Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Vredestichter zijn... Taizé in Riga

gepubliceerd: donderdag, 16 oktober 2014
foto: Dace Salmane
Oecumenische Taizé-ontmoeting in de kerk van Riga, Letland
Oecumenische Taizé-ontmoeting in de kerk van Riga, Letland

Een reis maken is je inleven in de ander. Jon­ge­ren namen deel aan de oecu­me­nische Taizé-ont­moe­ting in Riga. Het is een brug bouwen van vriend­schap. Met een paar jonge mensen uit Neder­land namen we deel als vrij­wil­li­ger in de Taizé-ont­moe­ting. Meehelpen waar kan. Waarom eigen­lijk?

Tijdens mijn theo­lo­giestudie ben ik geraakt door de enorme gast­vrij­heid van een klooster in het Franse Bourgondië. Duizen­den jon­ge­ren trekken er naar de naast­ge­le­gen cam­ping toe in de zomer. De broe­ders van Taizé trekken ook naar grote ste­den in Europa en dagen er mensen uit tot gast­vrij­heid, ver­trouwen en eenvoud van leven: “heb je een paar vier­kante meter over, dan kun je al een jon­gere ont­van­gen”. Jon­ge­ren delen hun twijfel en geluk alsof ze elkaar al jaren kennen.

Duizend jon­ge­ren, vooral uit Oost Europa, woon­den in gast­ge­zinnen in Riga. In de medi­ta­tieve Taizé-vie­ring in de Sint Petrus­kerk te Riga, zaten we tweemaal per dag samen op de kale grond. We zongen een­vou­dige Taizé-lie­de­ren. De Lutherse kerk kent deze traditie al lan­ger. In de katho­lie­ke kerk is deze manier van vieren nog niet zo inge­bur­gerd. In Riga hielpen we deze keer namens de katho­lie­ke kerk met de vie­rin­gen voor­be­rei­den, de kerk inrichten, een workshop geven. Zo kon­den we mooi ver­tellen over het uit­wis­se­lings­pro­ject dat we daar een jaar gele­den hebben opgestart: het huis van de een­heid. Dat is een door Letse jon­ge­ren opgeknapt ap­par­te­ment mid­den in Riga. Jon­ge­ren or­ga­ni­se­ren er nu zelf open ac­ti­vi­teiten en tonen de stad aan Neder­landse gasten die in het huis ver­blij­ven. Het heeft nu een Neder­landse web­si­te: www.pastoorke.nl

Taizé meemaken is als het vieren van Pasen. Vrij­dag trekken jon­ge­ren naar het kruis van Taizé. En zater­dag­avond wordt het paaslicht doorge­ge­ven door kin­de­ren. Een teken van nieuw ver­trouwen. De abt van het klooster, frère Aloïs, sprak daar op de slot­avond over tegen de ach­ter­grond van de oorlog in de Oekraïne: “Som­mi­gen van jullie zijn diep bedroefd om de heersende con­flic­ten in hun lan­den. We wor­den gecon­fron­teerd met geweld, oorlog en ziekten. Als con­flic­ten uit­bre­ken, is het vaak al te laat. De spiraal van haat en wraak is heel moei­lijk te door­bre­ken. De won­den zijn dan vaak te diep om vrede te vin­den. Hoe kunnen we dus onze ogen openen, om samen zicht te krijgen op hoe con­flic­ten tot stand komen? Con­flic­ten tussen bevol­kings­groepen liggen altijd op de loer, dus eerst zullen de harten moeten ver­an­de­ren. Dit betekent voor ons, dat we steeds gevoeli­ger wor­den voor hen die gekwetst naast onze wegen liggen. Immers het ver­trouwen in de onein­dige liefde die God voor ieder mens heeft, is de bron van men­se­lijke soli­da­ri­teit. Ga niet onder in je bitter­heid of verne­dering. Onoplos­ba­re situaties in de wereld doen juist een appèl op ons, om ons ver­trouwen in Christus te verdiepen. Zonder een vernieuwd ver­trouwen in Christus, zullen we niet in staat zijn om de keten van geweld te door­bre­ken. Vertrouwen wordt ver­sterkt als we niet te snel rea­geren op harde woor­den.

Het is de Heilige Geest, die in ons is, die ervoor zorgt, dat de bron van liefde en vrede stroomt in ons hart. Zeg ‘ja’ tegen het geheim van je hart, dat kan de aarde ver­an­de­ren. Laten we daarom Maria's ja niet vergeten. Geen van haar buren zou ooit hebben vermoed dat door haar ja, Christus geboren werd onder ons. Ook wij kunnen onop­val­lend beginnen met ja te zeggen. We ont­van­gen dan de vrede van God in ons hart. Wees eerst zelf blij met de vrede van God, dan pas kunnen tirannen wor­den ver­dre­ven. De verrezen Heer, heeft haat, geweld en dood, overwonnen en komt ons tegemoet met: ‘Vrede zij met u’. Die vrede begint eerst dichtbij in onze dage­lijkse relaties met onze dier­ba­ren. Durf ik ‘instru­ment van vrede’ te wor­den?”

Wil je ook zelf een keer deelnemen aan zo’n ont­moe­ting.
Raadpleeg dan de web­si­te: www.taizé.fr

Of ga een keer mee naar een jon­ge­ren­vie­ring in de stijl van Taizé: www.taiz­ein­den­bosch.nl

Stefan Schevers

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer