Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Een stukje geschiedenis - 11 november 1944

Willibrorduskerk van Ammerzoden zwaar beschadigd

gepubliceerd: maandag, 9 november 2020

Woens­dag is het 11 no­vem­ber. Dat is de dag waarop normaal ge­spro­ken altijd gedacht wordt aan de ope­ning van het Carnavalsseizoen. In 1944 dachten de Am­mer­zo­denaren echter niet aan Carnaval. Op die dag werd in de avon­du­ren de 70 meter hoge toren de Wil­li­brordus­kerk opgeblazen. Alle ma­te­ri­alen kwamen op de kerk en de pastorie terecht, die daarbij onherstel­baar bescha­digd waren. De bevol­king moest dit alles van afstand bekijken omdat ze enkele dagen tevoren al had­den moeten evacueren.

Bouw van 1894 tot 1896

Op 29 april 1894 besloot het Kerk­bestuur van de Am­mer­zo­dense Wil­li­brordus­paro­chie om een nieuwe kerk te gaan bouwen. Om dit plan te kunnen verwezen­lijken was er in 1889 een stuk grond aangekocht van 39 aren en 85 centiaren. Dat had toen fl 6.000,00 gekost. In de jaren tussen 1889 en 1894 was er contact met architect en aannemer Gebroe­ders van Groenendaal uit Hilversum. Deze had laten weten dat hij het gebouw zou kunnen rea­li­se­ren voor fl 87.738,60. Het bedrijf van Groenendaal was in de wereld van de kerken­bouw zeer bekend. In totaal wer­den er 33 kerk­ge­bouwen door zijn bedrijf ge­rea­li­seerd. Hij gebruikte ontwerpen voor meer­dere doel­ein­den. Zo werd het ontwerp van de Am­mer­zo­dense kerk ook gebruikt bij de bouw van de kerk in Baardwijk en nog later in Helvoirt.

Pastoor Joannes Nieuwen­hui­zen kon na goed­keu­ring van de plannen door het bisdom al op 28 au­gus­tus 1894 in de in aan­bouw zijnde nieuwe kerk de eerste steen leggen. Nog een be­lang­rijk ding gebeurde op 9 ok­to­ber 1895. De nieuwe klokken wer­den geconsa­creerd en opge­han­gen. Deze klokken wer­den later in de Tweede Wereld­oor­log door de Duitse bezetters geroofd.

Op 1 januari 1896, Nieuw­jaars­dag, zegende hij het gebouw voorlopig in en nam het gebouw namens de pa­ro­chie in gebruik.

Op 3 juli 1899 werd de nieuwe laat-neogo­tische kerk door de bis­schop van Den Bosch, Mon­seig­neur Van der Ven, plech­tig geconsa­creerd. Hier hoorde na­tuur­lijk ook de 70 meter hoge toren bij.

Kort daarop volgde de sloop van de oude kerk, een klein gebouwtje in zo­ge­naamde water­staats­stijl uit 1828.

In deze kerk hebben gewerkt

Pastoor Joannes Nieuwen­hui­zen

Pastoor Joannes Nieuwenhuizen

Pastoor Joannes Nieuwen­hui­zen werd geboren op 26 au­gus­tus 1835 in Grave. De pries­ter­wij­ding had op 28 au­gus­tus 1859 plaats in Roermond. Voordat hij In 1894 naar Am­mer­zo­den kwam, was hij elf jaar pastoor in Zalt­bom­mel.

Hij overleed in Am­mer­zo­den op 15 april 1903. Pastoor Nieuwen­hui­zen is de grote ‘bouw­pas­toor’ geweest van de paro­chie­kerk. De plannen voor de kerk zijn echter door zijn voor­gan­ger pastoor Jacobus Hamer (1888-1894) ont­wik­keld.

Nieuwen­hui­zen schijnt een gemoe­de­lijk man te zijn geweest. Ais men hem echter op straat tegenkwam, zo wil de overleve­ring, en het Angelus begon te lui­den, dan moest men het staand op de weg met hem meebid­den en o wee degene die dacht te kunnen wegglippen!

Op 15 april 1903 stierf hij. Hij werd begraven op het kerkhof langs de Hogesteeg. Na de Tweede Wereld­oor­log werd het kerkhof ver­plaatst. Het graf van pastoor Nieuwen­hui­zen is op het hui­dige kerkhof te vin­den onder nummer 331145.

Pastoor Justinus C. Hermans

Pastoor Justinus C. Hermans

Pastoor Justinus C. Hermans werd geboren in Heit­hui­zen op 7 februari 1860. Tussen 1903 en 1905 leidde hij de Wil­li­brordus­paro­chie. Hij overleed op 43-jarige leef­tijd in Am­mer­zo­den op 13 juni 1905.

Meteen na zijn intrede stond fanfare St. Caecilia op de stoep. De voor­zit­ter bood hem het presidium van de vereni­ging aan. De nieuwe pastoor aanvaardde dat direct en nodigde de muzi­kanten naar binnen voor het nut­tigen van een borreltje. Op 1 juni 1904 kon­digde hij vanaf de kansel zijn plannen aan om te beginnen met de Sacra­ments­pro­ces­sie. Dat mocht in die tijd alleen maar over de eigen gron­den. Dus liepen alle deel­ne­mers begeleid door alle ker­ke­lijke figuren op de tweede zon­dag na Pink­ste­ren door de tuin van de pastorie en het bejaar­denhuis.

In 1904 werd de pastoor ziek en die ziekte werd hem op 13 juni 1905 fataal. Zijn begrafenis werd groots opgezet. Een plaat­se­lijke foto­graaf maakte van de stoet die op weg was naar de begraaf­plaats langs de Hogesteeg een foto.

Pastoor Honorius Gevers

Pastoor Honorius Gevers

Pastoor Honorius Gevers werd geboren op 21 ok­to­ber 1850 in Weert. Be­lang­rijk was dat onder zijn lei­ding de plaat­se­lijke Boerenleen­bank werd opgericht. Aanvanke­lijk zei hij: ‘Ik denk dat het hier in Am­mer­zo­den niets uithaalt.’ Maar op 4 de­cem­ber kwam er die afdeling toch. Hij werd er gees­te­lijk adviseur van. In 1907 werd de nieuwe pastorie voltooid.

Tevens werd in dat jaar de coöperatieve man­denmakerij Sint Antonius opgericht. Kape­laan Verhoysen werd er als lei­der bijge­plaatst. Zijn op­vol­ger, kape­laan Van Savenije bouwde die organi­sa­tie ver­der uit. Hij wilde geld en grond. Grond kreeg hij bij de zusters Clarissen. Al met al groeide de belangen van de pastoor en de kape­laan mijlenver uit elkaar. Van Savenije moest uit­ein­delijk het veld ruimen. Pastoor Gevers zorgde ook nog voor de invulling van de bejaar­den­zorg en voor de bouw van de meisjes­school. Bij beide organi­sa­tie kwamen de zusters Fran­cis­ca­nessen van Oirschot aan de lei­ding. In 1917 ging hij met emeritaat.

Pastoor Isidorus Trienekens

Pastoor Isidorus Trienekens

Hij werd opge­volgd door pastoor Isidorus Trienekens. Hij was op 24 juni 1868 geboren in Weert. Trienekens was een een ker­ke­lijke autori­teit. Hij bracht het roomse reli­gi­euze en culturele leven tot bloei. Hij orga­ni­seer­de pro­ces­sies, missies, verfraaide en ver­bouwde de kerk en plaatste een Heilig-Hart­mo­nu­ment.

De ker­ke­lijke jubilea van de pastoor zelf wer­den groots gevierd. Liefst zeven jubilea vierde hij. Het 25-, 40- en 50-jarig pries­ter­schap, het 25- en 50-jarig klooster­jubi­leum en het 12½ en 25-jarig pastoors­feest. Trienekens bleef pastoor in Am­mer­zo­den tot au­gus­tus 1944. Hij overleed op 13 februari 1950 in zijn geboorte­plaats.

Pater Sophronicus Goossen

Pater Sophronicus Goossen

Zijn op­vol­ger was pater Sophronicus Goossen. Hij was geboren op 15 no­vem­ber 1889 in Rotter­dam. Hij werd al bijna direct na zijn aantre­den gecon­fron­teerd met alle problemen die het laatste oorlogs­jaar in Am­mer­zo­den met zich mee brachten. Hij moest samen met zijn pa­ro­chi­anen evacueren.

Op 11 no­vem­ber was hij getuige van opblazen van de kerktoren door de Duitse bezetters. De kerk en de pastorie wer­den daardoor onherstel­baar bescha­digd. Enkele maan­den na terug­keer van evacuatie werd hij in sep­tem­ber 1945 opge­volgd door pastor Fridolinus Huissen.

Opgeblazen 11-11-1944

Op zater­dag­avond 11 no­vem­ber 1944 werd de 70 meter hoge toren de Wil­li­brordus­kerk opgeblazen. Alle ma­te­ri­alen kwamen op de kerk en de pastorie terecht, die daarna onherstel­baar bescha­digd waren. De bevol­king moest dit alles van afstand bekijken omdat ze enkele dagen tevoren al had­den moeten evacueren.
Klik op een foto voor een uitvergro­ting.

Deze ge­schie­de­nis is opge­te­kend door Bart van Helvoort

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer