Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • ZaltbommelDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Missaal-app gepresenteerd

Vanaf heden vrij beschikbaar

gepubliceerd: woensdag, 6 oktober 2021

Maan­dag 4 ok­to­ber vond in het Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo de eerste Wil­li­brord­avond plaats met de pre­sen­ta­tie van de Missaal-app. Deze nieuwe app is be­schik­baar via de web­si­te van de Tilten­berg waar eer­der het online Getij­den­ge­bed werd uit­ge­bracht.

Het idee van mgr. Punt

Het mgr. dr. Jozef Punt die het idee had om een App te ont­wik­ke­len voor brevier en missaal, toen hij merkte dat het getij­den­boek voor per­ma­nent diakens en leken niet ge­mak­ke­lijk te han­te­ren is, terwijl toch het tweede Vati­caans concilie had aan­be­vo­len dat ook de leken het god­de­lijk officie (of delen ervan) zou­den bid­den (Sacrosanctum Concilium 100). Zo wordt op Radio Maria dage­lijks het getij­den­ge­bed uitgezon­den en heeft dan ieder de gelegen­heid mee te bid­den. De App van het Brevier (Getij­den­ge­bed) wordt al jaren door zeer, zeer velen in ons land gebruikt en die heeft ertoe bij­ge­dragen dat een groot aantal gelo­vi­gen (delen van) het getij­den­ge­bed is gaan bid­den. Deo gratias!

De Missaal-app

Mgr. Punt wilde ook dat er een tweede app zou komen voor de teksten van het Missaal. Dat begon te meer te dringen toen het Altaarmissaal en ver­schil­lende andere li­tur­gische boeken uit­ver­kocht waren en het zicht op nieuwe, herziene li­tur­gische boeken een steeds verschuivend per­spec­tief bleek. Deze maan­dag kreeg ook de tweede wens van mgr. Punt de gewenste vervulling. Na­tuur­lijk hopen we dat de App gees­te­lijk even vrucht­baar zal blijken te zijn als de App van het Getij­den­ge­bed.

Dank aan de makers!

Kape­laan Teun Warnaar heeft dit project geleid en tot een goed einde gebracht. Zr. Maria Catharina (in de wereld: Marieke) Al heeft een zeer be­lang­rijke bijdrage aan het project geleverd. Daar­naast hebben ook Marco van 't Klooster en pastoor Ignas Tilma geholpen. Van harte wil ik op deze plaats Kape­laan Teun Warnaar, zr. M. Catharina en de anderen bedanken voor hun enorme inzet!

Work in progress

Versie 1.0 van de Missaal-app is gelan­ceerd. De app is nog in ont­wik­ke­ling. Onder ‘Info’ wordt binnen de App aange­ge­ven welke teksten bin­nen­kort nog zullen wor­den toe­ge­voegd. Het gaat hier om Vigiliemissen bij hoog­feesten, optionele lezingen bij heiligen­vie­ringen, teksten voor de over­le­de­nen en eigen teksten voor de Vlaamse heiligen. De App is nu al volle­dig bruik­baar. De App presen­teert een Misformulier voor iedere dag, inclusief de lezingen met bij ieder onder­deel de moge­lijk­heid om andere keuzes te maken. Er is een optie om teksten af te drukken of om die te down­loa­den als Word-do­cu­ment. En de App bevat een reactie-moge­lijk­heid, zodat die met hulp van de gebruikers steeds verbeterd kan wor­den.

Links

Het online Missaal kan gewoon met een browser wor­den gebruikt:

De apps kunnen wor­den gedownload in de app stores van Android en iOS.

Missaal-app in de Google Play Store Missaal-app in de Apple App Store

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer