Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Oproep gebed voor vervolgde christenen

Vrijdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming

gepubliceerd: woensdag, 6 augustus 2014
Oproep gebed voor vervolgde christenen

De Neder­landse bis­schop­pen­confe­rentie roept op om op vrij­dag 15 au­gus­tus, het hoog­feest van Maria Tenhemel­opne­ming, of eventueel het daarop volgende weekend, te bid­den voor de in de knel geraakte en ver­volgde chris­te­nen we­reld­wijd en vooral in het Midden-Oosten.

De voor­zitter van de con­fe­ren­tie, kar­di­naal Eijk, noemt het schokkend en hart­ver­scheurend hoe chris­te­nen uit een gebied waar het chris­ten­dom zo lang en diep gewor­teld is, op de vlucht wor­den gejaagd.

De bis­schop­pen sluiten zich met de oproep tot voor­bede aan bij het ini­tia­tief van de Ita­li­aanse bis­schop­pen die al eer­der hun pa­ro­chies en pa­ro­chi­anen gevraagd hebben dit te doen. Het is bovendien in aan­vul­ling op het diplo­ma­tieke ini­tia­tief van de Heilige Stoel, die in een brief aan meer dan 170 staten heeft opge­roe­pen tot hulp aan de chris­te­nen in Irak en andere gebie­den in het Midden-Oosten.

Deze oproep maakte aarts­bis­schop Dominique Mamberti, se­cre­ta­ris van de sectie Relaties met Staten van het Staats­se­cre­ta­riaat, vorige week, 30 juli, bekend op Radio Vaticana. Het Staats­se­cre­ta­riaat van de Heilige Stoel maakt zich grote zorgen over het lot van de chris­te­nen in het Midden-Oosten. Aan­lei­ding tot het diplo­ma­tieke ini­tia­tief is de verdrij­ving van chris­te­nen uit de Noord-Iraakse stad Mosoel door de extremis­tische militie Islami­tische Staat (IS).

In Neder­land werd in Enschede afgelopen zon­dag, 3 au­gus­tus, een stille tocht gehou­den op ini­tia­tief van de Syrische-orthodoxe ge­meen­schap in Neder­land, waarbij vele chris­te­nen van andere kerk­genoot­schappen zich aansloten. Tussen de vier- en vijf­duizend mensen vroegen zo aan­dacht voor de schrijnende situatie van chris­te­nen in het Midden- Oosten.

In bede­vaarts­oord Lourdes is afgelopen zater­dag een bij­zon­dere noveen voor chris­te­nen in het Midden-Oosten van start gegaan. Negen dagen lang zal er wor­den gebe­den voor ver­volgde chris­te­nen met name in Irak.

Voor­bede

De voor­bede in Neder­land op 15 au­gus­tus a.s. kan zijn:

Heer, wij bid­den U voor onze broe­ders en zusters die om hun geloof in U wor­den ver­volgd en in het Midden-Oosten op som­mi­ge plaatsen daarom zelfs ver­dre­ven wor­den uit hun woon­plaats. Wilt U hen nabij zijn met Uw kracht, troost en liefde. Wilt U het tij voor hen doen keren en geven dat er vrede komt en zij ruimte krijgen om het eigen geloof te belij­den in het eigen land.

(bron: SRKK)

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer