Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Actie Kerkbalans 2014

gepubliceerd: vrijdag, 17 januari 2014
Actie Kerkbalans 2014

Geachte heer, mevrouw,

Het afgelopen jaar is er heel wat gebeurd. De nieuwe pa­ro­chie H. Fran­cis­cus die de vele kernen in de Bom­me­ler­waard omvat, bestaat inmiddels al ruim een jaar. Wij zijn al een beetje aan onze nieuwe naam gewend geraakt. Er is een nieuw bestuur dat in samen­wer­king met het pas­to­rale team en de contact­groepen  vorm  wil gaan geven aan een  pa­ro­chie waarin de  bood­schap van het evan­ge­lie ons samen brengt, maar waar ook sinds kort meer ruimte is voor het eigen karakter van iedere voor­ma­lige pa­ro­chie in het geheel van de nieuwe.

Het afgelopen jaar hebben wij het 60-jarig bestaan gevierd van de kerk­ge­bouwen in Am­mer­zo­den en Velddriel. Daartegen­over staat dat de slui­ting van de kerk­ge­bouwen van Rossum en Hedel onvermij­de­lijk is. Heuge­lijke en pijn­lijke gebeur­te­nissen komen naast elkaar voor. Maar hoe trots wij ook zijn op wat wij als kerk in het verle­den hebben opge­bouwd, wij ont­ko­men er niet aan om nieuwe wegen te zoeken. Elke stap zullen we zorg­vul­dig onder­zoeken en bespreken.

Tussen de voor­ma­lige pa­ro­chies komt er steeds meer bewe­ging. Zo zien wij regel­ma­tig mensen uit de ene oude pa­ro­chie  ook in een andere kerk de vie­rin­gen bijwonen. Het zijn de kleine dingen die ’t hem doen en die mensen bij elkaar brengen. Zo kunnen wij  wennen aan het idee dat wij nu één Fran­cis­cus­paro­chie vormen. We zullen samen zoeken naar wat we samen kunnen ondernemen.

Geef onze pa­ro­chie een kans om met behoud van de sfeer en het karakter van de geloofs­ge­meen­schappen te bouwen aan de Kerk van morgen. Uw be­trok­ken­heid en uw fi­nan­ciële bijdrage zijn daarbij onmis­baar.

Ik dank u harte­lijk voor uw bijdrage. Daar­mee helpt u ons te bouwen aan onze Kerk en het werk in onze katho­lie­ke pa­ro­chie voort te zetten.

Met vrien­de­lijke groet,

Ron van den Hout, waar­ne­mend pastoor

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer