Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel









Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Online open huis Sint-Janscentrum

Zaterdag 22 mei - 10.00 uur - Online via Teams

gepubliceerd: donderdag, 6 mei 2021

Maan­denlang waren de deuren van het Sint-Jans­cen­trum gesloten voor stu­den­ten en groepen van buiten. Het onder­wijs van het Sint-Boni­fa­tius­in­sti­tuut ging welis­waar online door, maar het was stil met alleen de semi­na­rie­ge­meen­schap in huis. Ik ben als rector dan ook verheugd dat de deuren van het Sint-Jans­cen­trum voorzich­tig weer open kunnen voor onder­wijs­acti­vi­teiten en andere bij­een­komsten.

Aller­eerst gebeurt dit om geïn­te­res­seer­den in de dio­ce­sane oplei­dingen te ont­van­gen. En: we hopen dat jij een van die geïn­te­res­seer­den bent! Neem zater­dag 22 mei een paar uurtjes de tijd om te komen kijken en te luis­te­ren, na te denken, vragen en indrukken te delen met anderen, een keuze te maken, een stap te zetten. Er is ruim gelegen­heid om kennis te maken met het oplei­dingshuis en de lei­ding, geïn­for­meerd te wor­den over de studie en het studie­pro­gramma voor komend jaar.

Pro­gram­ma

9.00 uur Ontvangst ... en voor wie zin heeft, is er al een kop koffie of thee
9.30 uur Gezongen Lauden in de kapel van het Sint-Jans­cen­trum
Koffie- en thee­ont­moe­ting
10.00 uur Woord van welkom, door rector Norbert Swagemakers
Mgr. Gerard de Korte over toe­komst voor de pa­ro­chies als katho­lie­ken hun verant­woor­de­lijk­heid nemen
10.30 uur Inlei­ding over inhoud van de studie Theo­lo­gie / Gods­dienst­we­ten­schap­pen, door studierector Jan van Reeth
11.00 uur Prak­tische zaken over het studie­pro­gramma in het studie­jaar 2021-2022, door oplei­dingscoördinator Ellen Kleinpen­ning
11.30 uur Gelegen­heid tot het stellen van vragen, in gesprek te gaan, stu­den­ten te ont­moe­ten, afspraken te maken, aan te mel­den ...
12.00 uur Tot ziens!

Uitspraken van stu­den­ten

  • “Hoewel er wel wat aanbod was in de pa­ro­chie, merkte ik dat ik behoefte had aan ver­dere ver­die­ping en in­spi­ra­tie, aan spi­ri­tu­ele voe­ding, juist om actief te kunnen blijven in de pa­ro­chie en mijn relatie met Christus te laten groeien.” - Lotte Voets, 36 jaar
  • “Waartoe de studie uit­ein­delijk gaat lei­den, is voor mij nog een open vraag. Voorlopig geniet ik meer van de kwali­teit van het reizen dan dat ik mij gedachten maak over de eindbestem­ming.” - Rein Schraven­deel, 58 jaar
  • “Dat de studie een erva­ring zou wor­den, was me al snel dui­de­lijk. Je denkt dat je het één en ander weet, maar wat ik vooral geleerd heb, hoeveel ik nog niet wist. En nu, na drie jaar, nog steeds niet weet. Is dat demotiverend? Integen­deel! Het doet verlangen naar meer.” - Eveline Sits­koorn, 48 jaar

Aanmel­den

Omdat we nog aan corona­regels gebon­den zijn, is het fijn als u zich vooraf aanmeldt. Dit kan door een email­be­richt te sturen naar: aanmel­ding@bisdom­den­bosch.nl onder vermel­ding van Open Huis. Graag tot ziens!

Sint-Jans­cen­trum

Meer in­for­ma­tie over het Sint-Jans­cen­trum kunt u vin­den op de web­si­te:

Sint-Janscentrum





 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer