is van het kerkgebouw.

Praktisch houdt dit in dat Kerkdriel de centrale kerk wordt, Zaltbommel wordt de tweede kerk, de kerken van Rossum en Hedel zullen worden gesloten, de kerk van Alem wordt een kapelkerk waarbij echter geen uitgaven voor groot onderhoud mogen worden gedaan.

In 2015 zal de stand van zaken rondom de kerken van Velddriel en Ammerzoden worden heroverwogen.

Bij de sluiting van een kerkgebouw wordt de kerk onttrokken aan de eredienst. Er kunnen dan geen uitvaarten, dopen of andere vieringen meer plaatsvinden in het gebouw. Het behoud van het gebouw is geen doel op zich. Bij verkoop van het kerkgebouw moet dit minstens de waarde die het perceel vertegen­woor­digt opbrengen. De opbrengsten van de verkoop gaan naar de parochie, niet naar het Bisdom. Het weggeven van de kerk is geen optie, ook wil het bisdom niet dat er een groot hek rondom een vervallende kerk staat. Omdat er een verruimd herbestemmingbeleid is vanuit het Bisdom zijn er meer mogelijkheden, in beginsel wordt er bij verkoop uitgegaan van een erfpacht­constructie.

Waar moet de nieuwe parochie H. Franciscus voor staan?

De parochie als thuis, ongeacht de keuze van het kerkgebouw. Het verlies en de rouw om het verdwijnen van de gelovige gemeen­schappen moet hierbinnen een plaats krijgen en er moet een thuis worden geboden. De parochie blijft in alle plaatsen aanwezig via diverse vormen van pastorale zorg hierbij zijn de vrijwilligers cruciaal.

Pauze

Reacties:

 • Is er in het voorgenomen besluit nog ruimte voor aanpassingen? De vraag is nu of in het uiteindelijke besluit van de bisschop over de kerksluitingen niet meer ruimte vanuit het bisdom kan worden gegeven om een definitieve kapelstatus voor de toekomst te behouden. Er moet meer onderzoeksruimte aan het bestuur worden gegeven betreffende Ammerzoden en Velddriel.
  Hierop komt niet een duidelijk antwoord.
 • Wanneer de zeven kerken apart nu niet in financiële nood verkeren, waarom is er dan bij fusie wel sprake van financiële problemen?
  Er is nu sprake van een beperkt verlies van alle gezamenlijke parochies. Er wordt rekening gehouden met de financiële prognoses zoals opgesteld door het Bisdom en lagere inkomsten uit gezinsbijdragen. Bezuinigen kan enkel door te besparen op personeel en gebouwen.
 • Hoe denkt men in de centrale kerk wel jongeren te kunnen trekken?
  Ook het bisdom heeft hiervoor niet een pasklare oplossing. Jongeren zijn bezig met andere onderwerpen maar zoeken wel een plek waar zij andere jongeren kunnen ontmoeten die hetzelfde geloven als zij. Hiervoor moet het pastoraal team zelf activiteiten ontwikkelen.
 • Waarom is de bisschop zelf niet gekomen om het besluit toe te lichten?
  De bisschop is in dezen vertegen­woor­digd door de hulpbisschop die in zijn naam spreekt.
 • Parochie Rossum pleit bij monde van mevrouw van Doorn met klem voor het openhouden van hun parochie. Er is geen sprake van financiële tekorten en het gebouw is in goede staat. Daarnaast wijzen zij erop dat bij het sluiten van het kerkgebouw een deel van de gemeen­schapszin zal verdwijnen. Ook is het al de tweede kerksluiting die deze parochie te verwerken krijgt, de Hurwenense kerk is reeds enige jaren geleden gesloten. De parochie vraagt dan ook of de kerk niet behouden kan blijven als kapelkerk.
  Mgr. Mutsaerts geeft aan dat de sociale functie van de kerk inderdaad van groot belang is. Het houden van een kapelfunctie voor de kerk in Rossum lijkt hem echter geen haalbare kaart.
 • Vervoer van ouderen die zelf geen auto hebben?
  Parochianen kunnen dit onderling regelen.
 • Wanneer er op korte termijn geen herbestemming gevonden kan worden voor de kerk van Hedel kan deze dan open blijven tot er wel een herbestemming is gevonden?
 • Waarom worden niet alle vijf kerken tegelijk gesloten?
  Er is gekozen voor een fasering in de kerksluiting om alle parochies recht te doen.
 • Wat gebeurd er met de inventaris wanneer een kerkgebouw wordt gesloten?
  Dit hangt af van een aantal factoren: cultuurhistorisch belang en belang voor de parochie. De inventaris (of een deel daarvan) kan worden gebruikt in een van de kerkgebouwen die openblijven, kan in een andere kerk elders in Nederland een nieuwe bestemming vinden of een museale bestemming krijgen. Wanneer de kerkinventaris niet van grote cultuurhistorische waarde is en Nederland mag verlaten kan zij een nieuwe bestemming vinden in het buitenland. (Oekraïne, Dominicaanse Republiek …)
 • Wat gebeurt er met het kerkhof bij sluiting van het kerkgebouw?
  Het kerkhof blijft open.
 • Waar moeten parochianen van de sluitende kerken heen?
  Er is de afgelopen jaren al veel gewerkt aan verdere samen­werking tussen de parochies, dit moet nu verder worden doorgezet. De ervaring leert dat wanneer er geen noodzaak is tot toenadering men deze onvoldoende zoekt.
 • Is er ook overwogen met een ander kerkgenoot­schap het gebouw te delen?
  Dit zou op zich mogelijk zijn maar vormt geen oplossing van het probleem.

Oproep tot steun

Aan het einde van de bijeenkomst doet pastoor Van den Hout een oproep aan alle parochianen om zich te willen blijven inzetten voor de nieuwe parochie. Het slagen van de nieuwe parochie kan alleen met steun van alle parochianen.

De bijeenkomst wordt om 22.30 uur gesloten.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Disclaimer