Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Maria die de knopen ontwart

gepubliceerd: zondag, 25 april 2021

Voor het tweede jaar op een rij vieren we een bui­ten­ge­wone mei­maand. Vorig jaar zon­der enige publieke vie­ring en dit jaar heel be­schei­den met maximaal 30 kerk­gan­gers per vie­ring. Juist voor de gelo­vi­gen van ons bisdom is de mei­maand een be­lang­rijk moment in het jaar.

Velen maken een bede­vaart naar één van de vele plaatsen die zijn toegewijd aan de Moeder Gods. Handel, Ommel, Elshout en de Heilige Eik bij Oirschot zijn enkele van deze bij­zon­dere pelgrims­plaatsen in ons bisdom. De Bossche Sint-Jan met de Zoete Moeder neemt daarbij een heel bij­zon­dere plaats in. Ge­woon­lijk mogen wij in de mei­maand duizen­den pelgrims ont­van­gen.

Als thema voor de mei­maand 2021 heeft de Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw gekozen voor de devotionele titel van Maria: “Maria die de knopen ontwart.” Maria heeft een lange lijst van namen, onder welke zij regel-matig na het rozen­krans­ge­bed wordt aan­ge­roe­pen (litanie van Maria). Maar het zou mij niet ver­won­deren wanneer deze titel van Maria u onbekend is; ikzelf had er tot voor kort ook nooit van gehoord. Toch bestaat deze bij­zon­dere devotie al meer dan drie eeuwen.

Zij gaat terug op het schil­derij van de Augs­burgse schil­der Johann Georg Melchior Schmidtner met de titel “Maria Knotenlöserin”, dat zich bevindt in de bede­vaarts­kerk van Sint Petrus aan de Perlach in de Beierse stad Augs­burg. Op dit schil­derij dat rond 1700 vervaar­digd is, zien we de Heilige Maagd Maria staande op een maansikkel. Zij wordt door engelen omgeven, terwijl boven haar de Heilige Geest zweeft in de vorm van een duif. In haar han­den houdt zij een koord, waarin zich knopen bevin­den die zij ontwart. Haar voet is geplaatst op een slang - symbool voor de duivel - die zelf in de knoop is. In het zui­den van Duits­land en in het noor­den van Zwitserland is de devotie tot “Maria die de knopen ontwart” wijd verbreid.

Ook paus Fran­cis­cus heeft gezorgd voor de verbrei­ding van deze bij­zon­dere devotie. Hij leerde het schil­derij kennen toen hij in zijn jonge jaren in Duits­land stu­deerde. Hij bracht ansicht­kaarten ervan mee naar zijn thuisland Argentinië, waar kopieën van de afbeel­ding wer­den gemaakt die te­gen­woor­dig in ver­schil­lende Argen­tijnse kerken wor­den vereerd.

Inmiddels heeft de devotie tot “Maria die de knopen ontwart” zich in vijf lan­den in Zuid-Amerika verbreid. Ieder mens kent knopen in zijn leven. Knopen in ons per­soon­lijk leven, thuis, op het werk, in onze relatie met anderen. Grote en kleine knopen die wij of anderen hebben gemaakt en die ons ketenen, ons kwets­baar, angs­tig, onge­luk­kig maken en die wij niet kunnen los­knopen. Wat zijn de knopen in jouw leven? Waar zit jij in verstrikt en lukt het je niet om al die inge­wik­kelde toestan­den te ontwarren?

Wij mogen om Maria’s voor­spraak vragen en bid­den dat zij ons wil helpen om de knopen in ons eigen bestaan te helpen ontwarren, zodat wij weer vrij kunnen ademen en toe­komst zien. In de werk­ka­mer van paus Fran­cis­cus hangt de afbeel­ding van Maria die de knopen ontwart. Tot haar bidt hij dage­lijks. Bidden wij in deze mei­maand met hem mee.

Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw

Vica­ris Paul Verbeek heeft in 2019 ter gelegen­heid van zijn zilveren pries­ter­jubi­leum een boekje uitge­ge­ven rondom het thema “Maria die de knopen ontwart”.

De Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw is met Paul Verbeek in contact geko­men en tij­dens onze be­zin­nings­dag hebben we via een Zoom mee­ting met hem over dit thema ge­spro­ken. Onder­deel van deze dag was ook dat ieder van ons daad­wer­ke­lijk één of meer­dere knopen in een lint heeft gelegd, voor elk probleem op onze levensweg een knoop. Wij zijn blij dat Paul Verbeek bereid is om op vrij­dag 30 april te con­ce­le­breren tij­dens de ope­nings­vie­ring van de mei­maand, tevens zal hij de preek ver­zorgen.

Een mei­maand, die er in alle opzichten anders uit zal zien dan een gewone mei­maand. Sober­heid troef, geen bid­tocht, maar aan­slui­tend op de tweede vie­ring van zon­dag 9 mei een ode aan Maria. Geen duizen­den pelgrims maar slechts een beperkt aantal bezoekers. Geen vie­rin­gen op de zon­da­gen om 07.00 en 08.30 uur. maar wel op zater­dag om 12.30 uur en op de zon­da­gen om 10.00 en 12.00 uur. Geen gildes, harmonieën, paar­den en huifkarren, wel koren van maximaal vier personen, die de vie­rin­gen op komen luis­te­ren. Alle vie­rin­gen zijn via de live­stream te volgen!

Vie­rin­gen in de mei­maand

30 april

19.00 uur Opening van de mei­maand

31 mei

19.00 uur Slui­ting van de mei­maand

Op zon­da­gen, Hemel­vaarts­dag,
Eerste en Tweede Pinkster­dag

10.00 uur Hoogmis
12.00 uur Gezongen H. Mis
16.00 uur Mariavespers (m.u.v. Tweede Pinkster­dag)

Maan­dag t/m vrij­dag:

8.30 uur Eucha­ris­tie
12.10 uur Rozen­krans­ge­bed
12.30 uur Eucha­ris­tie

Zater­dag:

8.30 uur Eucha­ris­tie
12.10 uur Rozen­krans­ge­bed
12.30 uur Gezongen H. Mis
 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer