Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Missio Wereldmissiedag - 19 oktober 2014

gepubliceerd: dinsdag, 14 oktober 2014
Missio Wereldmissiedag - 19 oktober 2014

De maand ok­to­ber is van oudsher wereld­mis­sie­maand. We­reld­wijd wordt in deze maand door gelo­vi­gen van alle katho­lie­ke kerken aan­dacht gegeven aan en steun gevraagd voor het pas­to­rale werk van kerken en pa­ro­chies in de derde wereld. Op Wereld­mis­sie­dag - dit jaar zon­dag 19 ok­to­ber - wordt er voor dit doel in alle kerken ge­col­lec­teerd.

De or­ga­ni­se­rende organi­sa­tie Missio is voor haar werk geheel af­han­ke­lijk van vrij­wil­lige bijdragen van pa­ro­chies en donateurs en ont­vangt geen subsidie van de over­heid. Kerken en pa­ro­chies in de derde wereld zijn voor een groot deel af­han­ke­lijk van onze steun om hun pas­to­rale werk goed te kunnen doen. Missio steunt we­reld­wijd kin­de­ren in nood, oplei­dingen voor pas­to­rale werkers, cate­chisten en pries­ters. Pas­to­raal werk omvat echter in de eerste plaats de zorg voor onze mede­mensen.

Myanmar

Dit jaar staat Myanmar, het voor­ma­lige Birma, centraal. Na een halve eeuw afgesloten geweest te zijn van de buiten­we­reld stelt het land zich nu weer open. Sinds het aantre­den van presi­dent Thein Sein wor­den stappen gezet naar meer de­mo­cra­tie en vrij­he­den voor de bevol­king.

Dit betekent ook dat er aan de ja­ren­lan­ge onder­druk­king van de kerken een einde komt. Katho­lie­ke pries­ters, reli­gi­euzen en missie­wer­kers nemen de zorg weer op zich voor zieken, leprapa­tiën­ten  ge­han­di­capten en armen. De kerk maakt zich ook sterk voor goed onder­wijs. Het leven in vrij­heid moet weer geleerd wor­den.

Paus Fran­cis­cus roept ons op in zijn missie­brief zorg te dragen voor de armen en hen weer de kans te geven, nu zij in vrij­heid hun geloof kunnen beleven, om het evan­ge­lie toe te laten in hun leven: om zo weer de weg van Jezus te gaan.

Myanmar waar ondanks de onder­druk­king, de vlam van het geloof is blijven bran­den!

Reke­ning­num­mer

Steun de collecte of maak een bedrag over op:

Missio Wereld­mis­sie­maand
Iban: NL65 INGB 0000 0015 66
te Den Haag.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer