Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Jaar van het ĎAmoris Laetitia Geziní

Van 19 maart 2021 t/m 26 juni 2022

gepubliceerd: maandag, 1 februari 2021

Op 27 de­cem­ber, het feest van de Heilige Familie, heeft paus Fran­cis­cus bekend gemaakt dat er in de R.K. Kerk in 2021 extra aan­dacht wordt gevraagd voor het gezin. Op 19 maart 2021, de vijfde ver­jaar­dag van de apos­to­lische exhor­ta­tie Amoris laetitia, luidt paus Fran­cis­cus daarvoor het ‘Jaar Amoris Laetitia Gezin’ in, dat op 26 juni 2022 wordt afgesloten bij gelegen­heid van de tiende Wereld­fa­mi­lie­da­gen in Rome.

Ini­tia­tie­ven

Het ‘Di­cas­te­rie voor de Leken, het Gezin en het Leven’ (Een di­cas­te­rie of dicasterium is de term die wordt gebruikt om onder­de­len van de Romeinse Curie aan te dui­den) komt dit jaar met spi­ri­tu­ele, pas­to­rale en culturele ini­tia­tie­ven om gezinnen te be­ge­lei­den in het licht van de heden­daag­se uit­dagingen. Deze ini­tia­tie­ven zijn bedoeld om pa­ro­chies, bis­dom­men, uni­ver­si­teiten en ker­ke­lijke in­stel­lingen te onder­steunen bij de vie­ring van het ‘Jaar Amoris Laetitia Gezin’.

Middelen

Ook wil het di­cas­te­rie mid­de­len be­schik­baar maken voor gezins­spi­ri­tua­li­teit, vor­ming en pas­to­rale ac­ti­vi­teiten ter voor­be­rei­ding op het huwe­lijk, liefde­volle opvoe­ding voor jon­ge­ren en over de hei­lig­heid van echtparen en gezinnen die de genade van het sacra­ment in hun dage­lijks leven beleven. Daar­naast wor­den er inter­na­tio­nale aca­de­mische symposia geor­ga­ni­seerd, om de inhoud en de impli­ca­ties van de Apos­to­lische Aanspo­ring Amoris laetitia in ver­band met zeer actuele kwesties die gezinnen in de hele wereld aan­gaan, gron­dig te onder­zoeken.

Bro­chu­re

Voor de formele ope­ning van het Jaar in maart geeft het di­cas­te­rie een in­for­ma­tiebro­chu­re uit waarin de doel­stel­lingen en ini­tia­tie­ven van het ‘Jaar Amoris Laetitia Gezin’ wor­den toe­ge­licht en concrete sug­ges­ties wor­den gedaan voor bis­dom­men en pa­ro­chies.

Doel

Het ‘Jaar Amoris Laetitia Gezin is bedoeld om de bood­schap van Amoris laetitia te ver­sprei­den. Doel­stel­lingen hierbij zijn:

  1. De inhoud van de exhor­ta­tie bre­der te ver­sprei­den, om de mensen te helpen het Evan­ge­lie van het gezin te ervaren als een vreugde die hart en leven vervult (Amoris laetitia, 200).
  2. De kost­ba­re waarde van het sacra­ment van het huwe­lijk uit te dragen, dat op zich een transformerende kracht van de men­se­lijke liefde heeft.

Andere doel­stel­lingen zijn gezinnen in staat stellen om actieve getuigen van het familieapos­to­laat te wor­den en jon­ge­ren bewust maken van het belang van de vor­ming in de waar­heid van de liefde en in de gave van zich­zelf.

Uit­no­di­ging

Ten slotte is er een uit­no­di­ging om de visie en actie van de pas­to­rale zorg voor het gezin en families tij­dens het Jaar te verbre­den, zodat deze alle ge­zins­le­den kan omvatten, inclusief echtparen, kin­de­ren en jon­ge­ren, ouderen en degenen die zich in moei­lijke gezins­si­tua­ties bevin­den.

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer