Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Radio Maria zendt een noodsignaal uit

gepubliceerd: dinsdag, 16 december 2014
Radio Maria zendt een noodsignaal uit

Het katho­lie­ke radio­sta­tion, Radio Maria, is volle­dig af­han­ke­lijk van giften. Donateurs brengen al driekwart van de begro­ting op. In voor­gaande jaren vulde de wereld­fa­mi­lie van Radio Maria het tekort aan. Echter, door de we­reld­wijde fi­nan­ciële crisis kan deze bijdrage in 2015 niet wor­den gegaran­deerd. Daar­mee komt het voort­be­staan van Radio Maria Neder­land in gevaar en daarom doet zij een dringend beroep op een ieder die dit katho­lie­ke geluid wil behou­den.

De aftrap voor deze oproep wordt gegeven tij­dens de kerstmarathon die op vrij­dag 19 en zater­dag 20 de­cem­ber wordt gehou­den. Twee dagen lang wordt op de radio gevraagd om fi­nan­ciële steun. Met de slogan “Red Radio Maria. Geef.” hoopt de Neder­landse katho­lie­ke zen­der de veilige haven te bereiken. Daarom ook wordt de hulp inge­roe­pen van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee. Haar beeltenis prijkt dezer dagen op de web­si­te, Facebook, actiefol­der en posters voor de pa­ro­chies.

Pro­gram­ma­di­rec­teur pater Elias is vol ver­trouwen dat Radio Maria Neder­land: “Je moet het wel in het juiste per­spec­tief zien. Want driekwart van de begro­ting van € 750.000 wordt al door de luis­te­raars bijeen­ge­bracht. En er blijken nog heel veel luis­te­raars te zijn die nog niet doneren. Als wij die kunnen bewegen om maan­de­lijks een vast bedrag naar ons over te maken, dan zijn we eruit. Het klinkt gek, maar dat hoeven niet eens luis­te­raars te zijn. Dus, als je Radio Maria be­lang­rijk vindt omdat er behoefte is aan gebed en aan een katho­lie­ke geluid op de radio steun ons dan en geef.”

Ook op de radio is het alle hens aan dek. Tijdens de kerstmarathon, maar ook in de maan­den daarna zal de programme­ring wor­den aangepast. Er zal meer wor­den gebe­den en er zullen ‘bakens van licht’ ten gehore wor­den gebracht; hoop­volle berichten, ge­tui­ge­nissen, eerste fi­nan­ciële re­sul­taten, ach­ter­gron­den en en­thou­siaste verhalen van sprekers en luis­te­raars.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer