Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Lintjesregen

gepubliceerd: maandag, 26 april 2021
Speciale editie van de Staatscourant
Speciale editie van de Staatscourant

Het is weer de dag vóór de ver­jaar­dag van onze koning en zoals gebruike­lijk regent het weer lintjes. Dit jaar zijn er negen lintjes uit­gereikt in de Bom­me­ler­waard.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Dhr. J.J. van Wijk (Zalt­bom­mel)

De heer Jac van Wijk wordt geëerd omdat hij sinds de jaren 70 actief vrij­wil­li­ger is op het gebied van de glastuin­bouw, zowel lan­de­lijk als regio­naal. Zijn specialisme is chrysan­tenteelt. Hij is de spil in het regionale chrysantenvak en heeft meer­dere bestuursrollen vervuld. De heer Van Wijk was en is voor veel collega-on­der­ne­mers aanspreek­punt en vraagbaak op het gebied van tech­nische bedrijfs­ont­wik­ke­ling. Hij was ini­tia­tiefnemer van de eerste Kom in de Kas in de Bom­me­ler­waard en bestuurslid.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mw. A. Huis-Snippe (Brakel)

Mevrouw Huis-Snippe zet zich al meer dan 20 jaar vol overgave in voor Stich­ting de Zonnebloem, afdeling Brakel en Omstreken. Op die manier geeft zij met name oudere, eenzame of ge­han­di­capte inwoners de aan­dacht en het plezier die zij nodig hebben. Daar­naast is zij voor­zit­ter van Stich­ting de Zonnebloem afdeling Brakel en omstreken en zeer betrokken bij alle ac­ti­vi­teiten van de Zonnebloem.

Dhr. P.J.H. Jonkers (Zalt­bom­mel)

De heer Jonkers is sinds 1995 zeer actief als bestuurslid/coördinator ver­keers­rege­laars voor de Stich­ting Wielersupport Zalt­bom­mel. Als er een eve­ne­ment is waarbij ver­keers­rege­laars nodig zijn denkt men meteen aan hem. Vrien­de­lijk en met verstand van zaken wordt ie­der­een te woord gestaan en geholpen. Mede dankzij de inzet van de heer Jonkers en zijn vrij­wil­li­gers verlopen vele eve­ne­menten veilig.

Dhr. mr. H.J.M. Kessel (Zalt­bom­mel)

De heer Kessel is langdurig een maat­schap­pe­lijk zeer betrokken en bewogen man die zich al van jongs af aan enorm inzet voor de samen­le­ving. Of het nu om een vereni­ging, een stich­ting of een individu gaat, de heer Kessel heeft een luis­te­rend oor, geeft raad of advies, helpt en steekt z'n han­den uit de mouwen. Het vereni­gingsleven in Zalt­bom­mel had er vanaf 1992 anders uit gezien zon­der hem. Hij bewaakt onder andere de carnavals­tra­di­tie in Zalt­bom­mel door zijn rol bij de Wal­le­pik­kers en is bestuurslid van het Stads­kasteel en voor­heen
't Bommels Gilde. Daar­naast heeft hij de plaat­se­lijke harmonie ‘de Karel’ door een moei­lijke periode geholpen en is maat­schap­pe­lijk zeer betrokken, wat blijkt uit zijn werk bij Vluch­te­lingen­werk. Daar­naast is de heer Kessel vanaf 2016 vrij­wil­li­ger bij voetbal­ver­eni­ging SteDoCo in Hoor­naar.

Dhr. W.F. van der Kooij (Brakel)

De heer Van der Kooij is sinds 1985 vrijwillig actief voor de mede­mens. Hij is bestuurslid en vrij­wil­li­ger bij ‘t Slot, se­cre­ta­ris-pen­ning­mees­ter van de Interclassicale Diaconale Com­mis­sie, maal­tijdbe­zor­ger Tafeltje Dekje, vrij­wil­li­ger be­ge­lei­ding kerk­diensten en ver­voer Philadelphia, pen­ning­mees­ter Stich­ting Recreatie Paviljoen Binnenhof, adviseur Voedsel­bank Bom­me­ler­waard, vrij­wil­li­ger thuis­ad­mi­ni­stra­tie Humanitas en pen­ning­mees­ter Stich­ting Vrien­den van de Voedsel­bank Bom­me­ler­waard. De heer Van der Kooij was ook diaken van de Hervormde Ge­meen­te Brakel.

Mw. J.K. van Leeuwen-Lievaart (Brakel)

Mevrouw is al 56 jaar vrij­wil­li­ger voor de Hervormde Kerkbode. Dit regionale blad komt weke­lijks uit in een oplage van 1850 exemplaren. In 1965 begon mevrouw Van Leeuwen samen met haar man de boek­hou­ding hier­van te voeren. Na het over­lij­den van haar man in 1994 heeft ze dit werk alleen voort­ge­zet. Tot voor kort onderhield ze de contacten met abonnees, de drukker en de adver­teer­ders. Nog steeds brengt ze de pakketten kerkbodes bij de bezor­gers. Daar­naast is mevrouw sinds 2000 vrijwilligster bij de ac­ti­vi­teiten­com­mis­sie van de Hervormde Ge­meen­te Brakel. Hier helpt zij met de inrich­ting en verkoop bij de jaar­lijkse rommel­markt en het inpakken en verkopen van de oliebollen op oud­jaars­dag. Tevens staat mevrouw als vrij­wil­li­ger bij Dorcas in de winkel en sor­teert zij kle­ding.

Dhr. H.J. Nijhof (Zalt­bom­mel)

De heer Nijhof is al vele jaren actief als vrij­wil­li­ger bij voetbal­ver­eni­ging Nivo Sparta en bij de Zalt­bom­melse Tennis­ver­eni­ging. Bij Nivo Sparta is decorandus sinds 1953 vrij­wil­li­ger. Zo is hij onder andere scheids­rechter en was in de jaren tach­tig jeugdtrainer. Ook voor de Zalt­bom­melse Tennis­ver­eni­ging is hij sinds 1975 van onschat­ba­re waarde. Mede dankzij inzet van de heer Nijhof liggen de banen er keurig onder­hou­den bij, zijn de bankjes opgeknapt, de hekken gerepareerd en is de entree van de tennis­ver­eni­ging een mooi visiteplaatje.

Dhr. J.G. van der Wal (Gameren)

De heer Van der Wal was 35 jaren lang een betrokken brandweerman voor de post Gameren. Daar­naast is hij actief voor de Hervormde Ge­meen­te in Gameren. Hij was 12 jaar lang diaken en zorgt er voor dat de kerk en de pastorie er netjes uitzien. Ook is decorandus betrokken bij het mede or­ga­ni­se­ren van ouderen­mid­da­gen en telt hij iedere maan­dag de collecte. De heer Van der Wal is vanaf 2005 maal­tijdbe­zor­ger bij Tafeltje Dekje.

Mw. H. van Wijk-Bok (Zalt­bom­mel)

Mevrouw Van Wijk-Bok is een zeer maat­schap­pe­lijk betrokken inwoonster van Zalt­bom­mel. Zij heeft de term 'omzien naar elkaar' hoog in het vaandel. Dat heeft zij laten zien door jarenlang goe­de­ren te verzamelen voor Stich­ting Hulp Chris­te­nen Roemenië, Kom over en Help en door plaat­se­lijk betrokken te zijn bij mensen die aan­dacht nodig hebben. Tot op heden is op het terrein van meneer en mevrouw Van Wijk een depot waar allerlei spullen inge­le­verd kunnen wor­den die gebruikt wor­den voor diverse goede doelen.

Proficiat

Wij wensen de gedecoreer­den proficiat!

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer