Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Eerste week gezinssynode

Tweede week synode vooral gesprekken in kleinere groepen

gepubliceerd: vrijdag, 10 oktober 2014
foto: Mazur/catholicnews.org.uk
Paus Franciscus begroet de fotograaf vlak voordat hij de synode opent
Paus Franciscus begroet de fotograaf vlak voordat hij de synode opent

De eerste week van de bui­ten­ge­wone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend is een periode van rust en over­den­king. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het ver­slag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaats­ge­von­den. Volgende week gaat het gesprek ver­der, voor­na­me­lijk in kleinere groepen.

Australisch echtpaar Pirola

Paus Fran­cis­cus heeft bij de ope­ning van de synode de deel­ne­mende synode­va­ders gevraagd open met elkaar te spreken en met respect naar elkaar te luis­te­ren, ook over thema’s waarover de meningen moge­lijk ver­deeld zijn. De voor­zit­ters van de bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd zijn onder anderen toe­ge­spro­ken door het Australische echtpaar Pirola, al 55 jaar gelukkig getrouwd, ouders van vier kin­de­ren en groot­ou­ders van acht klein­kin­de­ren.

Zij schetsten een beeld van waar katho­lie­ke echtparen in de dage­lijkse praktijk van hun ge­zins­le­ven en in de pa­ro­chie mee te maken hebben. Volgens dit echtpaar wordt de schoon­heid van de ker­ke­lijke leer over huwe­lijk en gezin vaak niet gezien omdat de taal waarin deze wordt uitgedrukt ‘als van een andere planeet’ is voor ‘gewone’ mensen.

Eind­ver­slag

De bijdragen van de deel­ne­mers van de synode wor­den tij­dens deze synode niet ge­pu­bli­ceerd. Tevens heeft de se­cre­ta­ris-generaal van de synodekar­di­naal Baldisseri de deel­ne­mers ver­zocht hun bijdragen niet te distribueren. Het be­spro­kene zal een plek krijgen in het ver­slag dat aan het eind van de synode zal wor­den ge­pre­sen­teerd.

Kleinere groepen

Ko­men­de week gaan de synode­va­ders in kleinere groepen dieper in op de on­der­wer­pen zoals die zijn aangestipt in het werk­do­cu­ment dat als uitgangs­punt dient voor deze synode. In dit do­cu­ment zijn onder meer de uit­kom­sten van de vragen­lijsten ver­werkt, die eind 2013 zijn rond­ge­stuurd om de pas­to­rale praktijk rondom huwe­lijk en gezin we­reld­wijd in kaart te brengen.

Hardnekkig misverstand

Het blijft een hardnekkig misverstand in veel media dat de paus een we­reld­wijde peiling heeft laten hou­den naar de mening van katho­lie­ken over allerlei zaken rond huwe­lijk en gezin. Dit is al eer­der stellig ontkend bij monde van pater Lombardi, de woord­voer­der van het Vati­caan. De vragen waren gericht op het in kaart brengen van de praktijk­si­tua­ties in de pa­ro­chies en zeker niet bedoeld om meningen te polsen.

De praktijkschets die dit heeft opgeleverd, maakt dui­de­lijk waar de uit­dagingen liggen in relatie tot het gezin in de context van de evangeli­sa­tie en het pas­to­raat. Er wordt dan ook, zoals paus Fran­cis­cus wilde, vanuit een pas­to­rale invals­hoek ge­spro­ken over veel meer kwesties dan slechts over in de media vaak genoemde thema’s als echt­schei­ding, abortus en homo­sek­sua­li­teit. (Rkkerk.nl)

Werk­do­cu­ment

Het Instru­mentum Laboris, oftewel het werk­do­cu­ment voor deze bui­ten­ge­wone synode is nu ook be­schik­baar in offi­cië­le Neder­landse vertaling.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer