Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

450 jaar Martelaren van Gorcum

Zaterdag 9 juli - 11.00 uur - Brielle

gepubliceerd: donderdag, 23 juni 2022
Gebedskaart 450 jaar Martelaren van Gorcum
Gebedskaart 450 jaar Martelaren van Gorcum

Jaar­lijks wordt met de Nationale Bede­vaart Brielle stil­ge­staan bij het ge­tui­ge­nis van de Mar­te­la­ren van Gorcum (1572). De Nationale Bede­vaart vindt dit jaar plaats op zater­dag 9 juli. Het is dit jaar precies 450 jaar gele­den dat de Mar­te­la­ren van Gorcum stierven van­wege hun geloof in de Eucha­ris­tie en hun trouw aan de paus.

De Nationale Bede­vaart begint om 11.00 uur met een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring met Mgr. Van den Hende als hoofd­cele­brant en wordt rond 15.30 uur af­ge­slo­ten met een sacra­ments­pro­ces­sie.

Het thema van de Nationale Bede­vaart is: Eén van Geloof en één van Geest.

Mar­te­la­ren van Gorcum

De ge­schie­de­nis van de Mar­te­la­ren van Gorcum speelde zich af ten tijde van de opstand tegen Spanje. Een strijd voor onaf­han­ke­lijk­heid, maar er liepen ook reli­gi­euze stel­ling­namen door­heen die verhard waren aan de voor­avond van de Tach­tig­ja­rige Oorlog. De Beel­denstorm raasde in 1566 door de Neder­lan­den. In 1567 stelde Alva de gehate Raad van Beroerten in, die de opstan­de­lin­gen en beel­denstormers streng berechtte. Op 1 april 1572 werd Brielle ingeno­men door de watergeuzen, onder aan­voe­ring van Lumey. Door dit succes kreeg de opstand voet aan de grond in de Noor­de­lijke Neder­lan­den.

Vooral de clerus en de katho­lie­ke gods­dienst waren het mik­punt van de geuzen. Kloosters wer­den gesloten. In ver­schil­lende plaatsen wer­den pries­ters en reli­gi­euzen vermoord. Velen van hen zochten daarom een veilig heen­ko­men als de geuzen in aan­tocht waren. Toen de geuzenvloot op 26/27 juni Gorcum innam, wer­den alle rooms-katho­lie­ke gees­te­lij­ken gevangen geno­men. Bijna twee weken lang wer­den ze gefolterd, getreiterd en verleid om hun geloof af te zweren. Op 5 juli 1572 wer­den ze per vrachtschuit naar Brielle ver­voerd, waar Lumey hen bij aan­komst, twee dagen later, opwachtte. Bij hun gezel­schap kwamen nog vier pries­ters van andere plaatsen. In totaal waren ze toen met 23.

Bij de ver­ho­ren in Brielle vielen twee van hen af, bij de terecht­stel­ling nog twee. In de nacht van 9 juli zijn ze naar Rugge gebracht, even buiten Brielle naar een klooster dat in april al gesloten en geplun­derd was. Daar zijn de 19 mar­te­la­ren opge­han­gen aan de balken van de turfschuur. Hun ge­schie­de­nis is goed bekend, omdat iemand uit Gorcum die familie was van een van hen de gebeur­te­nissen van dichtbij heeft mee­ge­maakt, daarbij nog ge­tui­ge­nissen van anderen verzameld heeft en daarover een boek ge­schre­ven. Zo weten we van al deze mensen de namen, waar ze vandaan kwamen, wat ze deden. En van de meesten ook hun levensloop en leef­tijd.

In de negen­tien­de eeuw hebben katho­lie­ken de grond gekocht, er een houten kapel gebouwd en een binnen­plaats, het mar­tel­veld. Later is er een grote stenen kerk gezet. Op het mar­tel­veld zijn met een betonnen rand de omtrekken van de turfschuur aange­ge­ven. In de kerk staat een reliekschrijn, een rijk bewerkte kast van metaal met been­de­ren van deze mensen. Al heel lang trekken mensen naar deze plaats om er te bid­den en de ge­dach­te­nis van deze mar­te­la­ren in ere te hou­den.

Herden­kings­vie­ring in de Sint-Jan en gebeds­kaart

Op zon­dag 10 juli 2022 om 10.00 uur wordt in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring opgedragen ter her­den­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum en in het bij­zon­der H. Leonardus Vechel. Broe­der Theo van Adrichem ofm, minister-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen is hoofd­cele­brant en fami­lie­le­den van H. Leonardus Vechel zullen aanwe­zig zijn.

Van­wege het jubileum geeft pa­ro­chie Sint-Jan te ’s-Hertogen­bosch in samen­wer­king met Stads­kloos­ter San Damiano een speciale gebeds­kaart uit. Op de voorzijde van de kaart staat een schil­derij van Johan Zierneels: ‘Ver­heer­lij­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum’. Op de achterzijde staat een gebed.

Gebedskaart 450 jaar Martelaren van Gorcum

 

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer