Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Geen versoepelingen met het oog op Pasen

gepubliceerd: donderdag, 25 maart 2021
foto: Ramon Mangold
Geen versoepelingen met het oog op Pasen

De Neder­landse bis­schop­pen hebben zich naar aan­lei­ding van de recente pers­con­fe­ren­tie van het demissio­naire kabinet bera­den op de vie­rin­gen met Pasen. Daarbij hebben zij ook de recent door het CIO uit­ge­brachte route­kaart voor de kerken betrokken.

Gelet op het oplopend aantal COVID-19 besmet­tingen en in het licht van de pers­con­fe­ren­tie zien de bis­schop­pen geen ruimte voor versoepeling van de corona­maat­re­ge­len met Pasen.

De Rooms- Katho­lie­ke Kerk hield zich steeds al aan de nu op de route­kaart geïn­tro­du­ceerde lijn voor de situatie ‘zeer erns­tig’ en dat blijft zo. De bis­schop­pen handhaven daarom de maat­regelen en aantallen van het bestaande R.-K. protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ waar­mee zij hun lijn sinds ok­to­ber 2020 voort­zet­ten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voor­keur één cantor en maximaal vier zan­gers en handha­ving van alle overige maat­regelen inzake reserve­ring, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

Avondklok vanaf 22.00 uur

De verlen­ging van de avondklok met wijzi­ging van de aan­vangs­tijd naar 22.00 uur betekent dat de aan­vangstij­den van de vie­rin­gen van het Paas­tri­duüm - in het bij­zon­der van de Paas­wake - zodanig wor­den ver­vroegd dat gelo­vi­gen vóór 22.00 uur thuis kunnen zijn, ook als dit betekent dat de Paas­wake daar­mee op een moment begint dat de duisternis nog niet is ingetre­den.

Vier Pasen!

De bis­schop­pen rea­li­se­ren zich dat dit jaar net als vorig jaar de vie­ring van Pasen anders dan anders zal zijn. Zij roepen op om in alle omstan­dig­he­den wel het feest van Pasen te vieren. Ze doen dit onder meer op de speciale web­si­te www.vierpasen.nl die op Aswoens­dag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Goede Week en Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

Er is hoop

“De corona­cri­sis is ingrijpend voor ons allen, in de samen­le­ving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauw­ge­zet­heid, geduld en veer­kracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daar­mee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend hou­den, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Neder­landse bis­schop­pen.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer