Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Sint-Janscentrum houdt online Open Dag

Vrijdag 12 maart - 18.40 uur - Online

gepubliceerd: woensdag, 3 februari 2021

Van de com­mu­ni­ca­tie-afdeling van het bisdom ont­vingen we een oproep om aan­dacht te vragen voor het Sint-Jans­cen­trum, het semi­na­rie en oplei­dingen­cen­trum te ’s-Hertogen­bosch. Op vrij­dag­avond 12 maart hou­den zij een Online Open Dag voor geïn­te­res­seer­den.

Online Open Dag

Medio de­cem­ber 2020 wer­den voor de tweede maal vanwege de corona­maat­re­ge­len de deuren van het Sint-Jans­cen­trum gesloten voor alle (oplei­dings)ac­ti­vi­teiten. Vorig jaar had­den we daar voor de eerste maal mee te maken. Om toen toch te in­for­meren over de oplei­dingen, wer­den er enkele korte filmpjes over de oplei­dingen gemaakt. Deze zijn te bekijken via de web­si­te van het Sint-Jans­cen­trum.

Twee delen: 12 maart en 22 mei

Dit jaar zetten we de deuren van het Sint-Jans­cen­trum gewoon open: vooreerst digi­taal en ver­vol­gens -zo hopen we- fysiek. Er kan online deel­ge­no­men wor­den aan de Open Dag op vrij­dag­avond 12 maart 2021. Zater­dag­mor­gen 22 mei willen we alle geïn­te­res­seer­den in de dio­ce­sane oplei­dingen welkom heten in het Sint-Jans­cen­trum, aan de Papenhulst nummer 4.

Pro­gram­ma

18.40 uur ont­vangst
19.00 uur welkom, door rector Norbert Swagemakers en aan­slui­tend bis­schop Gerard De Korte over het belang van dio­ce­sane oplei­dingen;
19.15 uur studierector Jan Van Reeth over de waarde van een theo­lo­gie-studie in deze tijd en aan­slui­tend de spi­ri­tu­aal(s) Dieter Hede­bouw / David Lebrun over de waarde van stu­de­ren aan het Sint-Jans­cen­trum;
19.40 uur uiteen in drie groepen (in drie lokalen) om nader te in­for­meren over oplei­dingen en daarover in gesprek te gaan:
  1. pries­ter- en diaken­oplei­ding intern (semi­na­rie en via oplei­ding gods­dienst­we­ten­schap­pen;
  2. pries­ter- en diaken­oplei­ding extern (zgn. Korte Route naar het ambt);
  3. de leken­oplei­dingen: cate­chisten­oplei­ding en oplei­ding Gods­dienst­we­ten­schap­pen.
20.30 uur de lokalen wor­den gesloten... indien gewenst kan er een afspraak wor­den gemaakt om op een later moment ver­der te praten.

Aanmel­den

Ieder die belang­stel­ling heeft voor een studie aan het Sint-Jans­cen­trum is van harte welkom om deel te nemen. Vooraf aanmel­den is wel nood­za­ke­lijk.
Stuur uw naam, woon­a­dres, email­a­dres én lokaal van voor­keur naar:

Graag tot ziens!

Met vrien­de­lijke groet,

Norbert Swagemakers
rector Sint-Jans­cen­trum

 


 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer