Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Letse invasie in Liempde

“De mensen die we in Brabant ontmoet hebben, zijn allemaal heel erg aardig”

gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2015

“De mensen die we in Brabant ontmoet hebben, zijn allemaal heel erg aar­dig. En Liempde is een heel mooi, rus­tiek en prach­tig dorp.” De zes­tien Letse gelo­vi­gen, onder wie de leden van de praise en Rock­band Ex Animo uit de hoofd­stad Riga die deze week in de pastorie in Liempde ver­blij­ven, voelen zich helemaal op hun gemak in het Brabantse. Afgelopen dagen brachten ze een bezoek aan pa­ro­chies Tilburg, ’s-Hertogen­bosch, Eindhoven, Boxtel, Drunen en Kerkdriel.

De goede vrien­den pastoor Jacques Grubben van de Heilig Hart­paro­chie en pastor Stefan Schevers uit Esch, werk­zaam als pastor in de Fran­cis­cus­paro­chie in de Bom­me­ler­waard, hebben als or­ga­ni­sa­toren, samen met een werk­groep een af­wis­se­lend pro­gram­ma samen­ge­steld voor jon­ge­ren uit Letland.

Ex Animo

“Met onze band Ex Animo tre­den we ook op in de ver­schil­lende plaatsen. We be­schik­ken over een bus waar we al onze instru­menten in kunnen ver­voeren”, ver­telt gita­rist Andris Mikulis van de band. “We spelen ver­schil­lende stijlen, waar­on­der ook rock­mu­ziek. Normaal ge­spro­ken bestaat de band uit vijf­tien leden, maar nu zijn we hier op reis met der­tien vol­was­se­nen en drie kin­de­ren.”

Linda, de vrouw van Andris, neemt de zangpartijen voor haar reke­ning. “lk hou van God en van zingen in de band. Die combinatie komt helemaal tot uiting in de muziek die wij spelen. Samen proberen we op eigen­tijdse wijze de blijde bood­schap uit te dragen en de mensen met onze lie­de­ren deel­ge­noot te maken van onze liefde voor God. Hij betekent alles voor mij. God beschermt ons en geeft ons ver­gif­fe­nis. Dat is zoiets moois! We willen ons geloof zeker niet opd­ringen aan mensen, maar wel dui­de­lijk maken dat hij heel veel voor je kan betekenen, in po­si­tie­ve zin.

Jammer dat het kerk­be­zoek hier de laatste decennia zo afgeno­men is terwijl in Brabant zo veel gastvrije mensen wonen. Hoe komt het toch dat men hier veel min­der open staat voor het geloof? Dat ver­baast me echt. Gunta Ziemele, die in haar eigen land actief is als lei­der van een katho­liek jon­ge­ren­cen­trum, heeft het dorp Liempde inmiddels al verkend. Vooral de Heuvelse kerk was de- moeite waard. “Daar hebben we muziek gemaakt, waarbij voorbij­gan­gers spon­taan naar binnen kwamen om een kijkje te nemen bij ons concert.”

‘Passioneel gelovig’

De meer­der­heid van de gelo­vi­gen in Letland is pro­tes­tants. “Ik denk dat 25 procent katho­liek is en zeven­tig procent pro­tes­tants. Maar we gaan heel goed met elkaar om, hoor”, lacht Andris. “Bij ons is het ook niet zo dat de katho­lie­ke kerken veel groter en uitbun­diger zijn qua interieur dan de gods­hui­zen van de pro­tes­tan­ten. Bovendien zijn veel meer jon­ge­ren ‘passioneel gelovig’.”

Tour door Europa

De leden van Ex Animo en de overige leden van de groep gelo­vi­gen zijn bezig met een lange reis.  In lijn met het verzoek van paus Fran­cis­cus én van hun aarts­bis­schop Zbignevs Stankevics trekken de Letten door Europa.

De Belgische leek-mis­sio­na­ris Joseph Bastin maakte tot vrij­dag 17 juli, deel uit van het gezel­schap Bastin woont nabij het drielan­den­punt in het Zuid-Limburgse Vaals in het bede­vaart plaatsje Moresnet-Chapelle en is goed bevriend met de Letten. “Ik verblijf regel­ma­tig in Riga”, aldus Bastin. Hij geniet intens, van het samen­zijn met deze en­thou­siaste, jonge, gelo­vi­ge mensen en onze bezoeken aan de ver­schil­lende pa­ro­chies in Brabant. Het is heel mooi en bij­zon­der om te zien hoe zij hun geloof uitdragen.”

(bron: artikel van Stefan Latijn­hou­wers in Brabants Centrum)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer