Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Phishing alert

Internetcriminelen doen zich voor als pastorale beroepskrachten

gepubliceerd: dinsdag, 9 maart 2021

In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ont­van­ger aan te sporen geld over te maken. Na eer­dere inci­denten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een derge­lijk inci­dent gemeld. Het is goed om in de pa­ro­chie aan­dacht te vragen voor derge­lijke inci­denten, zodat zowel mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers als pa­ro­chi­anen alert blijven.

Wat gebeurt er?

Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mail­a­dres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mail­a­dres van de pastoor.

Beveili­ging en alert­heid

Het up-to-date hou­den van de beveili­ging van e-mailboxen en e-mail­a­dressen is be­lang­rijk. Toch zijn niet alle vormen van fraude te voor­ko­men. Daarom is het be­lang­rijk dat mede­wer­kers, vrij­wil­li­gers en pa­ro­chi­anen alert blijven op moge­lijke fraude door het gebruik van nep-e-mails. U kunt via uw web­si­te of pa­ro­chie­blad bij­voor­beeld hier­voor aan­dacht vragen. Duide­lijk­heid helpt hierbij. Meld de pa­ro­chi­anen bij­voor­beeld dat u nooit via een e-mail van de pastoor om geld vraagt en dat een mail met die bood­schap dus altijd nep is.

Ook kunt u aan­ge­ven bij wie pa­ro­chi­anen terecht kunnen in geval van twijfel over een e-mail.

Is er sprake van een datalek?

Als u een phishing mail ont­vangt en niet op een link, knop of bijlage in het bericht hebt geklikt, is het niet waar­schijn­lijk dat deze e-mail schade heeft toe­ge­bracht. Het enkele feit dat u de phishing mail hebt ont­van­gen en geopend, is nog geen beveili­gingsinci­dent of datalek. Het is wel be­lang­rijk dat u de phishing mail direct verwij­dert uit uw mailbox en postvak met ‘verwij­derde berichten’. Zo kunnen andere personen die toegang tot de mailbox hebben, zich niet meer vergissen.

Wat als u wel op een link in een phishing mail hebt geklikt? In dat geval is er sprake van een beveili­gingsinci­dent. De contact­persoon die in uw pa­ro­chie verant­woor­de­lijk is voor de AVG en de vei­lig­heid van per­soons­ge­ge­vens kan in dat geval samen met een systeem­be­heer­der onder­zoeken wat er aan de hand is.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer