Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

#RedWednesday

Aandacht voor vrijheid om te geloven

gepubliceerd: maandag, 20 november 2023

Met RedWednesday ves­tigt Kerk in Nood (ACN) op woens­dag 22 no­vem­ber 2023 opnieuw de aan­dacht op het lot van miljoenen ver­volgde, onderdrukte en bedreigde gelo­vi­gen in de hele wereld. We­reld­wijd wor­den rond deze dag hon­der­den beroemde ka­the­dralen, kerken, kloosters, monu­menten en open­ba­re gebouwen in bloedrood verlicht. In Neder­land deden vorig jaar maar liefst 150 kerken mee.

Gebouwen die in de afgelopen jaren in het rood verlicht wer­den, zijn onder meer het Colosseum, de Sacre Coeur-basiliek in Parijs en de Trevi-fontein in Rome, het Christus­beeld op de Corcovado in Rio de Janeiro, het Oos­ten­rijkse parle­ments­ge­bouw en de ka­the­draal van Frankfurt. In Neder­land wer­den van Texel tot Maastricht kerken rood aangelicht en waren er vie­rin­gen om de ver­volg­den te gedenken en aan­dacht te vragen voor hun lot. Onder de slacht­of­fers zijn rela­tief veel chris­te­nen.

Rapport Vrij­heid van Gods­dienst

Dat de vrij­heid om te geloven onder druk staat, blijkt onder meer uit recent eigen onder­zoek van Kerk in Nood. De katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie is we­reld­wijd de enige niet-gouver­ne­men­tele organi­sa­tie (ngo) die de nale­ving en schen­dingen voor alle religies en in alle 196 lan­den analyseert van dit mensen­recht in het rapport Vrij­heid van Gods­dienst We­reld­wijd 2023.

Uit onder­zoek voor dit rapport blijkt dat die vrij­heid in de periode januari 2021 tot en met de­cem­ber 2022 sterk werd beperkt en geschon­den in 61 van de 196 lan­den. In 47 lan­den verslechterde de situatie sinds de publi­ca­tie van het vorige rapport. En slechts negen lan­den ken­den ver­be­te­ring. Ook viel op dat de straffeloos­heid over de hele wereld is toe­ge­no­men. In 36 lan­den (18%) wor­den aan­val­lers zel­den of nooit ver­volgd voor hun misda­den. Vaak zijn chris­te­nen slacht­of­fer.

Licht in de duisternis

Het stil­zwij­gen van de inter­na­tio­nale ge­meen­schap draagt bij aan deze cultuur van straffeloos­heid, net name voor regimes die als strate­gisch be­lang­rijk voor het Westen wor­den beschouwd, zoals China en India. Zij wor­den niet onder­wor­pen aan inter­na­tio­nale sancties of andere gevolgen voor hun schen­dingen van de gods­dienst­vrij­heid. Hetzelfde geldt voor lan­den als Nigeria en Pakistan.

Met het thema van dit jaar, "Wees een licht in de duisternis voor mensen die ver­volgd wor­den om hun geloof", roept Kerk in Nood Neder­land daarom mensen op om te bid­den, om hun stem te laten horen en om concrete steun te bie­den aan wie lij­den van­wege hun geloof. Naast rood aangelichte kerken zijn posters te be­stel­len via redwednesday.nl die mensen in hun raam kunnen hangen om aan­dacht te vragen en hun soli­da­ri­teit te betuigen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer