Katholiek Bommelerwaard

Alem • Ammerzoden • Hedel • Heerewaarden • Hurwenen • Kerkdriel • Rossum • Velddriel • Zaltbommel
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Katholiek Bommelerwaard op Twitter volg Katholiek Bommelerwaard op Facebook

Missio Wereldmissiemaand 2020

gepubliceerd: woensdag, 30 september 2020
foto: MISSIO
Missio Wereldmissiemaand 2020

Op 18 ok­to­ber is het Missie­zon­dag. Onder het motto ‘Gelukkig de vrede­stich­ters’ (Mattheüs 5,9) richt Missio de aan­dacht op de regio West-Afrika, in het bij­zon­der Niger en Nigeria.

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlan­den in de Sahel­regio, een voor­beeld van vreed­zaam sa­men­le­ven van mensen van ver­schil­lende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en hon­ger was er sprake van een relatieve stabili­teit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islami­tische terreur­groepen brei­den zich over steeds meer lan­den uit.

Te mid­den van oplaaiende con­flic­ten en problemen als hon­ger, armoede en nu ook de corona­pan­de­mie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, pries­ters, bis­schop­pen, leken van de katho­lie­ke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen chris­te­nen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bie­den.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereld­mis­sie­maand laten horen. Zoals zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bis­schop Stephen Mamza meteen ter beschik­king stelde. Zuster Maria: “Ik ging naar de ge­zin­nen. Eerst spraken we over hygiëne en ge­zond­heid. Daarna echter ver­tel­den de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoe­digde hen om niet op te geven.” Niet opgeven is ook nu met de corona­cri­sis het motto.

Missio onder­steunt het pas­to­rale werk in West-Afrika, ook nu in tij­den van corona. Help mee! Geef aan Missio Pau­se­lijke Missie­werken in de collecte op Missie­zon­dag 18 ok­to­ber of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereld­mis­sie­maand, te Den Haag.

Meer in­for­ma­tie

 

 

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Ik wil

 

Mijn kindje laten dopen
De Eerste H. Communie
Het H. Vormsel
Trouwen
Biechten
Ziekencommunie
Ziekenzalving
Uitvaart regelen
Misintentie opgeven
Meehelpen in de parochie
Inschrijven in de parochie
Adreswijziging doorgeven
Doneren
Een kerk gebruiken

Ik zoek

 

Adressen
Jeugdactiviteiten
Gezinsviering
Parochieblad
Kinderpagina
Catechese
Alphacursus
Koor
Begraafplaats
Misboekje
Op Trefwoord

Vieringen

 

Alle vieringen
Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum
Velddriel
Zaltbommel
Doopvieringen
Eerste H. Communie
Vormselvieringen
Ouderenvieringen
Oecum. vieringen
Intenties
Vaste vieringen

Sacrament

 

Doop
Eerste H. Communie
Vormsel
Biecht
Huwelijk
Ziekenzalving
Uitvaart

Algemeen

 

Geschiedenis
Franciscus
Pastoraal team
Bestuur
Pastoraatsgroep
Parochieblad
Adressen
Documenten
Tarieven
Veelgestelde vragen
Links
Sociale media
Privacy
Disclaimer